DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) QUÍMICA I Codi 20214008
Ensenyament
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Coordinador/a
CONSTANTÍ GARRIGA, MAGDALENA
Adreça electrònica magdalena.constanti@urv.cat
tania.gumi@urv.cat
pallavi.ghute@urv.cat
0
Professors/es
CONSTANTÍ GARRIGA, MAGDALENA
GUMÍ CABALLERO, TÀNIA
GHUTE ., PALLAVI
CHIRINOS CARDENAS, JUDITH ROSANA
Web
Descripció general Química fonamental

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1.1 Aplicar efectivament el coneixement de les matèries bàsiques, científiques i tecnològiques pròpies de l'enginyeria
 A1.2 Dissenyar, executar i analitzar experiments relacionats amb l'enginyeria
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1.1 Comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses de manera clara i efectiva en l'àmbit de l'enginyeria
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1.4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1.1 Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a la enginyeria.
Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.
Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.
Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de formació de gasos.
Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.
Construeix els enllaços químics de molècules o ions.
Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus compostos.
Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models atòmics i d’enllaç químic.
 A1.2 Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics explicats a l'aula.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1.1 Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1.4 Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
1- La matèria: àtoms. models i estructures atòmiques. Configuracions electròniques d'àtoms i ions.
2- Estructura electrònica i taula periòdica. Periodicitat de propietats atòmiques.
3- Enllaç químic: enllaç iònic, enllaç covalent. Geometria de les molècules i forces intermol.leculars.
4- Nomenclatura i formulació.
5- Les quantitats en química: mol i massa molecular. Determinació de fórmules moleculars. Dissolucions, molaritat i molalitat.
6- Les reaccions químiques. Reaccions de precipitació, àcid-base i redox.
7- Estequiometria de la reacció: reactiu limitant i rendiment.
8- Equilibri químic: llei d'acció de masses, constant d'equilibri, grau de dissociació, equilibris heterogenis. Factors que afecten l'equilibri.
9- Cinètica química: velocitat de reacció i factors que influeixen en la velocitat de reacció.
10- Electroquímica. Equació de Nernst.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
0.5 0.75 1.25
Sessió Magistral
A1.1
C1.4
22.5 33.75 56.25
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1.1
C1.4
11 16.5 27.5
Pràctiques a laboratoris
A1.1
A1.2
14.5 14.5 29
Atenció personalitzada
A1.1
C1.4
0.5 1.5 2
 
Proves objectives de preguntes curtes
A1.1
A1.2
C1.4
3 4.5 7.5
Proves objectives de preguntes curtes
A1.1
C1.4
3 4.5 7.5
Proves pràctiques
A1.1
C1.4
4 6 10
Proves de desenvolupament
A1.1
A1.2
C1.4
0 7.25 7.25
Proves orals
A1.1
C1.4
0.5 0.75 1.25
Proves pràctiques
A1.1
B1.1
C1.4
0.5 0 0.5
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Pràctiques a laboratoris Aplicar, a nivell pràctic, la teoria d’un àmbit de coneixement en un context determinat. Exercicis pràctics a través dels diferents laboratoris.
Atenció personalitzada Per assessorar l'alumne en el desenvolupament del seu treball en la matèria

Atenció personalitzada
Descripció
Magda Constantí Despatx 219 ETSEQ e-mail: magda.constanti@urv.cat Telèfon: 977 55 84 57 Tania Gumí Despatx 218 ETSEQ e-mail: tania.gumi@urv.cat Telèfon: 977 55 96 17 Anna M Segarra Despatx 213 ETSEQ e-mail: anamaria.segarra@urv.cat Telèfon: 977 55 96 51

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves objectives de preguntes curtes
A1.1
A1.2
C1.4
Primera prova pràctica curta

Segona prova pràctica curta

Estudi de problemes oberts
25.5%

25.5%

4.25%
Proves pràctiques
A1.1
C1.4
Resolució de problemes i exercicis a l'aula 8.5%
Proves de desenvolupament
A1.1
A1.2
C1.4
Avaluació de les pràctiques de laboratori 12.75%
Proves orals
A1.1
C1.4
Presentació i defensa oral dels resultats de les pràctiques 8.5%
Proves pràctiques
A1.1
B1.1
C1.4
Encàrrec de predisseny d'una planta de procés 15%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Cal obtenir com a mínim un 4 de la mitjana de les proves pràctiques curtes per a que aquesta nota participi en la nota global de l'assignatura.

L'assignatura s'aprova amb un 5 com a nota global.

2na convocatòria: si l'alumne/a no supera les proves pràctiques de preguntes curtes, cal realitzar un examen final a la segona convocatòria que valdrà el 65% de la nota de l'assignatura (se li sumaran les notes de handouts i pràctiques).

No es poden tenir mòbils ON durant les proves pràctiques curtes, no es poden tenir els mòbils a la vista i l'alumne no pot manipular-los durant les proves. L'alumne no pot usar cap mitjà de comunicació externa ni pot connectar-se a la xarxa per fer quelcom que no sigui estrictament permès a l'examen.


Fonts d'informació

Bàsica

Atkins P & Jones L
Química
Ediciones Omega, Barcelona
La darrera edició que es troba a la biblioteca

Petrucci
Química general
Ediciones Pearson, 2011

Peterson WR
Introducción a la nomenclatura de las sustancias químicas
Ed Reverté, 2010

Altres fonts s'indicaran durant el curs

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent