DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES Codi 20214122
Ensenyament
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Quart Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Enginyeria Mecànica
Coordinador/a
ROVIRA GRAS, FRANCISCO
Adreça electrònica francisco.rovira@urv.cat
Professors/es
ROVIRA GRAS, FRANCISCO
Web
Descripció general Estudi, disseny i dimensionament d'instal·lacions elèctriques, instal·lacions de transport i gestió de líquids i sòlids, instal·lacions auxiliars (ventilació,.), i el seu manteniment, en l'àmbit de les indústries agroalimentàries

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1.1 Aplicar efectivament el coneixement de les matèries bàsiques, científiques i tecnològiques pròpies de l'enginyeria
 A2.1 Manejar especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment
 A2.3 Estar capacitat per a la preparació prèvia, concepció, redacció i signatura de projectes i estudis en l'àmbit de la professió d'enginyer tècnic agrícola que tinguin per objecte les accions esmentades a l'Ordre CIN/323/2009
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1.1 Comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses de manera clara i efectiva en l'àmbit de l'enginyeria
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1.4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1.1 Coneix, comprèn i utilitza els principis d'equips i maquinàries auxiliars de la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i instal•lacions. Construccions agroindustrials.
 A2.1 Coneix i aplica el marc legal en la realització i execució de projectes.
 A2.3 Dissenya i calcula les instal·lacions elèctriques en indústries agroalimentàries.
Dissenya i calcula instal·lacions de transport i gestió de líquids.
Dissenya i calcula instal·lacions de transport i gestió de sòlids.
Coneix, dissenya i calcula instal·lacions auxiliars de la indústria agroalimentària: pneumàtiques, de ventilació, de refrigeració, de calefacció i vapor.
Defineix i planifica el manteniment d'instal·lacions industrials.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1.1 Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1.4 Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
Tema 1. Instal·lacions elèctriques en indústries agroalimentàries. Electrificació. Línies i màquines
Tema 2. Instal·lacions de transport i gestió de líquids Circuits hidràulics, bombes, dipòsits
Tema 3. Instal·lacions de transport i gestió de sòlids Tremuges de recepció, sistemes de neteja i pesat, cintes de transport, emmagatzemament
Tema 4. Instal·lacions auxiliars de la indústria agroalimentària Pneumàtiques, de ventilació, refrigeració, calefacció, vapor
Tema 5. Manteniment d'instal·lacions agroindustrials Manteniment d'instal·lacions agroindustrials

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A1.1
A1.2
A2.1
B1.1
C1.4
0.5 0.5 1
Sessió Magistral
A1.1
A1.2
A2.1
B1.1
C1.4
15 15 30
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1.1
A1.2
A2.1
B1.1
C1.4
10.5 10.5 21
Pràctiques a laboratoris
A1.1
A1.2
A2.1
B1.1
C1.4
5 5 10
Atenció personalitzada
B1.1
1 1 2
 
Proves pràctiques
A1.1
A2.1
A2.3
B1.1
C1.4
3 3 6
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Es presentarà l'assignatura, continguts, el professor, la metologia i avaluació.
Sessió Magistral Es presentarà, de forma aplicada, els continguts teòrics de cada tema.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Es presentaran problemes que es resoldran a classe, per part del professor, o per part dels alumnes de forma guiada.
Pràctiques a laboratoris Es faran sessions de laboratori a on els alumnes aplicaran els continguts de l'assignatura. Els alumnes hauran de presentar un informe raonat del desenvolupament de la pràctica, o del cas pràctic proposat.
Atenció personalitzada L'atenció personalitzada s'efectuarà al despatx del professor, prèvia cita per correu electrònic.

Atenció personalitzada
Descripció
L'atenció personalitzada és fonamental per poder resoldre els problemes que tinguin els alumnes. Nom professor: Francesc Rovira Gras Despatx: 116 del DEM Es demanarà cita per correu electrònic per tal d'organitzar l'atenció personalitzada. francisco.rovira@urv.cat

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1.1
A1.2
A2.1
B1.1
C1.4
S'avaluarà l'assistència, i l'entrega dels problemes realitzats a classe, recollits i avaluats. 25%
Pràctiques a laboratoris
A1.1
A1.2
A2.1
B1.1
C1.4
S'avaluarà l'assistència i l'entrega d'informe de la pràctica o dels informes corresponents als diferents casos pràctics que es proposin. 25%
Proves pràctiques
A1.1
A2.1
A2.3
B1.1
C1.4
S'efectuarà un examen, amb exercicis de problemes similars als realitzats a classe. 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per tal de superar l'assignatura caldrà una nota mínima de 4 a l'examen; i axí poder ponderar amb la resta d'activitats amb pes a la nota.

Els alumnes que facin l'examen (obtinguin una nota mínima de 4), així com la resta d'activitats amb pes a la nota, i superin l'assignatura, no caldrà que acudeixin a la segona convocatòria.

L'examen de la segona convocatòria constarà a priori d'exercicis amb un pes total a la nota del 70%; el 30% restant dependrà de la resta d'activitats amb pes a la nota (pràctiques a laboratori, entrega de problemes,...) realitzades durant el curs.

Es prohibeix l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves a excepció del consentiment exprés del professor.


Fonts d'informació

Bàsica

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. RD 842/2002. ITC-BT Instrucciones Técnicas Complementarias de Baja Tensión. Marcombo


- E. García Vaquero. Diseño y construcción de industrias agroalimentarias. Mundi-Prensa


Complementària

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
OFICINA TÈCNICA/20214106


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent