IDENTIFYING DATA 2020_21
Subject (*) MICROBIOLOGY OF BEER Code 19625219
Study programme
Fermented Beverages (2014)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period
3 Optional 2Q
Language
Castellà
Department Biochemistry and Biotechnology
Coordinator
BELTRAN CASELLAS, GEMMA
E-mail gemma.beltran@urv.cat
mjesus.torija@urv.cat
Lecturers
BELTRAN CASELLAS, GEMMA
TORIJA MARTÍNEZ, MARÍA JESÚS
Web
Relevant information En el cas d’emergència sanitària que requereixi confinar la població o que impliqui restriccions de mobilitat durant aquest curs, es procurarà adaptar l'activitat docent i l'avaluació. Si es produeix aquesta situació, s'informarà d'aquestes adaptacions a l’espai Moodle de cada assignatura. Conèixer les característiques dels microorganismes implicats en l'elaboració de cervesa, així com els possibles alterants. Gestió i control de l'inòcul.

Competences
Type A Code Competences Specific
 A1 Develop a thorough knowledge of chemical, biological and technological processes and of the latest scientific and technical advances involved in the production of fermented beverages, from the raw material to the final product
 A3 Use the latest scientific advances to develop a thorough knowledge of the useful and detrimental microorganisms involved in the production of fermented beverages and understand how they influence the properties of the final product
 A9 Manage information and knowledge using the scientific and technical literature in the field of food science and technology
Type B Code Competences Transversal
 CT3 Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos multidisciplinars.
Type C Code Competences Nuclear

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A1 Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de cervesa.
 A3 Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa segons els microorganismes implicats.
Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de cervesa.
Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar solucions.
 A9 Gestionar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la microbiologia de la fermentació.
Type B Code Learning outcomes
 CT3 Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o professional, i afrontar-lo de manera activa. (Comprensió)
Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional. (Anàlisi)
Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el problema. (Creativitat)
Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada. (Innovació)
Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar limitacions i proposar millores. (Avaluació)
Type C Code Learning outcomes

Contents
Topic Sub-topic
Tema 1. Introducció a la microbiologia cervecera. Perspectiva històrica.
Tema 2. Característiques principals dels llevats cervesers (lager o ale). Requerimients nutricionals. Efecte sobre la fermentació. Floculació.
Tema 3. Metabolisme dels llevats: fermentació alcohòlica, i producció de metabòlits secundaris. Origen de les substàncies aromàtiques i els defectes.
Tema 4. Gestió d’inòculs del llevat. Propagació del cultiu pur del llevat. Fermentacions espontànies (cerveses lambic).
Tema 5. Microorganismes potencialment contaminants. Mètodes de control microbiològic

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
1 0 1
Lecture
A1
A3
8 16 24
Laboratory practicals
A1
A3
20 20 40
Seminars
A1
A3
A9
4 6 10
Personal attention
1 0 1
 
Mixed tests
A1
A3
CT3
2 0 2
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presentació dels diferents blocs temàtics de la assignatura
Lecture Exposició dels continguts teòrics de l'assignatura, ja sigui a classe o publicació dels materials en el Moodle.
Laboratory practicals Realització de pràctiques de laboratori relacionades amb la gestió de inòculs i control microbiològic en l'elaboració de cervesa.
Seminars Ampliació d'alguns continguts donats a les sessions magistrals, mitjançant diferents activitats (conferències específiques, tasques en línia, discussió d'articles, ..)
Personal attention L'alumne pot fer les consultes al professor mitjançant cita prèvia, el fòrum de dubtes o correu electrònic

Personalized attention
Description
L'alumne pot fer les consultes al professor mitjançant cita prèvia, el fòrum de dubtes o correu electrònic

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Laboratory practicals
A1
A3
S'avaluarà l'informe de les pràctiques així com la participació i actitud durant les mateixes 15%
Seminars
A1
A3
A9
S'avaluaran les diferents activitats realitzades durant els seminaris, així com les tasques a realitzar fora de l'aula. 15%
Mixed tests
A1
A3
CT3
Se evaluaran los contenidos dados en clase mediante pruebas mixtas 70%
Others  
 
Other comments and second call

L'assignatura té convocatòria única.

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tauletes i altres aparells que no estiguin expressament autoritzats per a la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.


Sources of information

Basic Kunze, Wolfgang, Tecnología para cerveceros y malteros , VLB Berlin, 2006
Chirs Boulton, David Quain, Brewing yeast and fermentation, Blackwell Science, 2001
F.G. Priest and I.Campbell, Brewing microbiology, Aspen Publishers, 1999

Complementary

Recommendations


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.