IDENTIFYING DATA 2014_15
Subject (*) ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY Code 20214111
Study programme
Degree of Agricultural and Food Engineering (2010)
Cycle 1st
Descriptors Credit. Type Year Period
6 Compulsory Fourth 1Q
Language
Català
Department Enginyeria Química
Coordinator
CONTRERAS IGLESIAS, SANDRA
E-mail sandra.contreras@urv.cat
alberto.gimenez@urv.cat
angel.galan@urv.cat
Lecturers
CONTRERAS IGLESIAS, SANDRA
GIMÉNEZ PÉREZ, ALBERTO
GALÁN MARTÍN, ÁNGEL
Web
General description L’objectiu principal de l’assignatura és adquirir una visió global de l’enginyeria ambiental: conèixer la problemàtica de la contaminació d’aire i aigües, quines són les tecnologies més comunes per al tractament i eliminació de contaminants o com es gestionen els residus. Es tractarà també el concepte de sostenibilitat ambiental, els indicadors per mesurar-la, i com aplicar-la als processos productius: com avaluar ambientalment una activitat i quines eines d’anàlisi cal incorporar al procés per tal d’evitar els tractaments de final de línia.

Competences
Type A Code Competences Specific
 A1.1 Aplicar efectivament el coneixement de les matèries bàsiques, científiques i tecnològiques pròpies de l'enginyeria
 A1.2 Dissenyar, executar i analitzar experiments relacionats amb l'enginyeria
 A1.3 Valorar l'impacte econòmic, social i mediambiental de les solucions tècniques
 A2.1 Manejar especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment
Type B Code Competences Transversal
 B1.1 Comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses de manera clara i efectiva en l'àmbit de l'enginyeria
Type C Code Competences Nuclear
 C1.4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A1.1 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de residus.
Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i correcció.
Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de residus.
Aprèn conceptes bàsics d'ecologia.
Coneix les tecnologies més comunes de tractament i eliminació de contaminants.
 A1.2 Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics explicats a l'aula.
Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.
 A1.3 Avalua ambientalment un producte o activitat.
Elabora i analitza Sistemes de Gestió Ambiental i Estudis d'Impacte Ambiental
 A2.1 Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient
Type B Code Learning outcomes
 B1.1 Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information, make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.
Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.
Type C Code Learning outcomes
 C1.4 Produce grammatically correct written texts
Produce well-structured, clear and rich written texts
Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

Contents
Topic Sub-topic
I. SOSTENIBILITAT - Causes i origen de la insostenibilitat
- Paradigma sostenibilista. Concepte de desenvolupament sostenible.
- Mesura de la sostenibilitat. Indicadors.
- Fonaments d’ecologia: ecologia industrial
II: LA SOSTENIBILITAT I ELS PROCESSOS PRODUCTIUS - Química Verda
- Ecodisseny
- Anàlisi de Cicle de Vida
- Sistemes de Gestió Ambiental (ISO 14001 i EMAS)
- Avaluació d’Impacte Ambiental
- Producció més neta: Concepte de BAT (MTD). Prevenció de la contaminació.
- Normativa ambiental
III. TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
III.1. Caracterització del medi atmosfèric. - L’atmosfera terrestre
- Contaminació atmosfèrica i qualitat de l’aire
- Sistemes de tractament de gasos: eliminació de partícules i eliminació de gasos contaminants
- Contaminació acústica: efectes del soroll, gestió del soroll
- Contaminació lumínica i per radiacions
- Tecnologies BAT.
III.2. Caracterització del medi aquós - L’aigua com a recurs
- Caracterització, mostreig i anàlisis d’aigües. Indicadors de la qualitat de l’aigua
- Tractaments de les aigües: tractaments primaris, secundaris, terciaris
- Tractament de fangs
- Tecnologies BAT.
III.3. Contaminació de sòls - Composició. Principals contaminants del sòl
- Tècniques de recuperació dels sòls: off-site / in-situ
III.4. Caracterització de residus - Definició i classificació de residus
- Gestió de residus urbans: recollida selectiva, reciclatge, valorització de residus
- Gestió de residus industrials
IV. PRÀCTIQUES DE LABORATORI: Tractament d'aigües residuals 1. Digestió aeròbia i anaeròbia.
2. Floculació-sedimentació

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
0.5 0 0.5
Lecture
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
24 36 60
Problem solving, classroom exercises
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
16.5 24.75 41.25
Laboratory practicals
A1.1
A1.2
B1.1
9 13.5 22.5
Personal tuition
1 0 1
 
Practical tests
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
3 6.75 9.75
Objective short-answer tests
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
1 1.5 2.5
Objective short-answer tests
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
2 3 5
Mixed tests
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
3 4.5 7.5
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura
Lecture Exposició dels continguts de l'assignatura.
Problem solving, classroom exercises Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura. Es treballarà de forma individual i/o en grup.
Laboratory practicals Realització en grups de les pràctiques de laboratori per a l'estudi experimental de conceptes de la matèria relatius al tractament d'aigües. S'inclou el treball no presencial d'anàlisis dels resultats obtinguts.
Personal tuition Atendre els alumnes de forma individual o en grups reduïts per tal d’orientar-los en l’adquisició de coneixements tècnics i competències socials

Personalized attention
Description
L'atenció personalitzada serà al despatx 303 del departament d'Enginyeria Química via cita prèvia per email o durant les hores de consulta.

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Problem solving, classroom exercises
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
Durant les classes de problemes es realitzaran alguns exercicis individuals o en grup sota la supervisió del professor que es demanarà que es lliuri al professor en acabar la sessió per tal de ser corregit i avaluat 10%
Laboratory practicals
A1.1
A1.2
B1.1
Avaluació dels informes de pràctiques: L'alumne haurà d'analitzar els resultats de l'experimentació i presentarà les conclusions en un informe de cada pràctica (a realitzar en grup), que seran avaluats, junt amb la bona praxis de la llibreta de laboratori i l'actitud al laboratori.
Presentació i defensa dels resultats de l'experimentació obtinguts pel grup, i resposta a preguntes en una discussió posterior dels resultats
15%
Practical tests
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
Discussió i resolució d’un problema obert, que pot ser individual o en grup 15%
Objective short-answer tests
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
Prova curta individual d'una hora de durada durant el semestre per controlar l'avançament de l’alumne, amb qüestions conceptuals i/o problemes 15%
Objective short-answer tests
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
Prova curta individual d'una hora de durada durant el semestre per controlar l'avançament de l’alumne, amb qüestions conceptuals i/o problemes 15%
Mixed tests
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
Al final del curs es realitzarà una prova que inclourà tant qüestions conceptuals com problemes. 30%
Others  
 
Other comments and second call

Per fer promig, la nota mínima de cada apartat és un 4.

Per la segona convocatòria, l'examen final suposarà el 60% de la nota. El 40% restant vindrà de l'avaluació continuada: 10% de la resolució de problemes a l'aula, 15% de la resolució d'un problema obert i 15% de la realització de les pràctiques de laboratori.

Les pràctiques de laboratori es realitzaran en horari de tarda, a determinar a l'inici del curs.

Durant les proves avaluatives, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells electrònics que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

-->


Sources of information

Basic Orozco C., Pérez A., González M.N., Rodríguez F.J., Alfayate J.M., Contaminación ambiental : una visión desde la química, Thomson, 2003
Kiely G, Ingeniería Ambiental: Fundamentos, entornos, tecnologías y sistemas de gestión, McGraw-Hill , 1999
Gómez Orea D. , Evaluación de impacto ambiental, Ed. Mundi-prensa, 2a Ed, 2003

Documents de la Càtedra Unesco de Sostenibilitat de la UPC: http://tecnologiaisostenibilitat.cus.upc.edu

Complementary Rigola M., Prevenció en origen de la contaminació a l’empresa, Monografies universitàries, 5, Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya, 2005
Tchobanoglous G., Theisen H., Vigil S., Integrated solid waste management: engineering principles and management issues, McGraw-Hill, 1993
Sonnemann G., Castells F., Schuhmacher M., Integrated life-cycle and risk assessment for industrial processes, Lewis-Publisher , 2004
De Nevers, N, Ingeniería de Control de la contaminación del aire, McGraw-Hill, 1998
Metcalf & Eddy, Wastewater Engineering Treatment and Reuse, 4th Edition, McGraw-Hill , 2003
Masters G.M., Introducción a la ingeniería medioambiental, 3a ed., Prentice Hall, 2008
Riera P , Avaluació d’impacte ambiental , Departament de Medi Ambient, Generalitat de Catalunya, 2000
Conesa, V., Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental, Ed. Mundi-prensa, 4a Ed, 2010

- Programes de gestió de residus industrials / municipals a Catalunya PROGRIC 2007-2012. Agència de residus de Catalunya.

- UNEP (2007), “Life cycle management – A business guide to sustainability” (http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/DTIx0889xPA-LifeCycleManagement.pdf)

- Documents BREFs (http://eippcb.jrc.es/reference/)

Recommendations


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.