DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) COMUNICACIÓ CIENTÍFICA Codi 19605101
Ensenyament
Enologia (2010)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Primer Únic anual
Llengua d'impartició
Anglès
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Coordinador/a
MAS BARON, ALBERTO
Adreça electrònica albert.mas@urv.cat
Professors/es
MAS BARON, ALBERTO
Web
Informació rellevant Tècniques de comunicació general: Coneixement, us i desenvolupament

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
  Professionalitzador
  Recerca
  AR2 Perfecta capacitació per incorporar-se productivament a un departament universitari per tal de desenvolupar les tasques pròpies d’una Tesis doctoral.
  AR3 La concepció, planificació, execució i direcció de projectes de R+D+I.
  AR5 La realització de recerques bibliogràfiques exhaustives en temes enològics altament especialitzats.
  AR7 La presentació de resultats en format de literatura científica, d’acord amb els estàndards comunament acceptats.
  AR8 L’avaluació crítica de resultats de recerca enològica, pròpia o aliena.
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
  BC1 Creativitat. Desenvolupar idees i projectes originals.
  BC2 Treballar autònomament amb iniciativa.
  BC8 Autoestima professional. Comprendre el valor del propi coneixement i del seu impacte a la societat c¡/comunitat.
  BC16 Presa de decisions.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú
  CC1 Domini de l’expressió i la compressió del/s idioma/es estrangers per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau.
  CC2 Ús de les eines específiques de TIC per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau.
  CC3 Desenvolupament d’una perspectiva global del món en l’àrea específica on s’ubica el postgrau.
  CC4 Desenvolupament d’habilitats informacionals.
  CC5 Desenvolupament de processos d’incorparació al món del treball (compte d’altres i/o empreneduria).

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer adequadament la llengua anglesa. CC1
Coneixer les fases de desenvolupament d'un doctorat i la seva responsabilitat AR2
AR3
CC3
CC5
Coneixer les fonts de finançament de la formació d'investigadors BC8
CC3
CC4
Utilitzar críticament les fonts d'informacio: Analisi i valoracio AR5
AR8
Desenvolupar publicacions científiques: Estapes i finalizació AR5
AR7
AR8
CC1
Avaluar l'activitat cientifica: Indexos internacionals, criteris, agències d'avaluacio AR8
BC16
Capacitat de desenvolupar presentacions AR7
AR8
BC1
CC1
CC2
Orientació professional BC1
BC2
CC2
CC3
CC5

Continguts
Tema Subtema
La formació científica Realització de tesis doctorals
Formulació d'hipòtesi.
Desenvolupament de tesis
Recerca científica Projecte de recerca:
Antecedents i fonts d'informació
Fons, ajudes i contractes
Comunicació de la recerca Congressos: Ponències orals
Congressos: Presentació de pòsters
Publicacions: Articles i Notes breus
Publicacions: Revisions i llibres
Peer review
Tècniques de presentació i comunicació Elaboració de pòsters
Elaboració de presentacions
Inserció professional Ètica professional.
Com buscar feina
Autoocupació i emprenedoria
Elaboració del CV
Entrevista de treball. Role-Play
Noves competències, noves professions
Creativitat

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 2 3
 
Sessió Magistral
3 6 9
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
2 6 8
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
5 15 20
Presentacions / exposicions
6 24 30
 
Atenció personalitzada
2 2 4
 
Proves orals
1 0 1
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Explicació dels continguts teòrics.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Exercicis de platejament:
Aplicació dels coneixements adquirits.
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Treballar diferents aspectes de les presentacions: posters i presentacions orals
Presentacions / exposicions Presentacions de treballs propis i adequació al fòrum
Atenció personalitzada

Atenció personalitzada
 
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Sessió Magistral
Presentacions / exposicions
Descripció
L’alumne pot contactar vía correu electrònic amb els professors o bé durant els periodes d’atenció programats.

Avaluació
  Descripció Pes
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Participació general 10
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Participació durant les classes presencials 10
Presentacions / exposicions Elaboració d'un pòster
Redacció d'un article i presentació oral
30

50
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

L. Arredondo.  “Cómo hacer presentaciones profesionales”. McGraw Hill.Mexico 1991.

J. Bell.  “Doing your research project”. 3ª edición. Open University Press. 1999.

M.H. Briscoe.  “Preparing scientific illustrations. A guide to better posters, presentations, and publications”. Springer-Verlag, 2º edición. New York 1996.

The CSE Manual for Authors, Editors, and Publishers.Scientific Style and Format. Seventh Edition. Style Manual Committee, Council of Science Editors, Reston,VA 2006

M. Davis.  “Scientific papers and presentations”. Academic Press.San Diego,CA 1997

R.A. Day.  “How to write & publish a scientific paper”. 5ª edition. Oryx Press.Canada 1998.

M. Denscombe, P. Oliver & J. Bell. “The Researchers Toolkit: The Good Research Guide, Student Guide to Research Ethics and Learning from Research”. Open University Press.Philadelphia. 2003.

J.L. García-Roldán.  “Cómo elaborar un Proyecto de investigación”. Universidad de Alicante 2003.

J. Gibaldi. “MLA Handbook for writers of research papers”. 6ª edición. The Modern Language Association of

America. New York 2003.

T. Greenhalgh. “How to read a paper”. 2ª edición. BMJ Books. 2004.

B. Gustavii. “How to write and illustrate a scientific paper”.Cambridge

University Press. 2003. .

G. Hall. “How to present at meetings”. BMJ Books. 2004. “How to write a paper”. G. Hall. BMJ Books. 2004.

G.M. Hall. “How to writte a paper”. 3ª edition. BMJ Publishing Group. London 2003.

C A. Hult, “Researching and Writing in the Sciences and Technology”. Allyn and Bacon,Boston,MA. 1996.

J. Huth, Brogan M, Dancik B, Kommedahl T, Nadziejka D, Robinson P, & Swanson W.1994. “Scientific format and style: The CBE manual for authors, editors, and publishers”.Cambridge:CambridgeUniversity Press. B.S. Katcher. “Medline: A guide to effective searching”. Ashbury Press.San Francisco 1999

R. Kumar. “Research Methodology. A step by step guide for beginners”. Sage Publications. Londres 1999.

Manchester Open Learning. “Cómo hacer presentaciones eficaces”.. Ediciones Gestión 2000. Barcelona 1995.

J.R. Matthews, J.M. Bowen & R.W. Mathews. “Successful scientific writing”. 2ª edición.CambridgeUniversity Press 2000.

R. Murray.  “Writing for academic Journals”. Open University Press. 2004.

J. Peat, E. Elliot, L. Baur & V. Keena. “Scientific writing”. BMJ Publishing Group. Londres 2002.

E.M. Phillips & D.S. Pugh  “How to get a Ph. D. A handbook for students and their supervisors”. 4

th edition. Open University Press. Philadelphia. 2005.

M. Phillips & R. Murray. “The PhD Pack: How to get a PhD, How to write a Thesis and How to survive your viva”. Open University Press.Philadelphia. 2003.

G. Rugg &Petre, M.The Unwritten Rules of PhD Research.Open University Press.Philadelphia. 2004 P.M.J. Stevens, A.L. Schade, B. Chalk & O. D’A. Slevin. “Understanding research”. Campion Press Limited. Edinburg 1993.

W.Strunk, Jr “The Elements of Style”. Available on line: http://www.bartleby.com/141/

P. Tinkler &Jackson, C. “The Doctoral Examination Process. A Handbook for Students, Examiners and Supervisors”.Open University Press.Philadelphia. 2004 E. Wager, F. Godlee & T. Jefferson. “How to survive peer review”. BMJ Books. 2004.

Complementària
  • Artícles científics en anglès relacionats amb l’enologia.
  • Videos, CD, DVD.
Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent