IDENTIFYING DATA 2019_20
Subject (*) ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY Code 20214111
Study programme
Bachelor's Degree in Agricultural and Food Engineering (2010)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
6 Compulsory Fourth AN
Language
Català
Department Chemical Engineering
Coordinator
CONTRERAS IGLESIAS, SANDRA
E-mail sandra.contreras@urv.cat
carmenmaria.torres@urv.cat
nora.exposito@urv.cat
junjing.wang@urv.cat
Lecturers
CONTRERAS IGLESIAS, SANDRA
TORRES COSTA, CARMEN MARIA
EXPOSITO LORENZO, NORA
WANG , JUNJING
Web
General description L’objectiu principal de l’assignatura és adquirir una visió global de l’enginyeria ambiental: conèixer la problemàtica de la contaminació d’aire i aigües, quines són les tecnologies més comunes per al tractament i eliminació de contaminants o com es gestionen els residus. Es tractarà també el concepte de sostenibilitat ambiental, els indicadors per mesurar-la, i com aplicar-la als processos productius: com avaluar ambientalment una activitat i quines eines d’anàlisi cal incorporar al procés per tal d’evitar els tractaments de final de línia.

Competences
Type A Code Competences Specific
 A1.1 Aplicar efectivament el coneixement de les matèries bàsiques, científiques i tecnològiques pròpies de l'enginyeria
 A1.2 Dissenyar, executar i analitzar experiments relacionats amb l'enginyeria
 A1.3 Valorar l'impacte econòmic, social i mediambiental de les solucions tècniques
 A2.1 Manejar especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment
Type B Code Competences Transversal
 B1.1 Comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses de manera clara i efectiva en l'àmbit de l'enginyeria
Type C Code Competences Nuclear
 C1.4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A1.1 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de residus.
Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i correcció.
Aprèn conceptes bàsics d'ecologia.
Coneix el concepte de sostenibilitat ambiental i les eines existents per aconseguir-la.
Coneix les tecnologies més comunes de tractament i eliminació de contaminants.
 A1.2 Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics explicats a l'aula.
 A1.3 Avalua ambientalment un producte o activitat.
Elabora i analitza Sistemes de Gestió Ambiental i Estudis d'Impacte Ambiental
 A2.1 Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient
Type B Code Learning outcomes
 B1.1 Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information, make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.
Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.
Type C Code Learning outcomes
 C1.4 Produce grammatically correct written texts
Produce well-structured, clear and rich written texts
Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

Contents
Topic Sub-topic
I. SOSTENIBILITAT - Causes i origen de la insostenibilitat
- Paradigma sostenibilista. Concepte de desenvolupament sostenible.
- Mesura de la sostenibilitat. Indicadors.
- Fonaments d’ecologia: ecologia industrial
II: LA SOSTENIBILITAT I ELS PROCESSOS PRODUCTIUS - Química Verda
- Ecodisseny
- Anàlisi de Cicle de Vida
- Sistemes de Gestió Ambiental (ISO 14001 i EMAS)
- Avaluació d’Impacte Ambiental
- Producció més neta: Concepte de BAT (MTD). Prevenció de la contaminació.
- Normativa ambiental
III. TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
III.1. Caracterització del medi atmosfèric. - L’atmosfera terrestre
- Contaminació atmosfèrica i qualitat de l’aire
- Sistemes de tractament de gasos: eliminació de partícules i eliminació de gasos contaminants
- Contaminació acústica: efectes del soroll, gestió del soroll
- Contaminació lumínica i per radiacions
- Tecnologies BAT.
III.2. Caracterització del medi aquós - L’aigua com a recurs
- Caracterització, mostreig i anàlisis d’aigües. Indicadors de la qualitat de l’aigua
- Tractaments d'aigües i aigües residuals: Potabilització. EDAR.
- Tecnologies BAT.
III.3. Contaminació de sòls - Composició. Principals contaminants del sòl
- Tècniques de recuperació dels sòls: off-site / in-situ
III.4. Caracterització de residus - Definició i classificació de residus
- Gestió de residus urbans: recollida selectiva, reciclatge, valorització de residus
- Gestió de residus industrials
IV. PRÀCTIQUES D'ORDINADOR: Anàlisi de Cicle de Vida Pràctiques amb programari específic per a l'avaluació de sostenibilitat mitjançant ACV

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
0.5 0 0.5
Lecture
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
26 39 65
Problem solving, exercises in the classroom
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
16.5 24.75 41.25
Laboratory practicals
A1.1
A1.2
A1.3
B1.1
10 17.5 27.5
Personal attention
1 0 1
 
Mixed tests
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
3 4.5 7.5
Mixed tests
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
3 4.5 7.5
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura
Lecture Exposició dels continguts de l'assignatura.
Problem solving, exercises in the classroom Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura. Es treballarà de forma individual i/o en grup.
Laboratory practicals Realització de pràctiques amb programari específic per a l'avaluació de la sostenibilitat d'un projecte o producte mitjançant anàlisi de cicle de vida.
Personal attention Atendre els alumnes de forma individual o en grups reduïts per tal d’orientar-los en l’adquisició de coneixements tècnics i competències socials

Personalized attention
Description
L'atenció personalitzada serà al despatx 303 del departament d'Enginyeria Química via cita prèvia per email (sandra.contreras@urv.cat) o durant les hores de consulta.

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Problem solving, exercises in the classroom
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
Durant les classes de problemes es realitzaran alguns exercicis individuals o en grup sota la supervisió del professor que es demanarà que es lliuri al professor en acabar la sessió per tal de ser corregit i avaluat 15%
Laboratory practicals
A1.1
A1.2
A1.3
B1.1
Avaluació de la sostenibilitat d'un projecte mitjançant l'eina d'anàlisi de cicle de vida amb programari específic. 20%
Mixed tests
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
Al final de la primera part de l'assignatura es realitzarà una prova que inclourà tant qüestions conceptuals com problemes 30%
Mixed tests
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
Al final de la segona part de l'assignatura es realitzarà una prova que inclourà tant qüestions conceptuals com problemes 35%
Others  
 
Other comments and second call

Per fer promig, la nota mínima de cada apartat és un 4.

Per la segona convocatòria, l'examen final suposarà el 65% de la nota. El 35% restant vindrà de l'avaluació continuada: 15% de la resolució de problemes a l'aula, i 20% de la realització d'un treball relacionat amb les pràctiques d'ordinador d'ACV. En segona convocatòria, també la nota mínima de cada apartat és un 4.

Les dates i horaris per a la realització de les sessions de pràctiques amb ordinador es determinaran a l'inici del curs.

Durant les proves avaluatives, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells electrònics que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.


Sources of information

Basic Gómez Orea D. , Evaluación de impacto ambiental, Ed. Mundi-prensa, 2a Ed, 2003
Orozco C., Pérez A., González M.N., Rodríguez F.J., Alfayate J.M., Contaminación ambiental : una visión desde la química, Thomson, 2003
Kiely G, Ingeniería Ambiental: Fundamentos, entornos, tecnologías y sistemas de gestión, McGraw-Hill , 1999

Documents de la Càtedra Unesco de Sostenibilitat de la UPC: http://tecnologiaisostenibilitat.cus.upc.edu

Complementary Rigola M., Prevenció en origen de la contaminació a l’empresa, Monografies universitàries, 5, Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya, 2005
Tchobanoglous G., Theisen H., Vigil S., Integrated solid waste management: engineering principles and management issues, McGraw-Hill, 1993
Sonnemann G., Castells F., Schuhmacher M., Integrated life-cycle and risk assessment for industrial processes, Lewis-Publisher , 2004
De Nevers, N, Ingeniería de Control de la contaminación del aire, McGraw-Hill, 1998
Metcalf & Eddy, Wastewater Engineering Treatment and Reuse, 4th Edition, McGraw-Hill , 2003
Masters G.M., Introducción a la ingeniería medioambiental, 3a ed., Prentice Hall, 2008
Riera P , Avaluació d’impacte ambiental , Departament de Medi Ambient, Generalitat de Catalunya, 2000
Conesa, V., Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental, Ed. Mundi-prensa, 4a Ed, 2010

- Programes de gestió de residus industrials / municipals a Catalunya PROGRIC 2007-2012. Agència de residus de Catalunya.

- UNEP (2007), “Life cycle management – A business guide to sustainability” (http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/DTIx0889xPA-LifeCycleManagement.pdf)

- Documents BREFs (http://eippcb.jrc.es/reference/)

Recommendations


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.