DATOS IDENTIFICATIVOS 2007_08
Asignatura Código 20021001
Titulación
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Química Industrial (1993)
Ciclo 1er
Descriptores Cr.totales Cr.Teoría Cr.Prácticos Tipo Curso Periodo
6 4.5 1.5 Troncal Tercer Primero
Lengua de impartición
Departamento Gestió d'Empreses
Coordinador/a
TORRES CORONAS, MARIA TERESA
FONTS RIBAS, ALBERT
Correo-e david.jimenez@urv.cat
Profesores/as
JIMENEZ LOPEZ, DAVID
Web
Información relevante Aquest curs pretén que l’alumne adquireixi coneixements que li permetin aprofundir en la direcció d’operacions i en la seva aplicació pràctica. L’alumne ha de saber descriure un sistema de producció en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació, proveïdors, clients i entorn; identificar el conjunt de decisions que un gerent de producció ha de prendre, així com conèixer les seves eines de treball. El curs comença a una visió introductòria a la gestió d’empreses per continuar amb la Direcció d’operacions analitzant les decisions bàsiques que donen resposta a les preguntes què produir, com i quant, així com a les alternatives de millora del procés. El curs cobreix temes relacionats amb l’anàlisi de processos, gestió de materials, recursos humans i tecnologia, planificació de la producció i millora de la qualitat.

Competencias
Código  
B1 Resoldre problemes de forma efectiva.
B2 Aprendre a aprendre.
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu.
B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa.
B5 Treballar de forma col·laborativa.
B7 Comunicar-se de manera efectiva i amb asertivitat a l'entorn laboral i com a ciutadà.
B8 Capacitat d’anàlisi i síntesi.
B10 Capacitat de gestió de la informació.

Objetivos de aprendizaje
Objetivos Competencias
Dotar a l'alumne d'eines conceptuals bàsiques per comprendre el món de les organitzacions empresarials. B1
B3
B7
B8
Comprendre les necessitats estratègiques de les organitzacions empresarials i de l'àrea de direcció d'operacions. B1
B3
B7
Aprendre i ampliar el llenguatge empresarial per interactuar amb equips multifuncionals. B1
B2
B3
B5
B7
Entendre el paper de la direcció d'operacions dintre de les organitzacions empresarials. B1
B3
B7
B10
Entendre els problemes empresarials per resoldre per eficientment els seus problemes. B1
B3
B7
B8
Desenvolupar competències bàsiques pel creixement personal i professional. B3
B4
B5
B8
B10

Contenidos
tema Subtema
Mòdul 1.
Nocions generals sobre gestió d’empreses.
En aquest primer bloc l’alumne ha d’assolir quatre idees bàsiques sobre el món empresarial. S’explora el concepte de sistema econòmic i la influència dels mercats, l’entorn competitiu i l’oferta i demanda en l’activitat empresarial. Donat que cada vegada més les empreses inicien processos d’internacionalització és important entendre el concepte de globalització, la creixent interdependència econòmica i el diferent grau d’implicació internacional pel qual poden optar les empreses.
En aquest mòdul introductori és també important introduir a l’alumne en el concepte de responsabilitat social de l’empresa, així com en la tasca dels gestors: la presa de decisions.
Mòdul 2. Objectius i enllaç estratègic. En aquest segon bloc s’aproxima als objectius organitzatius, centrant-nos en el servei, la satisfacció i l’èxit del client. És important també comprendre la natura de l’estratègia com es crea valor per al client, entenent els conceptes d’avantatge competitiu i les estratègies de lideratge en costos i diferenciació.
Mòdul 3.
Disseny del procés.
Aquest mòdul està dissenyat per introduir a l’alumne en el món de la direcció d’operacions. Un cop establerts els objectius i prioritats competitives és important establir plans d’acció que busquen respondre a una sèrie de preguntes bàsiques:
• Què produir? Disseny de productes
• Com produir? Disseny de processos
• Quant i quan fabricar? Planificació i control de la capacitat
• On fabricar? Localització empresarial
L’estratègia de qualitat, aprovisionament, la gestió de personal i del a tecnologia acaben de configurar les decisions estratègiques clau de la direcció d’operacions.
Mòdul 4.
Cadena de subministrament.
Aquest mòdul pretén que l’alumne sigui capaç d’entendre les relacions sinèrgiques entre l’organització, els clients i els proveïdors analitzant-ne la dinàmica de la cadena de subministrament i els seus elements clau.

Planificación
Metodologías  ::  Pruebas
  Competencias (*) Horas en clase Horas fuera de clase (**) Horas totales
Actividades introductorias
2 0 2
 
Sesión magistral
40 80 120
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria
15 30 45
 
Atención personalizada
1 0 1
 
Pruebas objetivas de tipo test
3 0 3
 
(*) En el caso de docencia no presencial, serán las horas de trabajo con soporte virtual del profesor.
(**) Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías   ::  Guia de metodologies docents
  descripción
Actividades introductorias Presentación assignatura
Sesión magistral Presentació continguts per part del professorat
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Realització d'exercicis pràctis a l'aula

Atención personalizada
 
Atención personalizada
descripción
Tutories individualitzades

Evaluación
  descripción Peso
Pruebas objetivas de tipo test Prova objectiva de tipus test 1:
Prova de preguntes tancades amb diferents alternatives de resposta i un número limitat de possibilitats per avaluar els mòduls 1 i 2 (50%).

Prova objectiva de tipus test 2:
Prova de preguntes tancades amb diferents alternatives de resposta i un número limitat de possibilitats per avaluar els mòduls 3 i 4 (50%).
100%
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

Fuentes de información

Básica KRAJEWSKI, L.J. i RITZMAN, L. P., Administración de operaciones. Estrategia y análisis, Prentice Hall, México, 2000
HEIZER, J., Dirección de la producción, Prentice Hall, Madrid, 1997
DOMÍNGUEZ MACHUCA et al., Dirección de operaciones, McGraw Hill, Madrid, 1995

Complementária , Lectures de textos d’actualitat relacionats amb el món empresarial, ,
, Material elaborat pel professorat i disponible a través de l’entorn virtual Moodle, ,

Recomendaciones