DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) BACTERIS LÀCTICS I FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA Codi 19605215
Ensenyament
Enologia (2010)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa Únic anual
Llengua d'impartició
Anglès
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Coordinador/a
REGUANT MIRANDA, CRISTINA
Adreça electrònica cristina.reguant@urv.cat
Professors/es
REGUANT MIRANDA, CRISTINA
Web
Informació rellevant Estudi dels bacteris làctics del vi i la fermentació malolàctica, tant els aspectes de la influència dels seu metabolisme sobre la composició del vi, com dels mecanismes cel.lulars dels bacteris relacionats amb l'adaptació a les condicions del vi.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
  AC2 Coneixements científics i tècnics dels processos d’elaboració del vi.
  Professionalitzador
  Recerca
  AR1 Correcta visió, comprensió i coneixement de la ciència que envolta la vi i del seu entorn mediàtic.
  AR2 Perfecta capacitació per incorporar-se productivament a un departament universitari per tal de desenvolupar les tasques pròpies d’una Tesis doctoral.
  AR3 La concepció, planificació, execució i direcció de projectes de R+D+I.
  AR4 L’excel•lència en l’estudi i coneixement de l’àmbit de recerca en enologia.
  AR5 La realització de recerques bibliogràfiques exhaustives en temes enològics altament especialitzats.
  AR6 Conèixer i comprendre els sistemes d’anàlisi estadística, tractament gràfic de dades i gestió d’informació aplicats al camp de la recerca en enologia.
  AR7 La presentació de resultats en format de literatura científica, d’acord amb els estàndards comunament acceptats.
  AR8 L’avaluació crítica de resultats de recerca enològica, pròpia o aliena.
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
  BC1 Creativitat. Desenvolupar idees i projectes originals.
  BC2 Treballar autònomament amb iniciativa.
  BC3 Flexibilitat. Disponibilitat per a l’adaptació en ambients canviants.
  BC4 Resoldre problemes de manera efectiva.
  BC6 Actuar amb un esperit crític i responsable.
  BC7 Considerar l’ètica i la integritat intel•lectual com a valors essencials a la pràctica professional.
  BC8 Autoestima professional. Comprendre el valor del propi coneixement i del seu impacte a la societat c¡/comunitat.
  BC10 Treballar en equip i gestionar equips.
  BC11 Assertivitat. Comunicar de manera clara i sense ambigüitats tant a audiències expertes com no expertes.
  BC12 Aprendre a aprendre.
  BC13 Planificació i organització.
  BC14 Promoure una actitud orientada a la motivació per la qualitat.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú
  CC1 Domini de l’expressió i la compressió del/s idioma/es estrangers per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau.
  CC2 Ús de les eines específiques de TIC per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau.
  CC3 Desenvolupament d’una perspectiva global del món en l’àrea específica on s’ubica el postgrau.
  CC4 Desenvolupament d’habilitats informacionals.
  CC5 Desenvolupament de processos d’incorparació al món del treball (compte d’altres i/o empreneduria).

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
a) Conocimiento de los principios básicos y generales sobre los que se sustenta el tema de investigación. AR1
AC2
BC2
CC1
b) Uso de los recursos bibliográficos de forma efectiva, especialmente aquellos disponibles mediante las nuevas tecnologías de información y comunicación. AR5
BC2
BC12
CC2
CC4
c) Análisis de resultados de investigación y capacidad para sacar conclusiones. AR1
AR4
AR6
AR8
AC2
BC1
BC13
d) Capacidad de síntesis y de comunicación de los resultados de investigación AR1
AR7
AC2
BC1
BC2
BC4
BC12
BC13
CC1
CC2
CC4
e) Capacidad de contrastar las opiniones y ser receptivos a las críticas, reconociendo el valor positivo de ésta. AR8
AC2
BC3
BC6
BC7
BC11
CC3
f) Planificación de futuros trabajos o temas de investigación. AR1
AR3
AR4
AC2
BC1
BC2
CC4
g) Trabajo autónomo y con iniciativa BC2
h) Autoestima, comprensión del valor del propio conocimiento BC8
i) Capacidad de incorporación tanto a un Departamento Universitario como a un Departamento de I+D+I de una empresa Vitivinícola o agroalimentaria. AR1
AR2
BC4
BC10
CC5
j) Conocimiento de las diferentes técnicas experimentales de aplicación en la investigación en enología y biotecnología, tanto las habituales como las especialmente innovadoras desarrolladas por los grupos de investigación. AR2
AR4
AR5
AC2
BC4
BC6
CC1
CC4
k) Presentación de resultados en formato de literatura científica de acuerdo con los patrones científico-técnicos. AR4
AR7
AC2
BC1
BC11
CC1
CC2
l) Capacidad de comunicación oral y escrita. AR7
BC11
m) Conocimiento y comprensión del idioma inglés a nivel científico-tecnológico. CC1
n) Objetivo 1 particular del curso: Conocer las características generales, y sobretodo metabólicas, de las bacterias lácticas del vino, principalmente de Oenococcus oeni AR4
AC2
CC4
o) Objetivo 2 particular del curso: Reconocer los mecanismos implicados en el papel positivo de las bacterias lácticas en el vino AR4
AC2
p) Objetivo 3 particular del curso: Relacionar los posibles aspectos perjudiciales de las bacterias lácticas en el vino con sus causas bioquímicas AR1
AC2
BC4
q) Objetivo 4 particular del curso: Conocer las bases de los mecanismos de posible crecimiento y adaptación de O. oeni en el vino AR4
AC2
BC1
BC4
BC14

Continguts
Tema Subtema
Bacterias lácticas (BL) del vino Características generales y clasificación
Metabolismo de las BL del vino y fermentación maloláctica (FML) sin subtemas
Otros aspectos metabólicos de las BL positivos y negativos para la vinificación sin subtemas
Factores y condiciones del vino que afectan a las BL y a la FML sin subtemas
Control de la FML Selección de estárters, inoculación, coinoculación, tratamiento con lisozima
Crecimiento y adaptación de Oenococcus oeni a las condiciones estresantes del vino sin subtemas
Metabolismo nitrogenado de las BL del vino en relación con posibles aspectos perjudiciales en el vino sin subtemas

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 1 2
 
Sessió Magistral
6 12 18
Treballs
0 26 26
Debats
2 8 10
Presentacions / exposicions
2 16 18
 
Atenció personalitzada
1 0 1
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Se comentará el funcionamiento del curso y el sistema de evaluación
Sessió Magistral Se impartirán los conceptos básicos de la fermentación maloláctica, las características genéticas y metabólicas de las bacterias lácticas del vino, así como las líneas de investigación que se llevan a cabo en este área
Treballs Uso de bibliografía general sobre las bacterias lácticas y la fermentación maloláctica
Debats Lectura crítica de texto. Un artículo sobre un tema relacionado con los contenidos de la asignatura. Presentación y debate sobre el artículo: ¿La introducción permite comprender el problema? ¿La discusión es adecuada? ¿Las conclusiones están realmente apoyadas por los resultados? ¿La metodología es la apropiada?
Presentacions / exposicions Ampliación sobre un tema específico: Indicar bibliografía o búsqueda por Internet. Realizar un resumen con las referencias bibliográficas indicadas y presentación púbica del review
Atenció personalitzada

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Descripció
Se atenderá a los alumnos tanto en entrevistas personales como sobretodo mediante el correo electrónico.

Avaluació
  Descripció Pes
Sessió Magistral Preguntes escrites sobre les sessions magistrals 25%
Treballs Preguntes escrites sobre la Bibliografia 20%
Debats Presentació i discussió d'un article científic 30%
Presentacions / exposicions Revisió bibliogràfica escrita i presentació 25%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Bibliografía básica:

Carreté, R., C. Reguant, N. Rozès, M. Constantí, A. Bordons (2006). Analysis of Oenococcus oeni strains in simulated microvinifications with some stress compounds, American Journal of Enology and Viticulture 57, 3, 356 – 362.

Davis, C.R., Wibowo, D., Eschenbruch, R., Lee, T.H., Fleet, G.H., 1985. Practical implications of malolactic fermentation: A Review. American Journal of Enology and Viticulture 36, 290-301.

Henick-Kling, T. (1993). Malolactic fermentation. In: Wine Microbiology and Biotechnology (GH Fleet, ed), pp 289–326, Harwood Academic Publishers, Chur.

Liu, S.Q. (2002). A review: Malolactic fermentation in wine – beyond deacidification. Journal of Applied Microbiology, 92: 589-601.

Lonvaud-Funel, A., 1999. Lactic acid bacteria in the quality improvement and depreciation of wine. Antonie van Leeuwenhoek 76, 317-331.

Reguant, C., A. Bordons, L. Arola, N. Rozès (2000). Influence of phenolic compounds on the physiology of Oenococcus oeni from wine. Journal of Applied Microbiology, 88, 1065-1071.

Reguant, C.; Carreté, R.; Constantí, M.; Bordons, A. (2005) Population dynamics of Oenococcus oeni strains in a new winery and the effect of SO2 and yeast strain. FEMS Microbiology Letters 246, 1, 111-117.

Reguant, C., R. Carreté, N. Ferrer, A. Bordons (2005) Molecular analysis of Oenococcus oeni population dynamics and the effect of aeration and temperature during alcoholic fermentation on malolactic fermentation. International Journal of Food Science and Technology 40, 4, 451-459.

Ribereau-Gayon, P, D. Dubourdieu, B. Doneche, A. Lonvaud (2006). Handbook of Enology: Volume 1: The Microbiology of Wine. 2nd ed., Cap. 4, 5 y 6. John Wiley and Sons.

Rozès, N., L. Arola, A. Bordons (2003) Effect of phenolic compounds on the co-metabolism of citric acid and sugars by Oenococcus oeni from wine. Letters in Applied Microbiology 36 (5), 337-341.

Versari, A., G.P. Parpinello, M. Cattaneo (1999). Leuconostoc oenos and malolactic fermentation in wine: a review. Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology 23, 447-455.

Vidal, M.T., M. Poblet, M. Constantí, A. Bordons (2001) Inhibitory effect of copper and dichlofluanid on Oenococcus oeni and malolactic fermentation. American Journal of Enology and Viticulture, 52, 3, 225-231.

Zapparoli, G., C. Reguant, A. Bordons, S. Torriani, F Dellaglio (2000) Genomic DNA fingerprinting of Oenococcus oeni strains by pulsed-field gel electrophoresis and randomly amplified polymorphic DNA-PCR. Current Microbiology 40 (6), 351-355.

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent