DATOS IDENTIFICATIVOS 2013_14
Asignatura (*) TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE Código 20214111
Titulación
Grado de Ingeniería Agroalimentaria (2010)
Ciclo
Descriptores Cr.totales Tipo Curso Periodo
6 Obligatoria Cuarto Primero
Lengua de impartición
Català
Departamento Ingeniería Química
Coordinador/a
CONTRERAS IGLESIAS, SANDRA
Correo-e sandra.contreras@urv.cat
Profesores/as
CONTRERAS IGLESIAS, SANDRA
Web
Descripción general L’objectiu principal de l’assignatura és adquirir una visió global de l’enginyeria ambiental: conèixer la problemàtica de la contaminació d’aire i aigües, quines són les tecnologies més comunes per al tractament i eliminació de contaminants o com es gestionen els residus. Es tractarà també el concepte de sostenibilitat ambiental, els indicadors per mesurar-la, i com aplicar-la als processos productius: com avaluar ambientalment una activitat i quines eines d’anàlisi cal incorporar al procés per tal d’evitar els tractaments de final de línia.

Competencias
Tipo A Código Competencias Específicas
 A1.1 Aplicar efectivamente el conocimiento de las materias básicas, científicas y tecnológicas propias de la ingeniería
 A1.3 Valorar l'impacte econòmic, social i mediambiental de les solucions tècniques
 A2.1 Manejar especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment
Tipo B Código Competencias Transversales
Tipo C Código Competencias Nucleares
 C1.4 Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos lenguas oficiales de la URV.

Resultados de aprendizaje
Tipo A Código Resultados de aprendizaje
 A1.1 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de residus.
Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i correcció.
Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de residus.
Aprèn conceptes bàsics d'ecologia.
Coneix les tecnologies més comunes de tractament i eliminació de contaminants.
 A1.3 Avalua ambientalment un producte o activitat.
Elabora i analitza Sistemes de Gestió Ambiental i Estudis d'Impacte Ambiental
 A2.1 Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient
Tipo B Código Resultados de aprendizaje
Tipo C Código Resultados de aprendizaje
 C1.4 Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.
Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.
Produce un texto escrito adecuado a la situación comunicativa.

Contenidos
tema Subtema
I. SOSTENIBILITAT - Causes i origen de la insostenibilitat
- Paradigma sostenibilista. Concepte de desenvolupament sostenible.
- Mesura de la sostenibilitat. Indicadors.
- Fonaments d’ecologia: ecologia industrial
II: LA SOSTENIBILITAT I ELS PROCESSOS PRODUCTIUS - Química Verda
- Ecodisseny
- Anàlisi de Cicle de Vida
- Sistemes de Gestió Ambiental (ISO 14001 i EMAS)
- Avaluació d’Impacte Ambiental
- Producció més neta: Concepte de BAT (MTD). Prevenció de la contaminació.
- Normativa ambiental
III. TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
III.1. Caracterització del medi atmosfèric. - L’atmosfera terrestre
- Contaminació atmosfèrica i qualitat de l’aire
- Sistemes de tractament de gasos: eliminació de partícules i eliminació de gasos contaminants
- Contaminació acústica: efectes del soroll, gestió del soroll
- Contaminació lumínica i per radiacions
- Tecnologies BAT.
III.2. Caracterització del medi aquós - L’aigua com a recurs
- Caracterització, mostreig i anàlisis d’aigües. Indicadors de la qualitat de l’aigua
- Tractaments de les aigües: tractaments primaris, secundaris, terciaris
- Tractament de fangs
- Tecnologies BAT.
III.3. Contaminació de sòls - Composició. Principals contaminants del sòl
- Tècniques de recuperació dels sòls: off-site / in-situ
III.4. Caracterització de residus - Definició i classificació de residus
- Gestió de residus urbans: recollida selectiva, reciclatge, valorització de residus
- Gestió de residus industrials

Planificación
Metodologías  ::  Pruebas
  Competencias (*) Horas en clase
Horas fuera de clase
(**) Horas totales
Actividades introductorias
0.5 0 0.5
Sesión magistral
A1.1
A1.3
A2.1
A4.10
C1.4
27 40.5 67.5
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria
A1.1
A1.3
A2.1
A4.10
C1.4
24 36 60
Atención personalizada
1 0 1
 
Pruebas prácticas
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
4.5 9.45 13.95
Pruebas objetivas de preguntas cortas
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
1 1.5 2.5
Pruebas objetivas de preguntas cortas
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
1 1.5 2.5
Pruebas objetivas de preguntas cortas
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
1 1 2
 
(*) En el caso de docencia no presencial, serán las horas de trabajo con soporte virtual del profesor.
(**) Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura
Sesión magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura. Es treballarà de forma individual i/o en grup.
Atención personalizada Atendre els alumnes de forma individual o en grups reduïts per tal d’orientar-los en l’adquisició de coneixements tècnics i competències socials

Atención personalizada
descripción
L'atenció personalitzada serà al despatx 303 del departament d'Enginyeria Química via cita prèvia per email o durant les hores de consulta.

Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria
A1.1
A1.3
A2.1
A4.10
C1.4
Durant les classes de problemes es realitzaran alguns exercicis individuals sota la supervisió del professor que es demanarà que es lliuri al professor en acabar la sessió per tal de ser corregit i avaluat 15%
Pruebas prácticas
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
Discussió i resolució d’un problema obert, que pot ser individual o en grup 15%
Pruebas objetivas de preguntas cortas
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
Es realitzaran 2 proves curtes individuals d'una hora de durada durant el semestre per controlar l'avançament de l’alumne, amb qüestions conceptuals i/o problemes 15%
Pruebas objetivas de preguntas cortas
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
Es realitzaran 2 proves curtes individuals d'una hora de durada durant el semestre per controlar l'avançament de l’alumne, amb qüestions conceptuals i/o problemes 15%
Pruebas objetivas de preguntas cortas
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
Al final del curs es realitzarà una prova que inclourà tant qüestions conceptuals com problemes 40%
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

Per fer promig, la nota mínima de cada apartat és un 3.5.
Per la segona convocatòria, l'examen final suposarà el 70% de la nota. El 30% restant vindrà de l'avaluació continuada: 15% de la resolució de problemes a l'aula i 15% de la resolució d'un problema obert.

Durant les proves avaluatives, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells electrònics que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

Durant les proves avaluatives, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells electrònics que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

Durant les proves avaluatives, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells alectrònics que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

-->


Fuentes de información

Básica Orozco C., Pérez A., González M.N., Rodríguez F.J., Alfayate J.M., Contaminación ambiental : una visión desde la química, Thomson, 2003
Kiely G, Ingeniería Ambiental: Fundamentos, entornos, tecnologías y sistemas de gestión, McGraw-Hill , 1999
Gómez Orea D. , Evaluación de impacto ambiental, Ed. Mundi-prensa, 2a Ed, 2003

Documents de la Càtedra Unesco de Sostenibilitat de la UPC: http://tecnologiaisostenibilitat.cus.upc.edu

Complementária Rigola M., Prevenció en origen de la contaminació a l’empresa, Monografies universitàries, 5, Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya, 2005
Tchobanoglous G., Theisen H., Vigil S., Integrated solid waste management: engineering principles and management issues, McGraw-Hill, 1993
Sonnemann G., Castells F., Schuhmacher M., Integrated life-cycle and risk assessment for industrial processes, Lewis-Publisher , 2004
De Nevers, N, Ingeniería de Control de la contaminación del aire, McGraw-Hill, 1998
Metcalf & Eddy, Wastewater Engineering Treatment and Reuse, 4th Edition, McGraw-Hill , 2003
Masters G.M., Introducción a la ingeniería medioambiental, 3a ed., Prentice Hall, 2008
Riera P , Avaluació d’impacte ambiental , Departament de Medi Ambient, Generalitat de Catalunya, 2000
Conesa, V., Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental, Ed. Mundi-prensa, 4a Ed, 2010

- Programes de gestió de residus industrials / municipals a Catalunya PROGRIC 2007-2012. Agència de residus de Catalunya.

- UNEP (2007), “Life cycle management – A business guide to sustainability” (http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/DTIx0889xPA-LifeCycleManagement.pdf)

- Documents BREFs (http://eippcb.jrc.es/reference/)

Recomendaciones


(*)La Guía docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la URV. Este documento es público y no es modificable, excepto en casos excepcionales revisados por el órgano competente o debidamente revisado de acuerdo la normativa vigente.