DATOS IDENTIFICATIVOS 2013_14
Asignatura (*) COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS Código 20214002
Titulación
Grado de Ingeniería Agroalimentaria (2010)
Ciclo
Descriptores Cr.totales Tipo Curso Periodo
6 Formación básica Primer Segundo
Lengua de impartición
Català
Departamento Ingeniería Mecánica
Ingeniería Química
Coordinador/a
STIRIBA ., YOUSSEF
Correo-e robertmanuel.gilabert@urv.cat
ildefonso.cuesta@urv.cat
anton.vernet@urv.cat
youssef.stiriba@urv.cat
valentin.sanchez@urv.cat
Profesores/as
GILABERT MALLOL, ROBERT MANUEL
CUESTA ROMEO, ILDEFONSO
VERNET PEÑA, ANTONIO
STIRIBA ., YOUSSEF
SÁNCHEZ MORALES, VALENTÍN
Web
Descripción general S’introdueixen les tècniques bàsiques de programació i computació aplicades a problemes típics de l'enginyeria, tot utilitzant el llenguatge de programació MATLAB.

Competencias
Tipo A Código Competencias Específicas
 A1.1 Aplicar efectivamente el conocimiento de las materias básicas, científicas y tecnológicas propias de la ingeniería
Tipo B Código Competencias Transversales
Tipo C Código Competencias Nucleares
 C1.4 Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos lenguas oficiales de la URV.

Resultados de aprendizaje
Tipo A Código Resultados de aprendizaje
 A1.1 Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria
Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software
Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.
Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.
S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors
Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en particular.
Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada cas concret.
Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.
Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.
Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.
Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no lineals
Tipo B Código Resultados de aprendizaje
Tipo C Código Resultados de aprendizaje
 C1.4 Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.
Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.
Produce un texto escrito adecuado a la situación comunicativa.

Contenidos
tema Subtema
Introducció a la informàtica. Estructura d'un ordinador.
Elements maquinari d'un PC.
Sistemes operatius.
Xarxes d'ordenadors i internet.
Metodologia i tecnologia de la programació. Lleguatges de programació.
Tipus de programació.
Descripció de les comandes bàsiques de programació (control de flux, variables i workspace, ...).
Fitxers i bases dae dades. Introducció als fitxers (scripts i funcions).
Lectura i escriptura de fitxers.
Conceptes bàsics dels algoritmes. Algoritmes i convergència.
Programació estructurada. Variables, operacions i funcions.
Vectors i matrius.
Estructures de control: bucles i bifurcacions.
Representació gràfica de les dades. Utilització dels diferents tipus de gràfics a la visualització de dades teòriques o experimentals.
Regressió, errors i propagació. Els errors d'arrodoniment i aritmètica computacional.
Resolució de sistemes lineals. Resolució de sistemes d’equacions lineals i aplicació a problemes d’interès a l’enginyeria.
Equacions algebraiques no lineals. Precisió. Mètode de les substitucions successives. Mètode de la bisecció. Mètode de Newton-Raphson. Mètode de Newton-Raphson multivariable.
Polinomis i interpolació. Anàlisi de dades. Representació i ajust de polinomis. Mètodes d’interpolació i regressió. Aproximacio mínim quadràtica. Funcions d’anàlisis de dades.

Planificación
Metodologías  ::  Pruebas
  Competencias (*) Horas en clase
Horas fuera de clase
(**) Horas totales
Actividades introductorias
0.5 0.75 1.25
Sesión magistral
A1.1
C1.4
8.5 12.75 21.25
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria
A1.1
C1.4
15 22.5 37.5
Practicas a través de TIC en aulas informáticas
A1.1
C1.4
30 45 75
Atención personalizada
A1.1
C1.4
1 1.5 2.5
 
Pruebas prácticas
A1.1
C1.4
4.5 6.75 11.25
Pruebas prácticas
A1.1
C1.4
0.5 0.75 1.25
 
(*) En el caso de docencia no presencial, serán las horas de trabajo con soporte virtual del profesor.
(**) Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sesión magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura, per part de l'alumne.
Practicas a través de TIC en aulas informáticas Aplicar, a nivell pràctic, la teoria d'un àmbit de coneixement en un context determinat. Exercicis pràctics a través de les TIC de manera autònoma.
Atención personalizada Trobades individuals amb els alumnes en el horari d'atenció del professor a partir de concertar una cita prèvia.

Atención personalizada
descripción
Es realitzaran reunions periòdiques amb el diferents grups de treball d’avantprojecte per tal d’analitzar el grau d’assoliment de les competències previstes. L’alumne que ho sol•liciti podrà rebre orientació acadèmica de manera personalitzada dins de les hores de consulta al despatx o be per correu electrònic. Despatx: 124 - Departament d'Enginyeria Mecànica, Tel: 97755 8838, E-mail: youssef.stiriba@urv.cat.

Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria
A1.1
C1.4
Exercicis y problemes en grups. 10%
Pruebas prácticas
A1.1
C1.4
Exercicis fets i recollits durant les hores de problemes utilitzant l’entorn de programació Scilab/MATLAB. Aquests problemes es realitzaran de forma individual. 75%
Pruebas prácticas
A1.1
C1.4
Encàrrec de predisseny d’una planta de procés. 15%
Otros  

.

 
Otros comentarios y segunda convocatoria

En cap de les activitats avaluatòries, durant la seva realització, no estarà permesa la connexió a internet ni és podran tenir engegats dispositius de comunicació i transmissió de dades.

El alumnes que hagin suspès l'assignatura en avaluació continuada podrà presentar-se a l'examen de segona convocatòria. Aquesta convocatòria consistirà en un examen individual on pot haver-hi qüestions/problemes de la totalitat del temari de l'assignatura.

El 80% de la nota d'aquesta convocatòria correspondrà a la nota d'aquest examen i el 20% a la nota de les exercicis y problemes fets en grups .


Fuentes de información

Básica J.D. Hoffman, Numerical Methods for Engineers ans Scientists, MacGraw-Hill Inc., 1992

www.scilab.org

Complementária

Recomendaciones

Asignaturas que continúan el temario
MATEMÁTICAS III/20204007
FENÓMENOS DE TRANSPORTE/20204125


Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
MATEMÁTICAS I/20204005
(*)La Guía docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la URV. Este documento es público y no es modificable, excepto en casos excepcionales revisados por el órgano competente o debidamente revisado de acuerdo la normativa vigente.