DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL Codi 20214108
Ensenyament
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Tercer Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Coordinador/a
LAMPREAVE FIGUERAS, MÍRIAM
Adreça electrònica miriam.lampreave@urv.cat
mariafrancesca.fort@urv.cat
Professors/es
LAMPREAVE FIGUERAS, MÍRIAM
FORT MARSAL, MARIA FRANCESCA
Web
Descripció general Nocions bàsics dels principis de la producció animal. Optimització de les instal·lacions ramaderes respectant la normativa i respectuoses amb el medi ambient . Identificar els diferents factors de producció i matèries primeres per l'alimentació animal i la seva implicació en la producció animal intensiva i extensiva Conèixer el material genètic més adequat en funció dels diferents objectius productius possibles.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1.1 Aplicar efectivament el coneixement de les matèries bàsiques, científiques i tecnològiques pròpies de l'enginyeria
 A1.2 Dissenyar, executar i analitzar experiments relacionats amb l'enginyeria
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1.1 Comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses de manera clara i efectiva en l'àmbit de l'enginyeria
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1.4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1.1 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions ramaderes.
Identifica els diferents factors de producció i matèries primeres per l'alimentació animal i la seva implicació en la producció animal intensiva i extensiva
Coneix la importància i característiques de les diferents espècies animals, agrupacions racials i aptituds productives d'aquestes per poder escollir el material genètic més adequat en funció dels diferents objectius productius possibles.
Coneix el pla de producció d'una explotació ramadera.
Avalua les necessitats ambientals dels animals i fa un pla d'implementació de les mateixes.
Identifica les principals malalties que poden afectar animals i interpreta i porta a la pràctica el programa d'higiene i sanitat de l'explotació.
Determina les necessitats en allotjaments i instal·lacions ramaderes.
Preveu i valora els efectes de la producció ramadera sobre els ecosistemes.
 A1.2 Comprova a través de l'experimentació en el laboratori i/o a través de treball de camp els fonaments teòrics explicats a l'aula.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1.1 Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1.4 Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
BLOC 1.
LLIÇÓ 1 PRODUCCIÓ ANIMAL O ZOOTÈCNIALLIÇÓ 2 LA REPRODUCCIÓ
LLIÇÓ 3 L’ALIMENTACIÓ


LLIÇÓ 4 CREIXEMENT I DESENVOLUPAMENT ANIMALLLIÇÓ 5 SANITAT ANIMAL
1.1. DEFINICIÓ
1.2. HISTÒRIA DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL O ZOOTÈCNIA
1.3. DISCIPLINES RELACIONADES
1.4. BASES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL

2.1. CARACTERÍSTIQUES REPRODUCTIVES
2.2. ESTRATÈGIES REPRODUCTIVES
2.3. MILLORA GENÈTICA

3.1. L’APARELL DIGESTIU
3.2. CLASSIFICACIÓ DELS ALIMENTS
3.3. LA MILLOR DIETA

4.1. CREIXEMENT COMPENSATORI
4.2. FACTORS QUE AFECTEN AL CREIXEMENT

5.1. FACTORS CAUSANTS DE MALALTIES
5.2. PREVENCIÓ I TRACTAMENT
BLOC 2

1. SISTEMES DE PRODUCCIÓ ANIMAL. GENERALITATS

2. INSTAL•LACIONS RAMADERES


3. ASPECTES LEGALS DE LES INSTALACIONS RAMADERES4. PRODUCCIÓ ECOLÓGICA RAMADERA
5. PISCICULTURA

6. PRODUCCIÓ RAMADERA.
2.1. CONSIDERACIONS GENERALS
2.2. CONSIDERACIONS AMBIENTALS


3.1. ADAPTACIÓ DE LES EXPLOTACIONS RAMADERES A LA NORMATIVA LEGAL ACTUAL
3.2. COMPLIMENT DELS REQUISITS MÍNIMS DE CONTROLS. QUADERNS DE CAMP I D’EXPLOTACIÓ

4.1. CONCEPTES BÀSICS DE MANEIG, INSTAL•LACIONS, SANITAT, ALIMENTACIÓ
4.2. ASPECTES TÈCNICS DE PRODUCCIÓ PORCÍ, AVICOLA,
4.3. APICULTURA ECOLÒGICA


6.1. QUALITAT DE LA CARN. PARÀMETRES D’APTITUD CÀRNICA
6.2. QUALITAT DE LA LLET
6.3. MEL. COMPOSICIÓ, TIPUS DE MEL

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A1.1
25 20 45
Treballs
B1.1
C1.4
1 5 6
Pràctiques de camp/sortides
A1.2
B1.1
3 5 8
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves mixtes
A1.1
B1.1
5 10 15
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura
Sessió Magistral Mitjançant classes magistrals s'explicaran els continguts que figuren al programa de l'assignatura. Durant les classes, la descripció dels continguts s'alternaran amb proposta de casos, discussió dels mateixos, debats, resolució de problemes en grups, etc.
Treballs Treball autònom/grup tutorat: "Anàlisi d’una explotació ramadera"
Descripció:
Treball en grup de quatre alumnes, que hauran de buscar una explotació ramadera comercial en funcionament, concertar una visita particular, analitzar les seves característiques i presentar els trets més importants en un treball a exposar a la classe i lliurar.
Pràctiques de camp/sortides Visites de pràctiques a una instal·lació/ns ramadera.
Atenció personalitzada Atenció personalitzada al alumne per qualsevol consulta o dubte

Atenció personalitzada
Descripció
Concertar visita prèviament: Miriam Lampreave: miriam.lampreave@urv.cat Francesca Fort: mariafrancesca.fort@urv.net

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
B1.1
C1.4
Treball autònom/grup tutorat: "Anàlisi d’una explotació ramadera"
Descripció:
Treball en grup de quatre alumnes, que hauran de buscar una explotació ramadera comercial en funcionament, concertar una visita particular, analitzar les seves característiques i presentar els trets més importants en un treball a exposar a la classe i lliurar.
Se supera amb nota superior a 5.
15%
Pràctiques de camp/sortides
A1.2
B1.1
Questions plantejades pel professor després de la/les vista/es tècniques realitzades conjuntament. 15%
Proves mixtes
A1.1
B1.1
Avaluació de la part teòrica mitjançant 2 exercicis control teòrics, no eliminatoris de matèria, a partir d’una nota superior a 5.
Els exercicis control teòrics constaran de:
preguntes de tipus test, i/o de resposta lliure, i/o comentari d’articles científics, avaluació mitjançant col·loquis, etc.
.
70%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Criteris d'avaluació de la segona convocatòria: segons l'Article 29.3 Qualificació per avaluació continuada de la Normativa de Docència la segona convocatòria no representarà el 100% de la qualificació, sinó que incorpora el 30% de la nota corresponents a les activitats realitzades en el procés d'avaluació continua, de treball i pràctiques camp/sortides.

Per tant, la 2ª convocatòria es resoldrà amb una prova de preguntes de tipus test, i/o de resposta lliure, i/o comentari d'articles científics i resolució de casos pràctics. El pes de l aprova serà del 70% de la nota total.

Queda limitat l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat (art. 21 NAM Grau i art. 20 NAM Màster).


Fonts d'informació

Bàsica BUXADÉ, C., Zootecnia. Obra completa 13 tomos, Ed Mundi Prensa Madrid, ultima edició disponible
BARIOGLIO, CF, Diccionario de producción animal., . Ed. Brujas. Córdova (Argentina), última edició disponible
CARAVACA, P.F i col, Bases de la producción Animal.Nº61, Ed. Universidad de Sevilla, Universidad de Córdova y Universidad de Huelva. Serie: Manuales Universi, última edició disponible
ENGELHARDT, W. i BREVES, G, Fisiologia veterinaria, Ed. Acribia. Zaragoza, última edició disponible
DALTON, DC. i ESCOBAR, JE., Introducción a la genética animal practica., Ed. Acríbia. Zaragoza, última edició disponible
Carlos-Isidro Buxadé Carbó,, Ingeniería de diseño de los alojamientos y de las instalaciones ganaderas : (ingeniería proyectiva) : bases referenciales , Euroganadería,, última edición disponible

 

Complementària

Recursos electrònics:

http://www.fundacionfedna.org/tablas-fedna-composicion-alimentos-valor-nutritivo

FEDNA. Fundación Española para el Desarrollo de la Nutrición Animal.Congresos FEDNA "Avances en Nutrición y Alimentación Animal": http://www.fundacionfedna.org/publicaciones

Bibliografia

L'Amélioration génétique animale / Gerald Wiener et Roger Rouvier; traduit par Anya Cockle Wiener, Gerald Versailles : Quae ; Wageningen : Centre technique de coopération agricole et rurale ; Gembloux : Presses agronomiques de Gembloux, cop. 2009

POND K, PONDK. Introduction to Animal Science. John Wiley&Sons, 2000

Breeding for disease resistance in farm animals / edited by Stephen C. Bishop ... [et al.] Wallingford, UK ; Cambridge, MA : CABI, cop. 2010

LAWRENCE, T-L-J- Growth of farm animals. Wallingford, UK. Ed. Cabi, 2002

El pescado y los productos derivados de la pesca. Ruiter, A. Zaragoza, Ed. Acribia. 1995

El Verraco : claves de su optimización productiva / Carlos-Isidro Buxadé Carbó, Raúl Sánchez Sánchez ; con la colaboración de Miquel Collell Surinyach ... [et al.] ; prólogo Jan Michel van der Vaart, Euroganadería, 2008

Vacuno de leche de alta producción (V.L.A.P.) : sus alojamientos e instalaciones / Carlos-Isidro Buxadé Carbó, Manuel Eduardo Torres Caballero Buxadé Carbó, Carlos Madrid : Euroganadería, 2007

La Cerda reproductora : claves de su optimización productiva / Carlos-Isidro Buxadé Carbó, Enric Marco Granell, Dionisio López Montes ; con la participación de Miquel Collel, Alejandra López Sánchez ; prólogo Joan Baucells Pujol, Joan Collell Serra Buxadé Carbó, Carlos Madrid : Euroganadería, 2007

El Ordeño en el ganado vacuno : aspectos claves / coordinador: Carlos Buxadé Carbó ; con la participación de 22 profesionales Madrid [etc.], Ediciones Mundi-Prensa, 2002

La Gestión en la explotación ganadera / coordinador: Carlos Buxadé Carbó Madrid [etc.] : Mundi-Prensa, 2002-2003

La Gallina ponedora : sistemas de explotación y técnicas de producción / Carlos Buxadé Carbó ; [colaboradores Ángel Ahumada...[et al.] Buxadé Carbó, Carlos Madrid : Mundi-Prensa, 2000

Alojamientos e instalaciones / coordinador y director: Carlos Buxadé Carbó, con la participación de 12 autores Madrid [etc.] : Mundi-Prensa, 1997-1998

Producción del avestruz : aspectos claves / coordinador y director: Carlos Buxadé Carbó Madrid [etc.] : Mundi-Prensa

DE BLAS, C, GONZALEZ, G, ARGAMENTERIA A, Nutrición y alimentación de ganado. MundiPrensa, 1987

J.JARRIGE. Alimentación de bovinos, ovinos y caprinos. INRA. Ed. Mundi-Prensa. Madrid 1990

GARDE, JJ. i GALLEGO, L. (1996). Nuevas Técnicas de Reproducción Asistida Aplicadas a la Producción Animal. Ed.Univ de Castilla La Mancha.

WIENER, G. i ROUVIER, R. (2009). L'Amélioration génétique animale. Ed. Quae.

GUTIERREZ, JP. (2010). Valoración Genética Animal. Ed. Complutense S.A.. Madrid

MCDONALD, P. (2006). Nutrición Animal. Ed. Acríbia (6ª ED.). Zaragoza

MORA, I. (2007). Nutrición animal. Ed. Euned. San José (Costa Rica)

GALENO, R. (2000). Manual de sanidad animal para profesores y técnicos rurales. Ed. Agroamérica. San José (Costa Rica)

Juan Carlos Abad Moreno Reproducción e incubación en avicultura

Pierre Jean-Prost Apicultura : conocimiento de la abeja : manejo de la colmena

J.C. Fontanillas Pérez El Caracol y la helicicultura

Recomanacions

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES/20214104
ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES/20214122
CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES/20214117

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA/20214007
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent