DATOS IDENTIFICATIVOS 2012_13
Asignatura (*) ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Código 20021001
Titulación
Ingeniería Técnica Industrial especialidad en Química Industrial (1993)
Ciclo
Descriptores Cr.totales Cr.Teoría Cr.Prácticos Tipo Curso Periodo
6 4.5 1.5 Troncal Tercer Primero
Lengua de impartición
Català
Departamento Gestió d'Empreses
Coordinador/a
JIMENEZ LOPEZ, DAVID
Correo-e david.jimenez@urv.cat
Profesores/as
JIMENEZ LOPEZ, DAVID
Web
Información relevante Aquest curs pretén que l’alumne adquireixi coneixements que li permetin aprofundir en la direcció d’operacions i en la seva aplicació pràctica. L’alumne ha de saber descriure un sistema de producció en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació, proveïdors, clients i entorn; identificar el conjunt de decisions que un gerent de producció ha de prendre, així com conèixer les seves eines de treball. El curs comença a una visió introductòria a la gestió d’empreses per continuar amb la Direcció d’operacions analitzant les decisions bàsiques que donen resposta a les preguntes què produir, com i quant, així com a les alternatives de millora del procés. El curs cobreix temes relacionats amb l’anàlisi de processos, gestió de materials, recursos humans i tecnologia, planificació de la producció i millora de la qualitat.
Como consecuencia de la extinción del plan de estudios que estás cursando, esta asignatura se realiza a través de tutoría (excepto en los estudios de la ETSE). Para más información debes consultar el horario de atención personalizada del profesor.

Contenidos
tema Subtema
Mòdul 1.
Nocions generals sobre gestió d’empreses.
En aquest primer bloc l’alumne ha d’assolir quatre idees bàsiques sobre el món empresarial. S’explora el concepte de sistema econòmic i la influència dels mercats, l’entorn competitiu i l’oferta i demanda en l’activitat empresarial. Donat que cada vegada més les empreses inicien processos d’internacionalització és important entendre el concepte de globalització, la creixent interdependència econòmica i el diferent grau d’implicació internacional pel qual poden optar les empreses.
En aquest mòdul introductori és també important introduir a l’alumne en el concepte de responsabilitat social de l’empresa, així com en la tasca dels gestors: la presa de decisions.
Mòdul 2. Objectius i enllaç estratègic. En aquest segon bloc s’aproxima als objectius organitzatius, centrant-nos en el servei, la satisfacció i l’èxit del client. És important també comprendre la natura de l’estratègia com es crea valor per al client, entenent els conceptes d’avantatge competitiu i les estratègies de lideratge en costos i diferenciació.
Mòdul 3.
Disseny del procés.
Aquest mòdul està dissenyat per introduir a l’alumne en el món de la direcció d’operacions. Un cop establerts els objectius i prioritats competitives és important establir plans d’acció que busquen respondre a una sèrie de preguntes bàsiques:
• Què produir? Disseny de productes
• Com produir? Disseny de processos
• Quant i quan fabricar? Planificació i control de la capacitat
• On fabricar? Localització empresarial
L’estratègia de qualitat, aprovisionament, la gestió de personal i del a tecnologia acaben de configurar les decisions estratègiques clau de la direcció d’operacions.
Mòdul 4.
Cadena de subministrament.
Aquest mòdul pretén que l’alumne sigui capaç d’entendre les relacions sinèrgiques entre l’organització, els clients i els proveïdors analitzant-ne la dinàmica de la cadena de subministrament i els seus elements clau.

Atención personalizada
descripción
Tutories individualitzades

Evaluación
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

Fuentes de información
Básica KRAJEWSKI, L.J. i RITZMAN, L. P., Administración de operaciones. Estrategia y análisis, Prentice Hall, México, 2000
HEIZER, J., Dirección de la producción, Prentice Hall, Madrid, 1997
DOMÍNGUEZ MACHUCA et al., Dirección de operaciones, McGraw Hill, Madrid, 1995

Complementária , Lectures de textos d’actualitat relacionats amb el món empresarial, ,
, Material elaborat pel professorat i disponible a través de l’entorn virtual Moodle, ,

(*)La Guía docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la URV. Este documento es público y no es modificable, excepto en casos excepcionales revisados por el órgano competente o debidamente revisado de acuerdo la normativa vigente.