IDENTIFYING DATA 2013_14
Subject (*) COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING Code 20214002
Study programme
Degree of Agricultural and Food Engineering (2010)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
6 Basic Course First Second
Language
Català
Department Mechanical Engineering
Chemical Engineering
Coordinator
STIRIBA ., YOUSSEF
E-mail robertmanuel.gilabert@urv.cat
ildefonso.cuesta@urv.cat
anton.vernet@urv.cat
youssef.stiriba@urv.cat
valentin.sanchez@urv.cat
Lecturers
GILABERT MALLOL, ROBERT MANUEL
CUESTA ROMEO, ILDEFONSO
VERNET PEÑA, ANTONIO
STIRIBA ., YOUSSEF
SÁNCHEZ MORALES, VALENTÍN
Web
General description S’introdueixen les tècniques bàsiques de programació i computació aplicades a problemes típics de l'enginyeria, tot utilitzant el llenguatge de programació MATLAB.

Competences
Type A Code Competences Specific
 A1.1 Aplicar efectivament el coneixement de les matèries bàsiques, científiques i tecnològiques pròpies de l'enginyeria
Type B Code Competences Transversal
Type C Code Competences Nuclear
 C1.4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A1.1 Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria
Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software
Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.
Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.
S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors
Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en particular.
Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada cas concret.
Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.
Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.
Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.
Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no lineals
Type B Code Learning outcomes
Type C Code Learning outcomes
 C1.4 Produce grammatically correct written texts
Produce well-structured, clear and rich written texts
Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

Contents
Topic Sub-topic
Introducció a la informàtica. Estructura d'un ordinador.
Elements maquinari d'un PC.
Sistemes operatius.
Xarxes d'ordenadors i internet.
Metodologia i tecnologia de la programació. Lleguatges de programació.
Tipus de programació.
Descripció de les comandes bàsiques de programació (control de flux, variables i workspace, ...).
Fitxers i bases dae dades. Introducció als fitxers (scripts i funcions).
Lectura i escriptura de fitxers.
Conceptes bàsics dels algoritmes. Algoritmes i convergència.
Programació estructurada. Variables, operacions i funcions.
Vectors i matrius.
Estructures de control: bucles i bifurcacions.
Representació gràfica de les dades. Utilització dels diferents tipus de gràfics a la visualització de dades teòriques o experimentals.
Regressió, errors i propagació. Els errors d'arrodoniment i aritmètica computacional.
Resolució de sistemes lineals. Resolució de sistemes d’equacions lineals i aplicació a problemes d’interès a l’enginyeria.
Equacions algebraiques no lineals. Precisió. Mètode de les substitucions successives. Mètode de la bisecció. Mètode de Newton-Raphson. Mètode de Newton-Raphson multivariable.
Polinomis i interpolació. Anàlisi de dades. Representació i ajust de polinomis. Mètodes d’interpolació i regressió. Aproximacio mínim quadràtica. Funcions d’anàlisis de dades.

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
0.5 0.75 1.25
Lecture
A1.1
C1.4
8.5 12.75 21.25
Problem solving, classroom exercises
A1.1
C1.4
15 22.5 37.5
Practicals using information and communication technologies (ICTs) in computer rooms
A1.1
C1.4
30 45 75
Personal tuition
A1.1
C1.4
1 1.5 2.5
 
Practical tests
A1.1
C1.4
4.5 6.75 11.25
Practical tests
A1.1
C1.4
0.5 0.75 1.25
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Lecture Exposició dels continguts de l'assignatura.
Problem solving, classroom exercises Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura, per part de l'alumne.
Practicals using information and communication technologies (ICTs) in computer rooms Aplicar, a nivell pràctic, la teoria d'un àmbit de coneixement en un context determinat. Exercicis pràctics a través de les TIC de manera autònoma.
Personal tuition Trobades individuals amb els alumnes en el horari d'atenció del professor a partir de concertar una cita prèvia.

Personalized attention
Description
Es realitzaran reunions periòdiques amb el diferents grups de treball d’avantprojecte per tal d’analitzar el grau d’assoliment de les competències previstes. L’alumne que ho sol•liciti podrà rebre orientació acadèmica de manera personalitzada dins de les hores de consulta al despatx o be per correu electrònic. Despatx: 124 - Departament d'Enginyeria Mecànica, Tel: 97755 8838, E-mail: youssef.stiriba@urv.cat.

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Problem solving, classroom exercises
A1.1
C1.4
Exercicis y problemes en grups. 10%
Practical tests
A1.1
C1.4
Exercicis fets i recollits durant les hores de problemes utilitzant l’entorn de programació Scilab/MATLAB. Aquests problemes es realitzaran de forma individual. 75%
Practical tests
A1.1
C1.4
Encàrrec de predisseny d’una planta de procés. 15%
Others  

.

 
Other comments and second call

En cap de les activitats avaluatòries, durant la seva realització, no estarà permesa la connexió a internet ni és podran tenir engegats dispositius de comunicació i transmissió de dades.

El alumnes que hagin suspès l'assignatura en avaluació continuada podrà presentar-se a l'examen de segona convocatòria. Aquesta convocatòria consistirà en un examen individual on pot haver-hi qüestions/problemes de la totalitat del temari de l'assignatura.

El 80% de la nota d'aquesta convocatòria correspondrà a la nota d'aquest examen i el 20% a la nota de les exercicis y problemes fets en grups .


Sources of information

Basic J.D. Hoffman, Numerical Methods for Engineers ans Scientists, MacGraw-Hill Inc., 1992

www.scilab.org

Complementary

Recommendations

Subjects that continue the syllabus
MATHEMATICS III/20204007
TRANSPORT PHENOMENA/20204125


Subjects that it is recommended to have taken before
MATHEMATICS I/20204005
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.