DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) FISICOQUÍMICA Codi 20214004
Ensenyament
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Coordinador/a
GIAMBERINI , MARTA
Adreça electrònica
Professors/es
Web http://moodle.urv.net/moodle/course/view.php?id=24568
Descripció general S’introdueixen els principis de la Termodinàmica d’equilibri i la seva aplicació a sistemes ideals relacionats amb l’Enginyeria Química.
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudi que estàs cursant, en aquesta assignatura només tindràs dret a examen. Per conèixer la data de realització de l'examen consulta a l'apartat d'horaris de les assignatures. En cas d'haver de sol·licitar convocatòria extraordinària recorda que per poder matricular aquest dret d'examen hauràs de presentar una sol·licitud a la secretaria del teu Campus/Centre.

Continguts
Tema Subtema
Introducció a la Termodinàmica Temperatura, pressió i altres variables d’estat, propietats dels gasos ideals, equacions d’estat per a gasos ideals.
Primera llei de la Termodinàmica Treball, calor i enunciat de la primera llei, capacitats calorífiques, càlcul de magnituds relacionades amb la primera llei per sistemes ideals.
Segona i tercera llei de la Termodinàmica Enunciat de la segona llei, aplicació a màquines tèrmiques, entropia, càlcul de diferències d’entropia per sistemes senzills. El zero absolut
Equilibri termodinàmic en el bescanvi de matèria Potencial químic i equació de Gibbs, potencials de Helmholtz i Gibbs, equilibri de fases, equilibri químic.
Funcions termodinàmiques estàndard de reacció Estats estàndard, entalpies estàndard de reacció i de formació, dependència dels calors de formació amb la temperatura, energia de Gibbs estàndard de formació i reacció.
Equilibri químic en barreges de gasos ideals Potencial químic per a una barreja de gasos ideals, dependència en funció de la pressió, dependència de la constant d’equilibri amb la temperatura, equilibri de reacció, desplaçament de l’equilibri en canviar les condicions de T i P.
Dissolucions Composició, magnituds de barreja, dissolucions ideals i dil.luides ideals. Propietats col.ligatives.

Atenció personalitzada
Descripció
Discussió amb els alumnes, de manera individual o en petits grups, de diferents aspectes relacionats amb els contiguts teòrics de l'assignatura, amb l'avantprojecte o amb la resolució de problemes i/o qüestions. Els professors de l'assignatura es poden contactar directament en els seus despatxos respectius, o concertant cita a través del correu electrònic.

Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

No es poden tenir mòbils ON durant l'examen. No es poden tenir els mòbils a la vista i l'alumne no pot manipular-los durant la prova. L'alumne no pot usar cap mitjà de comunicació externa ni pot connectar-se a la xarxa per fer quelcom que no sigui estrictament permès a l'examen.

Cal obtenir una nota mitjana mínima de 4 dels dos parcials per tal que us conti la nota de problemes.

Segona convocatòria: Prova individual (90%) i Problemes (10%).


Fonts d'informació
Bàsica I.N. LEVINE, FISICOQUIMICA, MCGRAW-HILL LATINOAMERICANA S.A.,

Complementària SMITH, S.; VAN NESS, H.C., INTRODUCCIÓN A LA TERMODINÁMICA EN INGENIERÍA QUÍMICA, MCGRAW-HILL,
ATKINS, P. W., Physical Chemistry, W.H. Freeman & Co.,
PERRY, R. H. (ed.); GREEN, D. (ed.), Perry’s Chemical Engineers Handbook, McGraw-Hill,

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent