DATOS IDENTIFICATIVOS 2011_12
Asignatura (*) COMUNICACIÓN CIENTÍFICA Código 19605101
Titulación
Enología (2010)
Ciclo
Descriptores Cr.totales Tipo Curso Periodo
3 Obligatoria Primer Único anual
Lengua de impartición
Anglès
Departamento Bioquímica i Biotecnologia
Coordinador/a
MAS BARON, ALBERTO
Correo-e albert.mas@urv.cat
Profesores/as
MAS BARON, ALBERTO
Web
Información relevante Tècniques de comunicació general: Coneixement, us i desenvolupament

Competencias
Tipo A Código Competencias Específicas
  Comun
  Profesionalizador
  Investigador
  AR2 Perfecta capacitació per incorporar-se productivament a un departament universitari per tal de desenvolupar les tasques pròpies d’una Tesis doctoral.
  AR3 La concepció, planificació, execució i direcció de projectes de R+D+I.
  AR5 La realització de recerques bibliogràfiques exhaustives en temes enològics altament especialitzats.
  AR7 La presentació de resultats en format de literatura científica, d’acord amb els estàndards comunament acceptats.
  AR8 L’avaluació crítica de resultats de recerca enològica, pròpia o aliena.
Tipo B Código Competencias Transversales
  Comun
  BC1 Creativitat. Desenvolupar idees i projectes originals.
  BC2 Treballar autònomament amb iniciativa.
  BC8 Autoestima professional. Comprendre el valor del propi coneixement i del seu impacte a la societat c¡/comunitat.
  BC16 Presa de decisions.
Tipo C Código Competencias Nucleares
  Comun
  CC1 Domini de l’expressió i la compressió del/s idioma/es estrangers per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau.
  CC2 Ús de les eines específiques de TIC per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau.
  CC3 Desenvolupament d’una perspectiva global del món en l’àrea específica on s’ubica el postgrau.
  CC4 Desenvolupament d’habilitats informacionals.
  CC5 Desenvolupament de processos d’incorparació al món del treball (compte d’altres i/o empreneduria).

Objetivos de aprendizaje
Objetivos Competencias
Conèixer adequadament la llengua anglesa. CC1
Coneixer les fases de desenvolupament d'un doctorat i la seva responsabilitat AR2
AR3
CC3
CC5
Coneixer les fonts de finançament de la formació d'investigadors BC8
CC3
CC4
Utilitzar críticament les fonts d'informacio: Analisi i valoracio AR5
AR8
Desenvolupar publicacions científiques: Estapes i finalizació AR5
AR7
AR8
CC1
Avaluar l'activitat cientifica: Indexos internacionals, criteris, agències d'avaluacio AR8
BC16
Capacitat de desenvolupar presentacions AR7
AR8
BC1
CC1
CC2
Orientació professional BC1
BC2
CC2
CC3
CC5

Contenidos
tema Subtema
La formació científica Realització de tesis doctorals
Formulació d'hipòtesi.
Desenvolupament de tesis
Recerca científica Projecte de recerca:
Antecedents i fonts d'informació
Fons, ajudes i contractes
Comunicació de la recerca Congressos: Ponències orals
Congressos: Presentació de pòsters
Publicacions: Articles i Notes breus
Publicacions: Revisions i llibres
Peer review
Tècniques de presentació i comunicació Elaboració de pòsters
Elaboració de presentacions
Inserció professional Ètica professional.
Com buscar feina
Autoocupació i emprenedoria
Elaboració del CV
Entrevista de treball. Role-Play
Noves competències, noves professions
Creativitat

Planificación
Metodologías  ::  Pruebas
  Competencias (*) Horas en clase Horas fuera de clase (**) Horas totales
Actividades introductorias
1 2 3
 
Sesión magistral
3 6 9
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria
2 6 8
Supuestos prácticos / Estudio de casos en el aula ordinaria
5 15 20
Presentaciones/exposiciones
6 24 30
 
Atención personalizada
2 2 4
 
Pruebas orales
1 0 1
 
(*) En el caso de docencia no presencial, serán las horas de trabajo con soporte virtual del profesor.
(**) Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías   ::  Guia de metodologies docents
  descripción
Actividades introductorias Presentació de l’assignatura.
Sesión magistral Explicació dels continguts teòrics.
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Exercicis de platejament:
Aplicació dels coneixements adquirits.
Supuestos prácticos / Estudio de casos en el aula ordinaria Treballar diferents aspectes de les presentacions: posters i presentacions orals
Presentaciones/exposiciones Presentacions de treballs propis i adequació al fòrum

Atención personalizada
 
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria
Sesión magistral
Presentaciones/exposiciones
descripción
L’alumne pot contactar vía correu electrònic amb els professors o bé durant els periodes d’atenció programats.

Evaluación
  descripción Peso
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Participació general 10
Supuestos prácticos / Estudio de casos en el aula ordinaria Participació durant les classes presencials 10
Presentaciones/exposiciones Elaboració d'un pòster
Redacció d'un article i presentació oral
30

50
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

Fuentes de información

Básica

L. Arredondo.  “Cómo hacer presentaciones profesionales”. McGraw Hill.Mexico 1991.

J. Bell.  “Doing your research project”. 3ª edición. Open University Press. 1999.

M.H. Briscoe.  “Preparing scientific illustrations. A guide to better posters, presentations, and publications”. Springer-Verlag, 2º edición. New York 1996.

The CSE Manual for Authors, Editors, and Publishers.Scientific Style and Format. Seventh Edition. Style Manual Committee, Council of Science Editors, Reston,VA 2006

M. Davis.  “Scientific papers and presentations”. Academic Press.San Diego,CA 1997

R.A. Day.  “How to write & publish a scientific paper”. 5ª edition. Oryx Press.Canada 1998.

M. Denscombe, P. Oliver & J. Bell. “The Researchers Toolkit: The Good Research Guide, Student Guide to Research Ethics and Learning from Research”. Open University Press.Philadelphia. 2003.

J.L. García-Roldán.  “Cómo elaborar un Proyecto de investigación”. Universidad de Alicante 2003.

J. Gibaldi. “MLA Handbook for writers of research papers”. 6ª edición. The Modern Language Association of

America. New York 2003.

T. Greenhalgh. “How to read a paper”. 2ª edición. BMJ Books. 2004.

B. Gustavii. “How to write and illustrate a scientific paper”.Cambridge

University Press. 2003. .

G. Hall. “How to present at meetings”. BMJ Books. 2004. “How to write a paper”. G. Hall. BMJ Books. 2004.

G.M. Hall. “How to writte a paper”. 3ª edition. BMJ Publishing Group. London 2003.

C A. Hult, “Researching and Writing in the Sciences and Technology”. Allyn and Bacon,Boston,MA. 1996.

J. Huth, Brogan M, Dancik B, Kommedahl T, Nadziejka D, Robinson P, & Swanson W.1994. “Scientific format and style: The CBE manual for authors, editors, and publishers”.Cambridge:CambridgeUniversity Press. B.S. Katcher. “Medline: A guide to effective searching”. Ashbury Press.San Francisco 1999

R. Kumar. “Research Methodology. A step by step guide for beginners”. Sage Publications. Londres 1999.

Manchester Open Learning. “Cómo hacer presentaciones eficaces”.. Ediciones Gestión 2000. Barcelona 1995.

J.R. Matthews, J.M. Bowen & R.W. Mathews. “Successful scientific writing”. 2ª edición.CambridgeUniversity Press 2000.

R. Murray.  “Writing for academic Journals”. Open University Press. 2004.

J. Peat, E. Elliot, L. Baur & V. Keena. “Scientific writing”. BMJ Publishing Group. Londres 2002.

E.M. Phillips & D.S. Pugh  “How to get a Ph. D. A handbook for students and their supervisors”. 4

th edition. Open University Press. Philadelphia. 2005.

M. Phillips & R. Murray. “The PhD Pack: How to get a PhD, How to write a Thesis and How to survive your viva”. Open University Press.Philadelphia. 2003.

G. Rugg &Petre, M.The Unwritten Rules of PhD Research.Open University Press.Philadelphia. 2004 P.M.J. Stevens, A.L. Schade, B. Chalk & O. D’A. Slevin. “Understanding research”. Campion Press Limited. Edinburg 1993.

W.Strunk, Jr “The Elements of Style”. Available on line: http://www.bartleby.com/141/

P. Tinkler &Jackson, C. “The Doctoral Examination Process. A Handbook for Students, Examiners and Supervisors”.Open University Press.Philadelphia. 2004 E. Wager, F. Godlee & T. Jefferson. “How to survive peer review”. BMJ Books. 2004.

Complementária
  • Artícles científics en anglès relacionats amb l’enologia.
  • Videos, CD, DVD.
Recomendaciones


(*)La Guía docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la URV. Este documento es público y no es modificable, excepto en casos excepcionales revisados por el órgano competente o debidamente revisado de acuerdo la normativa vigente.