DATOS IDENTIFICATIVOS 2011_12
Asignatura (*) TRABAJO DE FIN DE MÁSTER Código 19605301
Titulación
Enología (2010)
Ciclo
Descriptores Cr.totales Tipo Curso Periodo
30 Trabajo fin de master Primer Único anual
Lengua de impartición
Català
Departamento Bioquímica i Biotecnologia
Ciències Mèdiques Bàsiques
Enginyeria Química
Química Analítica i Química Orgànica
Coordinador/a
BELTRAN CASELLAS, GEMMA
Correo-e albert.mas@urv.cat
fernando.zamora@urv.cat
olga.busto@urv.cat
montserrat.mestres@urv.cat
josep.cano@urv.cat
mariafrancesca.fort@urv.cat
cristina.reguant@urv.cat
albertomiguel.stchigel@urv.cat
jmcanals@urv.cat
gemma.beltran@urv.cat
nicolasrozes@urv.cat
mjesus.torija@urv.cat
ricardo.cordero@urv.cat
estibaliz.mateo@urv.cat
Profesores/as
MAS BARON, ALBERTO
ZAMORA MARÍN, FERNANDO
BUSTO BUSTO, OLGA
MESTRES SOLÉ, MARIA MONTSERRAT
CANO LIRA, JOSÉ FRANCISCO
FORT MARSAL, MARIA FRANCESCA
REGUANT MIRANDA, CRISTINA
STCHIGEL GLIKMAN, ALBERTO MIGUEL
CANALS BOSCH, JUAN MIGUEL
BELTRAN CASELLAS, GEMMA
ROZÈS ., NICOLAS ANDRE LOUIS
TORIJA MARTÍNEZ, MARÍA JESÚS
CORDERO OTERO, RICARDO ROMÁN
MATEO ALESANCO, ESTÍBALIZ
Web
Información relevante Participació activa en un projecte de recerca en el que l'estudiant haurà de realitzar un treball de recerca original i presentar-ho oralment i per escrit.

Competencias
Tipo A Código Competencias Específicas
  Comun
  Profesionalizador
  Investigador
  AR2 Perfecta capacitació per incorporar-se productivament a un departament universitari per tal de desenvolupar les tasques pròpies d’una Tesis doctoral.
  AR3 La concepció, planificació, execució i direcció de projectes de R+D+I.
  AR4 L’excel•lència en l’estudi i coneixement de l’àmbit de recerca en enologia.
  AR5 La realització de recerques bibliogràfiques exhaustives en temes enològics altament especialitzats.
  AR6 Conèixer i comprendre els sistemes d’anàlisi estadística, tractament gràfic de dades i gestió d’informació aplicats al camp de la recerca en enologia.
  AR7 La presentació de resultats en format de literatura científica, d’acord amb els estàndards comunament acceptats.
  AR8 L’avaluació crítica de resultats de recerca enològica, pròpia o aliena.
Tipo B Código Competencias Transversales
  Comun
  BC1 Creativitat. Desenvolupar idees i projectes originals.
  BC2 Treballar autònomament amb iniciativa.
  BC4 Resoldre problemes de manera efectiva.
  BC5 Transferibilitat. Aplicar coneixements i habilitats en entorns nous o no familiars i en contextos multidisciplinars relatius a la seva àrea específica.
  BC6 Actuar amb un esperit crític i responsable.
  BC7 Considerar l’ètica i la integritat intel•lectual com a valors essencials a la pràctica professional.
  BC8 Autoestima professional. Comprendre el valor del propi coneixement i del seu impacte a la societat c¡/comunitat.
  BC11 Assertivitat. Comunicar de manera clara i sense ambigüitats tant a audiències expertes com no expertes.
  BC12 Aprendre a aprendre.
  BC13 Planificació i organització.
  BC16 Presa de decisions.
Tipo C Código Competencias Nucleares
  Comun
  CC1 Domini de l’expressió i la compressió del/s idioma/es estrangers per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau.
  CC2 Ús de les eines específiques de TIC per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau.
  CC3 Desenvolupament d’una perspectiva global del món en l’àrea específica on s’ubica el postgrau.
  CC4 Desenvolupament d’habilitats informacionals.
  CC5 Desenvolupament de processos d’incorparació al món del treball (compte d’altres i/o empreneduria).

Objetivos de aprendizaje
Objetivos Competencias
Realitzar un estudi específic de recerca dins del camp de l'enologia i ciències afins AR2
AR4
AR5
AR6
AR8
BC1
BC2
BC4
BC6
BC12
CC1
CC3
CC4
Ésser capaç de redactar en forma d'articles científic els resultats de la recerca pròpia. AR7
AR8
BC12
CC1
CC2
CC5
Ésser capaç de presentar oralment els resultats de la seva recerca i de discutir amb els membres d'un tribunal sobre el mateixos. AR4
AR8
BC2
BC4
BC5
BC16
CC4
Presentació d'un projecte de tesi doctoral AR2
AR3
AR5
AR7
AR8
BC5
BC8
BC11
BC13
BC16
CC1
CC2
Integració en un grup de recerca BC6
BC7
BC8
CC3
CC5

Contenidos
tema Subtema
Els estudiants seran adscrits a un dels grups de recerca que participan en el màster en funció de les disponibilitats dels grups i de la formació previa del estudiant. .
Relacions cíviques amb altres membres del grup de recerca Els reptes de la societat actual
Ciutadania democràtica, drets humans i igualtat de gènere.
Multiculturalisme i adaptació al canvi cultural.
Globalització econòmica i cooperació al desenvolupament

Planificación
Metodologías  ::  Pruebas
  Competencias (*) Horas en clase Horas fuera de clase (**) Horas totales
Actividades introductorias
11 11 22
 
Practicum
200 400 600
Trabajos
5 50 55
 
Atención personalizada
35 35 70
 
 
(*) En el caso de docencia no presencial, serán las horas de trabajo con soporte virtual del profesor.
(**) Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías   ::  Guia de metodologies docents
  descripción
Actividades introductorias Assignar el tema de recerca a l'alumne i donar-li les referències bibliogràfiques imprescindibles.
Trabajos Els alumnes hauran de presentar un article científic amb els resultats originals de la seva recerca.

Atención personalizada
 
Practicum
descripción
L'alumne tindrà accés a consultar i discutir metodologies i resultats amb el seu tutor de forma individual i personalitzada. El tutor amb la periodicitat que consideri adient haurà de conversar amb l'alumne i analitzar el seu grau de compliment del objectius.

Evaluación
  descripción Peso
Trabajos L'avaluació es fara mitjançant el judici d'un tirbunal específic que analitzarà l'artícle científic del estudiant, la seva presentació oral i la capacitat de defensa del resultats per par de l'alumne. 100%
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

En cas de no superar l'avaluació, el tribunal indicarà al estudiant les raons de la no superació per que aquest faci el necessari per poder superar l'avaluació en la segona convocatòria.


Fuentes de información

Básica

L'alumne haura de trobar l'iformació específica dins de la literatura científica específica del mon de la vitivinicultura.

Només a nivell informatiu s'inclou una llista de les principals revistes científiques que haurien de consultar:

- J. Agric. Food Chem

- J. Sci. Food Agric.

- Am. J. Enol. Vitic.

- J. Food Sci.

- Appl. Environ. Microbiol.

- Aust. Grape. Winemak. J.

- Int. J. Food Microbiol.

- Food Microbiol.

- Food Chem.

- Food Res. Int.

Complementária

Recomendaciones


(*)La Guía docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la URV. Este documento es público y no es modificable, excepto en casos excepcionales revisados por el órgano competente o debidamente revisado de acuerdo la normativa vigente.