DATOS IDENTIFICATIVOS 2014_15
Asignatura (*) TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE Código 20214111
Titulación
Grado de Ingeniería Agroalimentaria (2010)
Ciclo
Descriptores Cr.totales Tipo Curso Periodo
6 Obligatoria Cuarto 1Q
Lengua de impartición
Català
Departamento Enginyeria Química
Coordinador/a
CONTRERAS IGLESIAS, SANDRA
Correo-e sandra.contreras@urv.cat
alberto.gimenez@urv.cat
angel.galan@urv.cat
Profesores/as
CONTRERAS IGLESIAS, SANDRA
GIMÉNEZ PÉREZ, ALBERTO
GALÁN MARTÍN, ÁNGEL
Web
Descripción general L’objectiu principal de l’assignatura és adquirir una visió global de l’enginyeria ambiental: conèixer la problemàtica de la contaminació d’aire i aigües, quines són les tecnologies més comunes per al tractament i eliminació de contaminants o com es gestionen els residus. Es tractarà també el concepte de sostenibilitat ambiental, els indicadors per mesurar-la, i com aplicar-la als processos productius: com avaluar ambientalment una activitat i quines eines d’anàlisi cal incorporar al procés per tal d’evitar els tractaments de final de línia.

Competencias
Tipo A Código Competencias Específicas
 A1.1 Aplicar efectivamente el conocimiento de las materias básicas, científicas y tecnológicas propias de la ingeniería
 A1.2 Dissenyar, executar i analitzar experiments relacionats amb l'enginyeria
 A1.3 Valorar l'impacte econòmic, social i mediambiental de les solucions tècniques
 A2.1 Manejar especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment
Tipo B Código Competencias Transversales
 B1.1 Comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses de manera clara i efectiva en l'àmbit de l'enginyeria
Tipo C Código Competencias Nucleares
 C1.4 Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos lenguas oficiales de la URV.

Resultados de aprendizaje
Tipo A Código Resultados de aprendizaje
 A1.1 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la gestión y aprovechamiento de residuos.
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de Ecología. Estudio de impacto ambiental: evaluación y corrección.
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la gestión y aprovechamiento de residuos.
Aprende conceptos básicos de ecología.
Conoce las tecnologías más comunes de tratamiento y eliminación de contaminantes.
 A1.2 Comprueba a través de la experimentación y trabajo en grupo en el laboratorio los fundamentos teóricos explicados en el aula.
Escala plantas de digestión biológica y de floculación-sedimentación a partir de datos experimentales obtenidos con equipos de escala de laboratorio.
 A1.3 Evalúa ambientalmente un producto o actividad.
Elabora y analiza Sistemas de Gestión Ambiental y Estudios de Impacto Ambiental.
 A2.1 Conoce y aplica especificaciones, reglamentos y normas relacionadas con el medio ambiente.
Tipo B Código Resultados de aprendizaje
 B1.1 Planifica la comunicación: genera ideas, busca informaciones, selecciona i ordena la información, realiza esquemas, determina el tipo de público y los objetivos de comunicación,...
Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies, leyenda,...
Tipo C Código Resultados de aprendizaje
 C1.4 Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.
Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.
Produce un texto escrito adecuado a la situación comunicativa.

Contenidos
tema Subtema
I. SOSTENIBILITAT - Causes i origen de la insostenibilitat
- Paradigma sostenibilista. Concepte de desenvolupament sostenible.
- Mesura de la sostenibilitat. Indicadors.
- Fonaments d’ecologia: ecologia industrial
II: LA SOSTENIBILITAT I ELS PROCESSOS PRODUCTIUS - Química Verda
- Ecodisseny
- Anàlisi de Cicle de Vida
- Sistemes de Gestió Ambiental (ISO 14001 i EMAS)
- Avaluació d’Impacte Ambiental
- Producció més neta: Concepte de BAT (MTD). Prevenció de la contaminació.
- Normativa ambiental
III. TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
III.1. Caracterització del medi atmosfèric. - L’atmosfera terrestre
- Contaminació atmosfèrica i qualitat de l’aire
- Sistemes de tractament de gasos: eliminació de partícules i eliminació de gasos contaminants
- Contaminació acústica: efectes del soroll, gestió del soroll
- Contaminació lumínica i per radiacions
- Tecnologies BAT.
III.2. Caracterització del medi aquós - L’aigua com a recurs
- Caracterització, mostreig i anàlisis d’aigües. Indicadors de la qualitat de l’aigua
- Tractaments de les aigües: tractaments primaris, secundaris, terciaris
- Tractament de fangs
- Tecnologies BAT.
III.3. Contaminació de sòls - Composició. Principals contaminants del sòl
- Tècniques de recuperació dels sòls: off-site / in-situ
III.4. Caracterització de residus - Definició i classificació de residus
- Gestió de residus urbans: recollida selectiva, reciclatge, valorització de residus
- Gestió de residus industrials
IV. PRÀCTIQUES DE LABORATORI: Tractament d'aigües residuals 1. Digestió aeròbia i anaeròbia.
2. Floculació-sedimentació

Planificación
Metodologías  ::  Pruebas
  Competencias (*) Horas en clase
Horas fuera de clase
(**) Horas totales
Actividades introductorias
0.5 0 0.5
Sesión magistral
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
24 36 60
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
16.5 24.75 41.25
Prácticas en laboratorios
A1.1
A1.2
B1.1
9 13.5 22.5
Atención personalizada
1 0 1
 
Pruebas prácticas
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
3 6.75 9.75
Pruebas objetivas de preguntas cortas
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
1 1.5 2.5
Pruebas objetivas de preguntas cortas
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
2 3 5
Pruebas mixtas
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
3 4.5 7.5
 
(*) En el caso de docencia no presencial, serán las horas de trabajo con soporte virtual del profesor.
(**) Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura
Sesión magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura. Es treballarà de forma individual i/o en grup.
Prácticas en laboratorios Realització en grups de les pràctiques de laboratori per a l'estudi experimental de conceptes de la matèria relatius al tractament d'aigües. S'inclou el treball no presencial d'anàlisis dels resultats obtinguts.
Atención personalizada Atendre els alumnes de forma individual o en grups reduïts per tal d’orientar-los en l’adquisició de coneixements tècnics i competències socials

Atención personalizada
descripción
L'atenció personalitzada serà al despatx 303 del departament d'Enginyeria Química via cita prèvia per email o durant les hores de consulta.

Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
Durant les classes de problemes es realitzaran alguns exercicis individuals o en grup sota la supervisió del professor que es demanarà que es lliuri al professor en acabar la sessió per tal de ser corregit i avaluat 10%
Prácticas en laboratorios
A1.1
A1.2
B1.1
Avaluació dels informes de pràctiques: L'alumne haurà d'analitzar els resultats de l'experimentació i presentarà les conclusions en un informe de cada pràctica (a realitzar en grup), que seran avaluats, junt amb la bona praxis de la llibreta de laboratori i l'actitud al laboratori.
Presentació i defensa dels resultats de l'experimentació obtinguts pel grup, i resposta a preguntes en una discussió posterior dels resultats
15%
Pruebas prácticas
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
Discussió i resolució d’un problema obert, que pot ser individual o en grup 15%
Pruebas objetivas de preguntas cortas
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
Prova curta individual d'una hora de durada durant el semestre per controlar l'avançament de l’alumne, amb qüestions conceptuals i/o problemes 15%
Pruebas objetivas de preguntas cortas
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
Prova curta individual d'una hora de durada durant el semestre per controlar l'avançament de l’alumne, amb qüestions conceptuals i/o problemes 15%
Pruebas mixtas
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
Al final del curs es realitzarà una prova que inclourà tant qüestions conceptuals com problemes. 30%
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

Per fer promig, la nota mínima de cada apartat és un 4.

Per la segona convocatòria, l'examen final suposarà el 60% de la nota. El 40% restant vindrà de l'avaluació continuada: 10% de la resolució de problemes a l'aula, 15% de la resolució d'un problema obert i 15% de la realització de les pràctiques de laboratori.

Les pràctiques de laboratori es realitzaran en horari de tarda, a determinar a l'inici del curs.

Durant les proves avaluatives, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells electrònics que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

-->


Fuentes de información

Básica Orozco C., Pérez A., González M.N., Rodríguez F.J., Alfayate J.M., Contaminación ambiental : una visión desde la química, Thomson, 2003
Kiely G, Ingeniería Ambiental: Fundamentos, entornos, tecnologías y sistemas de gestión, McGraw-Hill , 1999
Gómez Orea D. , Evaluación de impacto ambiental, Ed. Mundi-prensa, 2a Ed, 2003

Documents de la Càtedra Unesco de Sostenibilitat de la UPC: http://tecnologiaisostenibilitat.cus.upc.edu

Complementaria Rigola M., Prevenció en origen de la contaminació a l’empresa, Monografies universitàries, 5, Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya, 2005
Tchobanoglous G., Theisen H., Vigil S., Integrated solid waste management: engineering principles and management issues, McGraw-Hill, 1993
Sonnemann G., Castells F., Schuhmacher M., Integrated life-cycle and risk assessment for industrial processes, Lewis-Publisher , 2004
De Nevers, N, Ingeniería de Control de la contaminación del aire, McGraw-Hill, 1998
Metcalf & Eddy, Wastewater Engineering Treatment and Reuse, 4th Edition, McGraw-Hill , 2003
Masters G.M., Introducción a la ingeniería medioambiental, 3a ed., Prentice Hall, 2008
Riera P , Avaluació d’impacte ambiental , Departament de Medi Ambient, Generalitat de Catalunya, 2000
Conesa, V., Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental, Ed. Mundi-prensa, 4a Ed, 2010

- Programes de gestió de residus industrials / municipals a Catalunya PROGRIC 2007-2012. Agència de residus de Catalunya.

- UNEP (2007), “Life cycle management – A business guide to sustainability” (http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/DTIx0889xPA-LifeCycleManagement.pdf)

- Documents BREFs (http://eippcb.jrc.es/reference/)

Recomendaciones


(*)La Guía docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la URV. Este documento es público y no es modificable, excepto en casos excepcionales revisados por el órgano competente o debidamente revisado de acuerdo la normativa vigente.