DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II Codi 20214206
Ensenyament
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa Jul., Set.
Llengua d'impartició
Català
Departament Enginyeria Química
Coordinador/a
MACKIE WALKER, ALLAN DONALD
Adreça electrònica
Professors/es
Web http://www.etseq.urv.es/etseq/ca/83-mobilitat.html
Informació rellevant
Aquesta assignatura sols pot ser matriculada pels estudiants que participen en un programa de mobilitat i prèvia autorització del/de la coordinador/a de mobilitat.

Mobilitat
Aquesta assignatura sols pot ser matriculada pels estudiants que participen en un programa de mobilitat i prèvia autorització del/de la coordinador/a de mobilitat.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent