DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I Codi 20214114
Ensenyament
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Tercer AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Enginyeria Química
Coordinador/a
GÜELL SAPERAS, MARIA CARMEN
Adreça electrònica carme.guell@urv.cat
silvia.delamo@urv.cat
Professors/es
GÜELL SAPERAS, MARIA CARMEN
DE LAMO CASTELLVI, SILVIA
Web
Descripció general Es aquesta assignatura s'estudien les operacions més importants controlades per la transferència de matèria, s'introdueix a l'estudi de reactors ideals i fermentadors i s'estudien les operacions més importants de la indústria alimentària per l'eliminació d'aigua.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1.1 Aplicar efectivament el coneixement de les matèries bàsiques, científiques i tecnològiques pròpies de l'enginyeria
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1.4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1.1 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.
Descriu els conceptes de difusió, difusivitat, coeficients individual i global de transferència de matèria.
Calcula l'equilibri líquid / vapor per a mescles binàries ideals i reals.
Diferencia entre els diferents equips que s'utilitzen per dur a terme operacions de destil·lació i determina les etapes necessàries per dur a terme un procés de rectificació.
Calcula el nombre d'etapes necessàries en processos d'absorció / desorció en sistemes diluïts d'un component.
Diferencia entre les tecnologies de deshidratació d'aliments.
Defineix el concepte d'activitat d'aigua i aplica els models d'isotermes d'adsorció.
Calcula les propietats físiques de l'aire humit.
Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció.
Aplica els criteris bàsics a la selecció del material i tipus d'envàs en funció de la seva aplicació.
Diferencia entre bioreactor continu i discontinu, aplica els principis de cinètica enzimàtica i microbiana i els conceptes de reactors ideals al disseny de bioreactors.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1.4 Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
1. Introducció al disseny de bioreactors. 1.1. Reactors ideals.
1.2. Cinètica de les reaccions biològiques.
1.3. Disseny de bioreactors.
2. Transferència de matèria. 2.1. Concepte de difusió, llei de Fick i difusivitat.
2.2. Coeficient individual de transferència de matèria i coeficient global.
3. Operacions controlades per la transferència de matèria. 3.1. Equilibri líquid-vapor.
3.2. Destil·lació simple diferencial i contínua.
3.3. Rectificació en continu de mescles binàries: càlcul de columnes.
3.4. Absorció/desorció: equilibri, absorció d’un component.
3.5. Extracció sòlid-líquid.
4. Operacions controlades per transferència de matèria i energia. 4.1.Isotermes d'adsorció. Activitat d'aigua
4.2.Psicometria.
4.3.Deshidratació per convecció.
4.4.Disseny d’assecadors.
4.5.Liofilització.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A1.1
30 45 75
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1.1
C1.4
24 34 58
Seminaris
A1.1
2 2 4
Atenció personalitzada
3.5 0 3.5
 
Proves mixtes
A1.1
C1.4
6 0 6
Proves pràctiques
A1.1
C1.4
2.5 0 2.5
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Mitjançant classes magistrals s'explicaran els continguts de l'assignatura.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat d’un problema o exercici, relacionat amb la
temàtica de l’assignatura.
Seminaris Treball en profunditat d’un tema monogràfic. Ampliació i relació dels continguts donats a les sessions magistrals.
Atenció personalitzada Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes.

Atenció personalitzada
Descripció
Atenció al despatx 317 de l'ETSEQ. Telefon 977558504. Correu electrònic: carme.guell@urv.cat. L'horari s'informarà a través de la pàgina de l'assignatura en l'entorn virtual de formació de la URV quan comenci el curs.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1.1
C1.4
Resolució de problemes o casos pràctics. L’alumne ha de donar resposta a l’activitat plantejada, plasmant de manera pràctica, els coneixements teòrics i pràctics de l’assignatura. 35%
Proves pràctiques
A1.1
C1.4
Implementació d'un sistema de qualitat i seguretat alimentària d'una planta prèviament dissenyada (API). 15%
Proves mixtes
A1.1
C1.4
Proves que combinen preguntes de desenvolupament i/o problemes o casos a resoldre. 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació de la segona convocatòria es realitzarà de la forma següent:

35% resolució de problemes i exercicis a l'aula (realitzat durant el curs); 15% Proves pràctiques (realitzat durant el curs) i 50% prova mixta de continguts realitzada en la segona convocatòria.


Fonts d'informació

Bàsica A. Ibarz & G.V. Barbosa-Cánovas, Unit Operations in Food Engineering, CRC Press LLC, Boca Raton, Florida, 2003,
J. E. Bailey & D. F. Ollis, Biochemcial Engineering Fundamentals, McGraw-Hill International Editions, 1986

Complementària J. G. Brennan, Food Processing Handbook, Wiley-VCH, Weinheim, 2006
P. M. doran, Bioprocess Engineering Principles, Academic Press Limited, 1998

Recomanacions

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES/20214121

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS/20214116
PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR/20214115
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent