DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II Codi 20214118
Ensenyament
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Quart 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Enginyeria Química
Coordinador/a
FERRANDO COGOLLOS, MARIA MONTSERRAT
Adreça electrònica montse.ferrando@urv.cat
Professors/es
FERRANDO COGOLLOS, MARIA MONTSERRAT
Web
Informació rellevant Aquesta assignatura amplia els continguts de l'aassignatura Enginyeria de Processos Agroalimentaris I

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1.1 Aplicar efectivament el coneixement de les matèries bàsiques, científiques i tecnològiques pròpies de l'enginyeria
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1.4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1.1 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.
Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.
Diferencia entre les diferents operacions de separació per membranes.
Distingeix els diferents materials i la seva aplicació en l'envasat d'aliments.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1.4 Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
1. Evaporació 1.1 Disseny d'evaporadors d'efecte simple.
1.2 Evaporadors d’efecte múltiple

2 Filtració i separació per membranes.


2.1 Principis de la filtració
2.2 Microfiltració, ultrafiltració i osmosi inversa.
3. Introducció a l’envasat d’aliments 3.1 Materials en envasat d’aliments i criteris de selecció.
3.2 Tipus de contenidors i sistemes d’envasat.
3.3 Aplicació en MAP

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
0.5 0.75 1.25
Sessió Magistral
A1.1
10.5 15.75 26.25
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1.1
C1.4
13 19.5 32.5
Atenció personalitzada
1 1.5 2.5
 
Proves pràctiques
A1.1
C1.4
2 3 5
Proves mixtes
A1.1
C1.4
3 4.5 7.5
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a presentar l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució d'un problema o exercici, que els etsudiants realitzaran de manera individual i/o en grup.
Atenció personalitzada Temps per atendre i resoldre dubtes dels estudiants.

Atenció personalitzada
Descripció
Per contactar amb el professor de l'assignatura, les dades de contacte són: Despatx 317 de l'ETSEQ Te. 977 558505 montse.ferrando@urv.cat A través de la pàgina moodle de l'assignatura

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves pràctiques
A1.1
C1.4
Proves que inclouen activitats, problemes o casos a resoldre. Aquestes es resoldran de forma individual i/o en grup a l'aula o fóra d'ella. 35%
Proves mixtes
A1.1
C1.4
Proves que combinen preguntes de desenvolupament i preguntes objectives curtes. La nota mínima en aquesta part ha de ser 4 per poder aprovar l'assignatura. 65%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació de la segona convocatòria es realitzarà de la forma següent:

35% Proves pràctiques (realitzat durant el curs)
65% Prova mixta de continguts realitzada en la segona convocatòria (La nota mínima en aquesta part ha de ser 4 per poder aprovar l'assignatura)

En qualsevol de les dues convocatòries, queda prohibit l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves a excepció del consentiment exprés del professor.


Fonts d'informació

Bàsica Albert Ibarz, Gustavo V. Barbosa-Cánovas, OPERACIONES UNITARIAS EN LA INGENIERIA DE ALIMENTOS, , Madrid : Mundi Prensa, 2005

Complementària Kenneth J. Valentas, Enrique Rotstein, R. Paul Singh, Handbook of food engineering practice, , Boca Raton, Fla. : CRC Press, cop. 1997
Marcel Mulder, Basic principles of membrane technology, , Dordrecht [etc.] : Kluwer Academic, cop. 1996

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I/20214114
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent