DADES IDENTIFICATIVES 2018_19
Assignatura (*) TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT Codi 20214111
Ensenyament
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Quart AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Enginyeria Química
Coordinador/a
CONTRERAS IGLESIAS, SANDRA
Adreça electrònica sandra.contreras@urv.cat
carmenmaria.torres@urv.cat
nora.exposito@urv.cat
junjing.wang@urv.cat
Professors/es
CONTRERAS IGLESIAS, SANDRA
TORRES COSTA, CARMEN MARIA
EXPOSITO LORENZO, NORA
WANG , JUNJING
Web
Descripció general L’objectiu principal de l’assignatura és adquirir una visió global de l’enginyeria ambiental: conèixer la problemàtica de la contaminació d’aire i aigües, quines són les tecnologies més comunes per al tractament i eliminació de contaminants o com es gestionen els residus. Es tractarà també el concepte de sostenibilitat ambiental, els indicadors per mesurar-la, i com aplicar-la als processos productius: com avaluar ambientalment una activitat i quines eines d’anàlisi cal incorporar al procés per tal d’evitar els tractaments de final de línia.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1.1 Aplicar efectivament el coneixement de les matèries bàsiques, científiques i tecnològiques pròpies de l'enginyeria
 A1.2 Dissenyar, executar i analitzar experiments relacionats amb l'enginyeria
 A1.3 Valorar l'impacte econòmic, social i mediambiental de les solucions tècniques
 A2.1 Manejar especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1.1 Comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses de manera clara i efectiva en l'àmbit de l'enginyeria
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1.4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1.1 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de residus.
Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i correcció.
Aprèn conceptes bàsics d'ecologia.
Coneix el concepte de sostenibilitat ambiental i les eines existents per aconseguir-la.
Coneix les tecnologies més comunes de tractament i eliminació de contaminants.
 A1.2 Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics explicats a l'aula.
 A1.3 Avalua ambientalment un producte o activitat.
Elabora i analitza Sistemes de Gestió Ambiental i Estudis d'Impacte Ambiental
 A2.1 Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1.1 Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1.4 Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
I. SOSTENIBILITAT - Causes i origen de la insostenibilitat
- Paradigma sostenibilista. Concepte de desenvolupament sostenible.
- Mesura de la sostenibilitat. Indicadors.
- Fonaments d’ecologia: ecologia industrial
II: LA SOSTENIBILITAT I ELS PROCESSOS PRODUCTIUS - Química Verda
- Ecodisseny
- Anàlisi de Cicle de Vida
- Sistemes de Gestió Ambiental (ISO 14001 i EMAS)
- Avaluació d’Impacte Ambiental
- Producció més neta: Concepte de BAT (MTD). Prevenció de la contaminació.
- Normativa ambiental
III. TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
III.1. Caracterització del medi atmosfèric. - L’atmosfera terrestre
- Contaminació atmosfèrica i qualitat de l’aire
- Sistemes de tractament de gasos: eliminació de partícules i eliminació de gasos contaminants
- Contaminació acústica: efectes del soroll, gestió del soroll
- Contaminació lumínica i per radiacions
- Tecnologies BAT.
III.2. Caracterització del medi aquós - L’aigua com a recurs
- Caracterització, mostreig i anàlisis d’aigües. Indicadors de la qualitat de l’aigua
- Tractaments d'aigües i aigües residuals: Potabilització. EDAR.
- Tecnologies BAT.
III.3. Contaminació de sòls - Composició. Principals contaminants del sòl
- Tècniques de recuperació dels sòls: off-site / in-situ
III.4. Caracterització de residus - Definició i classificació de residus
- Gestió de residus urbans: recollida selectiva, reciclatge, valorització de residus
- Gestió de residus industrials
IV. PRÀCTIQUES D'ORDINADOR: Anàlisi de Cicle de Vida Pràctiques amb programari específic per a l'avaluació de sostenibilitat mitjançant ACV

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
0.5 0 0.5
Sessió Magistral
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
26 39 65
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
16.5 24.75 41.25
Pràctiques a laboratoris
A1.1
A1.2
A1.3
B1.1
10 17.5 27.5
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves mixtes
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
3 4.5 7.5
Proves mixtes
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
3 4.5 7.5
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura. Es treballarà de forma individual i/o en grup.
Pràctiques a laboratoris Realització de pràctiques amb programari específic per a l'avaluació de la sostenibilitat d'un projecte o producte mitjançant anàlisi de cicle de vida.
Atenció personalitzada Atendre els alumnes de forma individual o en grups reduïts per tal d’orientar-los en l’adquisició de coneixements tècnics i competències socials

Atenció personalitzada
Descripció
L'atenció personalitzada serà al despatx 303 del departament d'Enginyeria Química via cita prèvia per email (sandra.contreras@urv.cat) o durant les hores de consulta.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
Durant les classes de problemes es realitzaran alguns exercicis individuals o en grup sota la supervisió del professor que es demanarà que es lliuri al professor en acabar la sessió per tal de ser corregit i avaluat 10%
Pràctiques a laboratoris
A1.1
A1.2
A1.3
B1.1
Avaluació de la sostenibilitat d'un projecte mitjançant l'eina d'anàlisi de cicle de vida amb programari específic. 20%
Proves mixtes
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
Al final de la primera part de l'assignatura es realitzarà una prova que inclourà tant qüestions conceptuals com problemes 35%
Proves mixtes
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
Al final de la segona part de l'assignatura es realitzarà una prova que inclourà tant qüestions conceptuals com problemes 35%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per fer promig, la nota mínima de cada apartat és un 4.

Per la segona convocatòria, l'examen final suposarà el 70% de la nota. El 30% restant vindrà de l'avaluació continuada: 10% de la resolució de problemes a l'aula, i 20% de la realització d'un treball relacionat amb les pràctiques d'ordinador d'ACV. En segona convocatòria, també la nota mínima de cada apartat és un 4.

Les dates i horaris per a la realització de les sessions de pràctiques amb ordinador es determinaran a l'inici del curs.

Durant les proves avaluatives, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells electrònics que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.


Fonts d'informació

Bàsica Gómez Orea D. , Evaluación de impacto ambiental, Ed. Mundi-prensa, 2a Ed, 2003
Orozco C., Pérez A., González M.N., Rodríguez F.J., Alfayate J.M., Contaminación ambiental : una visión desde la química, Thomson, 2003
Kiely G, Ingeniería Ambiental: Fundamentos, entornos, tecnologías y sistemas de gestión, McGraw-Hill , 1999

Documents de la Càtedra Unesco de Sostenibilitat de la UPC: http://tecnologiaisostenibilitat.cus.upc.edu

Complementària Rigola M., Prevenció en origen de la contaminació a l’empresa, Monografies universitàries, 5, Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya, 2005
Tchobanoglous G., Theisen H., Vigil S., Integrated solid waste management: engineering principles and management issues, McGraw-Hill, 1993
Sonnemann G., Castells F., Schuhmacher M., Integrated life-cycle and risk assessment for industrial processes, Lewis-Publisher , 2004
De Nevers, N, Ingeniería de Control de la contaminación del aire, McGraw-Hill, 1998
Metcalf & Eddy, Wastewater Engineering Treatment and Reuse, 4th Edition, McGraw-Hill , 2003
Masters G.M., Introducción a la ingeniería medioambiental, 3a ed., Prentice Hall, 2008
Riera P , Avaluació d’impacte ambiental , Departament de Medi Ambient, Generalitat de Catalunya, 2000
Conesa, V., Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental, Ed. Mundi-prensa, 4a Ed, 2010

- Programes de gestió de residus industrials / municipals a Catalunya PROGRIC 2007-2012. Agència de residus de Catalunya.

- UNEP (2007), “Life cycle management – A business guide to sustainability” (http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/DTIx0889xPA-LifeCycleManagement.pdf)

- Documents BREFs (http://eippcb.jrc.es/reference/)

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent