IDENTIFYING DATA 2007_08
Subject Code 278317
Study programme
Enginyeria Química (1993)
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Química Industrial (1993)
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica (2003)
Graduat Superior en Tecnologies del Medi Ambient (2002)
Cycle
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
4.5 3 1.5 First
Language
Català
Department Enginyeria Química
Coordinator
FONT CAPAFONS, JOSÉ
E-mail jose.font@urv.cat
afabrega@urv.cat
Lecturers
FONT CAPAFONS, JOSÉ
FABREGAT LLANGOSTERA, AZAEL
Web http://www.etseq.urv.es/assignatures/erp/
Relevant information Els titulats en els nostres ensenyaments, en el moment d’exercir la seva professió, s’enfronten contínuament a situacions noves, sovint mal definides, que són de per sí problemes a resoldre. Està demostrat que els coneixements no garanteixen per sí sols que una persona pugui afrontar amb èxit la resolució d’un problema, si no van acompanyats de capacitat d’anàlisis, creativitat, imaginació, esperit crític i capacitat de decisió. Tots aquests aspectes es poden millorar amb l’experiència, però, de fet, existeixen tècniques perfectament estructurades que potencien aquestes habilitats. L’assignatura pretén dotar als alumnes amb els recursos imprescindibles per afrontar amb èxit els complexos problemes que apareixen a la pràctica professional diària, mitjançant l’aplicació d’una aproximació heurística composta per diferents tècniques de resolució de problemes.

Competences
Code  

Learning aims
Objectives Competences
Disposar d'eines per afrontar problemes mal definits i criteris per aplicar-les
Superar ràpidament l’incertesa inicial creada per els problemes mal definits
Incrementar la confiança en la seva capacitat per a afrontar problemes complexos
Millorar la comunicació entre els membres d’un equip en disposar d’un llenguatge comú
Realitzar una contínua monitorització i reflexió sobre el progrés del procés en estar dividit en etapes
Incidir en la millora de la capacitat per a combinar coneixements en promoure la creativitat
Facilitar la presa de decissions quan hi ha diverses solucions alternatives entre les que escollir
Aplicar la sistemàtica a qualsevol situació com un procés mental natural

Contents
Topic Sub-topic
1. Què és un problema mal definit. Heurística aplicada.
2. Els hàbits personals en la resolució de problemes.
3. Definint el problema.
4. Generant solucions.
5. Decidint el curs de l’acció.
6. Implementant la solució.
7. Avaluant la solució.
8. Estudi de casos.

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours Hours outside the classroom (**) Total hours
Introductory activities
1 0 1
 
Lecture
12 12 24
Problem solving, exercises
12 12 24
Assignments
0 24 24
 
Personal tuition
1 0 1
 
Extended-answer tests
1 0 1
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Description
Introductory activities A partir de casos reals, es fa rellevant la necessitat existent d'eines que ajudin a enfrontar-se als complexos problemes que apareixen en la realitat d'una carrera profesional. Es presenta l'organització del curs i el procediment d'avaluació.
Lecture En cada capítol es dedica un temps a fer una presentació formal de les eines introduides, amb profusió d'exemples d'aplicació i una discussió oberta amb els alumnes.
Problem solving, exercises Seguint la sessió magistral, es proposen una o més situacions on aplicar les eines introduides. Els estudiants, en grup, tracten les situacions. Finalment, es presenten i discuteixen les conclusions a que han arribat cada grup.
Assignments L'última part del curs està dedicada a la realització d'un treball, en grup, que correspon a la resolución d'un problema de definició difusa. Els estudiants han d'aplicar les tècniques presentades (tantes com sigui posssible), proposar solucions i seleccionar la(les) millor(s) utilitzant els criteris i eines proporcionades. S'utilitza com a factor principal de l'avaluació.

Personalized attention
 
Personal tuition
Description
En l'horari fixat -i comunicat convenientment- d'atenció, es procedeix a discutir, individualment o en grups reduïts sobre els detalls de les tècniques de resolució de problemes i com aplicar-les en casos concrets. Les consultes també es poden realitzar per correu electrònic.

Assessment
  Description Weight
Problem solving, exercises Es recullen cada sessió. S'analitzen i comenten en sessions posteriors. Serveixen per individualitzar la nota, si és el cas. 5%
Assignments Només per a alumnes amb més d'un 75% d'assistència a les sessions presencials.
Problema general a resoldre en grup. Es proposa en l'última part del curs. Cal lliurar un informe convenientment organitzat. Constitueix la part fonamental de l'avaluació.
95%
Extended-answer tests En aquells casos que per, manca de assistència (<75%) o una participació insuficient en el treball final, no quedi acreditat l'aprofitament del curs, es procedeix a la realització d'una prova individual formal que revisa les tècniques bàsiques implementades. Llavors, constitueix la nota final. 100%
 
Other comments and second call

Sources of information

Basic Fogler, H.S.; Leblanc, S.E., Estrategies for Creative Problem Solving, Prentice Hall PTR, 1995

Complementary Altshuller, G., 40 Principles. Triz Keys to Technical Innovation, Technical innovation Center, 2002
Goleman, D., Emotional Intelligence, Bloomsbury, 1996
Kepner, C.H.; Tregoe, B.B., The new rational manager, Princenton Research Press, 1981
Jones, M.D., The thinker’s toolkit. 14 powerful techniques for problem solving, Three Rivers Press, 1998
Covey, S.R., Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, Ed. Paidós, 1997
Lumsdaine, E.; Lumsdaine, M., Creative Problem Solving. Thinking Skills for a Changing World, McGraw-Hill, 1995

Recommendations


 
Other comments
No existeixen assignatures relacionades, ya que és una assignatura de caire transversal. Recomanada, però no únicament dirigida, per a estudiants d'ensenyaments cientifico-tècnics en ensenyaments de segon cicle.