IDENTIFYING DATA 2013_14
Subject (*) ENGINEERING OF FOOD INDUSTRY FACILITIES Code 20214122
Study programme
Degree of Agricultural and Food Engineering (2010)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
3 Compulsory Fourth First
Language
Català
Department Mechanical Engineering
Coordinator
ROVIRA GRAS, FRANCISCO
E-mail francisco.rovira@urv.cat
Lecturers
ROVIRA GRAS, FRANCISCO
Web
Relevant information Estudi, disseny i dimensionament d'instal·lacions elèctriques, instal·lacions de transport i gestió de líquids i sòlids, instal·lacions auxiliars (ventilació,.), i el seu manteniment, en l'àmbit de les indústries agroalimentàries

Competences
Type A Code Competences Specific
 A1.1 Aplicar efectivament el coneixement de les matèries bàsiques, científiques i tecnològiques pròpies de l'enginyeria
 A2.1 Manejar especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment
 A2.3 Estar capacitat per a la preparació prèvia, concepció, redacció i signatura de projectes i estudis en l'àmbit de la professió d'enginyer tècnic agrícola que tinguin per objecte les accions esmentades a l'Ordre CIN/323/2009
Type B Code Competences Transversal
 B1.1 Comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses de manera clara i efectiva en l'àmbit de l'enginyeria
Type C Code Competences Nuclear
 C1.4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A1.1 Coneix, comprèn i utilitza els principis d'equips i maquinàries auxiliars de la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i instal•lacions. Construccions agroindustrials.
 A2.1 Coneix i aplica el marc legal en la realització i execució de projectes.
 A2.3 Dissenya i calcula les instal·lacions elèctriques en indústries agroalimentàries.
Dissenya i calcula instal·lacions de transport i gestió de líquids.
Dissenya i calcula instal·lacions de transport i gestió de sòlids.
Coneix, dissenya i calcula instal·lacions auxiliars de la indústria agroalimentària: pneumàtiques, de ventilació, de refrigeració, de calefacció i vapor.
Defineix i planifica el manteniment d'instal·lacions industrials.
Type B Code Learning outcomes
 B1.1 Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information, make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.
Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.
Type C Code Learning outcomes
 C1.4 Produce grammatically correct oral texts.
Produce well structured, clear and effective oral texts.
Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.
Produce grammatically correct written texts
Produce well-structured, clear and rich written texts
Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

Contents
Topic Sub-topic
Tema 1. Instal·lacions elèctriques en indústries agroalimentàries. Electrificació. Línies i màquines
Tema 2. Instal·lacions de transport i gestió de líquids Circuits hidràulics, bombes, dipòsits
Tema 3. Instal·lacions de transport i gestió de sòlids Tremuges de recepció, sistemes de neteja i pesat, cintes de transport, emmagatzemament
Tema 4. Instal·lacions auxiliars de la indústria agroalimentària Pneumàtiques, de ventilació, refrigeració, calefacció, vapor
Tema 5. Manteniment d'instal·lacions agroindustrials Manteniment d'instal·lacions agroindustrials

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
A1.1
A1.2
A2.1
B1.1
C1.4
0.5 0.5 1
Lecture
A1.1
A1.2
A2.1
B1.1
C1.4
15 15 30
Problem solving, classroom exercises
A1.1
A1.2
A2.1
B1.1
C1.4
10.5 10.5 21
Laboratory practicals
A1.1
A1.2
A2.1
B1.1
C1.4
5 5 10
Personal tuition
B1.1
1 1 2
 
Practical tests
A1.1
A2.1
A2.3
B1.1
C1.4
3 3 6
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Es presentarà l'assignatura, continguts, el professor, la metologia i avaluació.
Lecture Es presentarà, de forma aplicada, els continguts teòrics de cada tema.
Problem solving, classroom exercises Es presentaran problemes que es resoldran a classe, per part del professor, o per part dels alumnes de forma guiada.
Laboratory practicals Es faran sessions de laboratori a on els alumnes aplicaran els continguts de l'assignatura. Els alumnes hauran de presentar un informe raonat del desenvolupament de la pràctica, o del cas pràctic proposat.
Personal tuition L'atenció personalitzada s'efectuarà al despatx del professor, prèvia cita per correu electrònic.

Personalized attention
Description
L'atenció personalitzada és fonamental per poder resoldre els problemes que tinguin els alumnes. Nom professor: Francesc Rovira Gras Despatx: 116 del DEM Es demanarà cita per correu electrònic per tal d'organitzar l'atenció personalitzada. francisco.rovira@urv.cat

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Problem solving, classroom exercises
A1.1
A1.2
A2.1
B1.1
C1.4
S'avaluarà l'assistència, i l'entrega dels problemes realitzats a classe, recollits i avaluats. 25%
Laboratory practicals
A1.1
A1.2
A2.1
B1.1
C1.4
S'avaluarà l'assistència i l'entrega d'informe de la pràctica o dels informes corresponents als diferents casos pràctics que es proposin. 25%
Practical tests
A1.1
A2.1
A2.3
B1.1
C1.4
S'efectuarà un examen, amb exercicis de problemes similars als realitzats a classe. 50%
Others  
 
Other comments and second call

Per tal de superar l'assignatura caldrà una nota mínima de 4 a l'examen; i axí poder ponderar amb la resta d'activitats amb pes a la nota.

Els alumnes que facin l'examen (obtinguin una nota mínima de 4), així com la resta d'activitats amb pes a la nota, i superin l'assignatura, no caldrà que acudeixin a la segona convocatòria.

L'examen de la segona convocatòria constarà a priori d'exercicis amb un pes total a la nota del 70%; el 30% restant dependrà de la resta d'activitats amb pes a la nota (pràctiques a laboratori, entrega de problemes,...) realitzades durant el curs.

Es prohibeix l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves a excepció del consentiment exprés del professor.


Sources of information

Basic

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. RD 842/2002. ITC-BT Instrucciones Técnicas Complementarias de Baja Tensión. Marcombo


- E. García Vaquero. Diseño y construcción de industrias agroalimentarias. Mundi-Prensa


Complementary

Recommendations

Subjects that continue the syllabus
TECHNICAL OFFICE/20214106


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.