DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS Codi 20214002
Ensenyament
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Coordinador/a
STIRIBA ., YOUSSEF
Adreça electrònica robertmanuel.gilabert@urv.cat
ildefonso.cuesta@urv.cat
anton.vernet@urv.cat
youssef.stiriba@urv.cat
valentin.sanchez@urv.cat
Professors/es
GILABERT MALLOL, ROBERT MANUEL
CUESTA ROMEO, ILDEFONSO
VERNET PEÑA, ANTONIO
STIRIBA ., YOUSSEF
SÁNCHEZ MORALES, VALENTÍN
Web
Descripció general S’introdueixen les tècniques bàsiques de programació i computació aplicades a problemes típics de l'enginyeria, tot utilitzant el llenguatge de programació MATLAB.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1.1 Aplicar efectivament el coneixement de les matèries bàsiques, científiques i tecnològiques pròpies de l'enginyeria
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1.4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1.1 Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria
Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software
Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.
Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.
S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors
Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en particular.
Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada cas concret.
Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.
Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.
Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.
Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no lineals
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1.4 Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
Introducció a la informàtica. Estructura d'un ordinador.
Elements maquinari d'un PC.
Sistemes operatius.
Xarxes d'ordenadors i internet.
Metodologia i tecnologia de la programació. Lleguatges de programació.
Tipus de programació.
Descripció de les comandes bàsiques de programació (control de flux, variables i workspace, ...).
Fitxers i bases dae dades. Introducció als fitxers (scripts i funcions).
Lectura i escriptura de fitxers.
Conceptes bàsics dels algoritmes. Algoritmes i convergència.
Programació estructurada. Variables, operacions i funcions.
Vectors i matrius.
Estructures de control: bucles i bifurcacions.
Representació gràfica de les dades. Utilització dels diferents tipus de gràfics a la visualització de dades teòriques o experimentals.
Regressió, errors i propagació. Els errors d'arrodoniment i aritmètica computacional.
Resolució de sistemes lineals. Resolució de sistemes d’equacions lineals i aplicació a problemes d’interès a l’enginyeria.
Equacions algebraiques no lineals. Precisió. Mètode de les substitucions successives. Mètode de la bisecció. Mètode de Newton-Raphson. Mètode de Newton-Raphson multivariable.
Polinomis i interpolació. Anàlisi de dades. Representació i ajust de polinomis. Mètodes d’interpolació i regressió. Aproximacio mínim quadràtica. Funcions d’anàlisis de dades.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
0.5 0.75 1.25
Sessió Magistral
A1.1
C1.4
8.5 12.75 21.25
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1.1
C1.4
15 22.5 37.5
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
A1.1
C1.4
30 45 75
Atenció personalitzada
A1.1
C1.4
1 1.5 2.5
 
Proves pràctiques
A1.1
C1.4
4.5 6.75 11.25
Proves pràctiques
A1.1
C1.4
0.5 0.75 1.25
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura, per part de l'alumne.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Aplicar, a nivell pràctic, la teoria d'un àmbit de coneixement en un context determinat. Exercicis pràctics a través de les TIC de manera autònoma.
Atenció personalitzada Trobades individuals amb els alumnes en el horari d'atenció del professor a partir de concertar una cita prèvia.

Atenció personalitzada
Descripció
Es realitzaran reunions periòdiques amb el diferents grups de treball d’avantprojecte per tal d’analitzar el grau d’assoliment de les competències previstes. L’alumne que ho sol•liciti podrà rebre orientació acadèmica de manera personalitzada dins de les hores de consulta al despatx o be per correu electrònic. Despatx: 124 - Departament d'Enginyeria Mecànica, Tel: 97755 8838, E-mail: youssef.stiriba@urv.cat.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1.1
C1.4
Exercicis y problemes en grups. 10%
Proves pràctiques
A1.1
C1.4
Exercicis fets i recollits durant les hores de problemes utilitzant l’entorn de programació Scilab/MATLAB. Aquests problemes es realitzaran de forma individual. 75%
Proves pràctiques
A1.1
C1.4
Encàrrec de predisseny d’una planta de procés. 15%
Altres  

.

 
Altres comentaris i segona convocatòria

En cap de les activitats avaluatòries, durant la seva realització, no estarà permesa la connexió a internet ni és podran tenir engegats dispositius de comunicació i transmissió de dades.

El alumnes que hagin suspès l'assignatura en avaluació continuada podrà presentar-se a l'examen de segona convocatòria. Aquesta convocatòria consistirà en un examen individual on pot haver-hi qüestions/problemes de la totalitat del temari de l'assignatura.

El 80% de la nota d'aquesta convocatòria correspondrà a la nota d'aquest examen i el 20% a la nota de les exercicis y problemes fets en grups .


Fonts d'informació

Bàsica J.D. Hoffman, Numerical Methods for Engineers ans Scientists, MacGraw-Hill Inc., 1992

www.scilab.org

Complementària

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
MATEMÀTIQUES III/20204007
FENÒMENS DE TRANSPORT/20204125


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
MATEMÀTIQUES I/20204005
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent