DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) FISICOQUÍMICA Codi 20214004
Ensenyament
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Coordinador/a
GIAMBERINI ., MARTA
GUMÍ CABALLERO, TÀNIA
Adreça electrònica marta.giamberini@urv.cat
tania.gumi@urv.cat
antonio.carrasco@urv.cat
Professors/es
GIAMBERINI ., MARTA
GUMÍ CABALLERO, TÀNIA
CARRASCO MUÑOZ, ANTONIO JESÚS
Web http://moodle.urv.net/moodle/course/view.php?id=24568
Informació rellevant S’introdueixen els principis de la Termodinàmica d’equilibri i la seva aplicació a sistemes ideals relacionats amb l’Enginyeria Química.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1.1 Aplicar efectivament el coneixement de les matèries bàsiques, científiques i tecnològiques pròpies de l'enginyeria
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1.4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1.1 Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.
Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques
Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.
Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.
Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.
Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.
Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos ideals.
Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en una reacció.
Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1.4 Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
Introducció a la Termodinàmica Temperatura, pressió i altres variables d’estat, propietats dels gasos ideals, equacions d’estat per a gasos ideals.
Primera llei de la Termodinàmica Treball, calor i enunciat de la primera llei, capacitats calorífiques, càlcul de magnituds relacionades amb la primera llei per sistemes ideals.
Segona i tercera llei de la Termodinàmica Enunciat de la segona llei, aplicació a màquines tèrmiques, entropia, càlcul de diferències d’entropia per sistemes senzills. El zero absolut
Equilibri termodinàmic en el bescanvi de matèria Potencial químic i equació de Gibbs, potencials de Helmholtz i Gibbs, equilibri de fases, equilibri químic.
Funcions termodinàmiques estàndard de reacció Estats estàndard, entalpies estàndard de reacció i de formació, dependència dels calors de formació amb la temperatura, energia de Gibbs estàndard de formació i reacció.
Equilibri químic en barreges de gasos ideals Potencial químic per a una barreja de gasos ideals, dependència en funció de la pressió, dependència de la constant d’equilibri amb la temperatura, equilibri de reacció, desplaçament de l’equilibri en canviar les condicions de T i P.
Dissolucions Composició, magnituds de barreja, dissolucions ideals i dil.luides ideals. Propietats col.ligatives.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1.5 0 1.5
Sessió Magistral
A1.1
42 63 105
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1.1
15 19.5 34.5
Atenció personalitzada
2.5 0 2.5
 
Proves objectives de preguntes curtes
A1.1
C1.4
6 0 6
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació del programa de l'assignatura, de la bibliografia i del sistema d'avaluació.
Sessió Magistral Exposició dels continguts teòrics de l'assignatura amb l'ajut de la pissarra i de presentacions de Power Point.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resolució tutelada per part dels alumnes de problemes i quëstions on es vegi la vessant més aplicada dels continguts teòrics de l'assignatura.
Atenció personalitzada Discussió amb els alumnes, de manera individual o en petits grups, de diferents aspectes relacionats amb els contiguts teòrics de l'assignatura, amb l'avantprojecte o amb la resolució de problemes i/o qüestions. Els professors de l'assignatura es poden contactar directament en els seus despatxos respectius, o concertant cita a través del correu electrònic.

Atenció personalitzada
Descripció
Discussió amb els alumnes, de manera individual o en petits grups, de diferents aspectes relacionats amb els contiguts teòrics de l'assignatura, amb l'avantprojecte o amb la resolució de problemes i/o qüestions. Els professors de l'assignatura es poden contactar directament en els seus despatxos respectius, o concertant cita a través del correu electrònic.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1.1
Resolució de problemes a classe 10%
Proves objectives de preguntes curtes
A1.1
C1.4
2 parcials. Tots els parcials tenen el mateix pes. 90%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

No es poden tenir mòbils ON durant l'examen. No es poden tenir els mòbils a la vista i l'alumne no pot manipular-los durant la prova. L'alumne no pot usar cap mitjà de comunicació externa ni pot connectar-se a la xarxa per fer quelcom que no sigui estrictament permès a l'examen.

Cal obtenir una nota mitjana mínima de 4 dels dos parcials per tal que us conti la nota de problemes.

Segona convocatòria: Prova individual (90%) i Problemes (10%).


Fonts d'informació

Bàsica I.N. LEVINE, FISICOQUIMICA, MCGRAW-HILL LATINOAMERICANA S.A.,

Complementària SMITH, S.; VAN NESS, H.C., INTRODUCCIÓN A LA TERMODINÁMICA EN INGENIERÍA QUÍMICA, MCGRAW-HILL,
ATKINS, P. W., Physical Chemistry, W.H. Freeman & Co.,
PERRY, R. H. (ed.); GREEN, D. (ed.), Perry’s Chemical Engineers Handbook, McGraw-Hill,

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent