DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS Codi 20214112
Ensenyament
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Quart Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Enginyeria Química
Coordinador/a
GÜELL SAPERAS, MARIA CARMEN
Adreça electrònica carme.guell@urv.cat
Professors/es
GÜELL SAPERAS, MARIA CARMEN
Web
Descripció general En aquesta assignatura s'estudiaran els residus generats en la indústria alimentària i les possibilitats de valorització per tal de reduir l'impacte ambiental i per obtenir productes d'al valor afegit.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1.1 Aplicar efectivament el coneixement de les matèries bàsiques, científiques i tecnològiques pròpies de l'enginyeria
 A2.1 Manejar especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1.4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1.1 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de subproductes agroindustrials.
Coneix el concepte de valorització de subproductes i identificar les tipologies de producte final i les seves aplicacions.
Diferencia les tecnologies aplicades a la valorització de subproductes alimentaris.
Distingeix els subproductes de les principals indústries agroalimentàries.
 A2.1 Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1.4 Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
1. Industria agroalimetaria: residus generats, problemàtica i normativa
2. Valorització de subproductes: tipologia del productes final i principals aplicacions.
3. Tecnologies aplicades a la valorització de subproductes agroalimentaris.
4. Aprofitament de subproductes d'indústria agroalimentària. 4.1 Indústria pesquera
4.2 Indústria càrnica
4.3 Indústria làctea
4.4 Indústria vinícola
4.5 Subprodcutes vegetals

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A1.1
A2.1
12 24 36
Seminaris
A1.1
A2.1
4 6 10
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1.1
A2.1
4 6 10
Supòsits pràctics/ estudi de casos
A1.1
A2.1
C1.4
5 7.5 12.5
Atenció personalitzada
1.5 0 1.5
 
Proves de desenvolupament
A1.1
A2.1
C1.4
2 0 2
Proves objectives de preguntes curtes
A1.1
A2.1
C1.4
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Seminaris Treball en profunditat d'un tema (monogràfic), ampliant i relacionant amb els continguts impartits en les sessions magistrals.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Supòsits pràctics/ estudi de casos Plantejament d’una situació (real o simulada) en la que ha de treballar l’estudiant per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de preguntes concretes o realitzar una reflexió global.
Atenció personalitzada Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als estudiants.

Atenció personalitzada
Descripció
Atenció al despatx 317 de l'ETSEQ. Telefon 977558504. Correu electrònic: carme.guell@urv.cat. L'horari s'informarà a través de la pàgina de l'assignatura en l'entorn virtual de formació de la URV quan comenci el curs.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Supòsits pràctics/ estudi de casos
A1.1
A2.1
C1.4
L'estudiant ha de donar resposta al cas pràctic plantejat, plasmant de manera pràctica, els coneixements teòrics i pràctics de l'assignatura. 40%
Proves de desenvolupament
A1.1
A2.1
C1.4
Proves que inclouen preguntes obertes sobre un tema. L'estudiant ha de desenvolupar, relacionar, organitzar i presentar els coneixements que té sobre la matèria. La resposta que dóna l'estudiant és extensa. 30%
Proves objectives de preguntes curtes
A1.1
A2.1
C1.4
Proves que inclouen preguntes directes sobre un aspecte concret. L'estudiant ha de respondre de manera directa mitjançant els coneixements que té sobre la matèria. La resposta que dóna l'estudiant és breu. 30%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació de la segona convocatòria es realitzarà de la forma següent:

40% resolució de supòsits pràctics/estudi de casos (realitzat durant el curs); 60% prova de continguts realitzada en la segona convocatòria.


Fonts d'informació

Bàsica K. Waldron, Editor, Handbook of waste management and co-product recovery in food processing, CRC Press LLC, Boca Raton, Florida, 2007
V. Oreopoulou & W. Russ, editors, Utilization of by-products and treatment of waste in the food industry, Sringer, New York, USA, 2007

Complementària J.M. Dalzell, Food Industry and the environment, Blackie Academic & Professional, Suffolk, UK, 1994
L.k. Wang, Y-T. Hung, H. H. Lo, C. Yapijakis, editors, Tratamiento de los residuos de la industria del procesado de alimentos, Editorial Acribia, S.A. Zaragoza, España, 2006
, Manual de bones pràctiques ambientals per al sector alimentari, Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient, 2001
, Prevenció de la contaminació en la indústrial làctia, Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient, 2003
, Prevenció de la contaminació en la producció d'oli d'oliva, Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient, 2001
, Prevenció de la contaminació en la indústria càrnica, Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient, 2003

Recomanacions

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT/20214111
ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II/20214118

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR/20214115
ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I/20214114
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent