DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS Codi 20214207
Ensenyament
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
9 Optativa Únic anual
Llengua d'impartició
Anglès
Departament Enginyeria Química
Coordinador/a
ALABART CÓRDOBA, JOAN RAMON
Adreça electrònica joanramon.alabart@urv.cat
anamaria.segarra@urv.cat
hansjorg.witt@urv.cat
franciscojose.sune@urv.cat
jaume.carmona@urv.cat
Professors/es
ALABART CÓRDOBA, JOAN RAMON
SEGARRA GONZALEZ, ANNA MARIA
WITT ., HANS JÖRG
SUÑÉ GRANDE, FRANCISCO JOSÉ
CARMONA LÓPEZ, JAUME
Web
Descripció general El propòsit d'aquesta assignatura és facilitar el desenvolupament de la competència de lideratge d'equips mitjançant una metodologia d'aprenentatge experiencial.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2.4 Dirigir l'execució de les obres objecte dels projectes, en l'àmbit de la professió d'enginyer tècnic agrícola
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1.1 Comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses de manera clara i efectiva en l'àmbit de l'enginyeria
 B1.2 Adaptar-se a un entorn canviant
 B1.3 Desenvolupar la feina de forma efectiva i resistir a l'adversitat
 B1.4 Resoldre els conflictes de manera constructiva
 B2.1 Organitzar i planificar en l'àmbit de l'empresa i en altres institucions i organitzacions pròpies de l’àmbit professional
 B2.2 Dirigir projectes tècnics o professionals propis de l’àmbit professional
 B2.3 Influir i guiar els altres per millorar el rendiment
 B2.4 Fomentar un entorn adequat per al desenvolupament dels individus
 B2.5 Proporcionar pautes per a la definició i consecució d'objectius
 B2.6 Motivar i transmetre entusiasme als altres
 B3.1 Funcionar bé en equips multidisciplinaris, multilingües i multiculturals
 B3.2 Contribuir efectivament a la consecució dels objectius de l'equip a través de la cooperació, la participació i el compromís en la visió i la meta que es comparteixen.
 B3.3 Treballar en equip de forma col·laborativa, amb responsabilitat compartida
 B4.1 Aprendre maneres eficaces per assimilar coneixements i comportaments
 B4.2 Mostrar compromís amb una actitud d'aprenentatge continu
 B4.3 Aprendre de forma autònoma i amb iniciativa
 B4.4 Conèixer les matèries bàsiques i tecnològiques que el capaciten per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories i el doten de versatilitat per adaptar-se a noves situacions
 B5.1 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat, iniciativa i amb pensament innovador
 B5.2 Assumir posicions emprenedores
 B5.3 Resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat i raonament crític en el seu àmbit professional
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1.2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C1.3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C1.4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
 C2.1 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2.4 Explica les diferències entre un grup i un equip.
Identifica les situacions en les quals han d'utilitzar-se equips.
Identifica els components crítics que contribueixen a l'èxit d'un equip.
Reconeix les etapes en el desenvolupament d'un equip i descriu les estratègies fonamentals del capdavanter en cadascuna d'elles.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1.1 Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
Usa un llenguatge apropiat a la situació
 B1.2 Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques externes.
 B1.3 Facilita reunions de treball.
 B1.4 Fa front a un membre l'acompliment del qual sigui insatisfactori.
Gestiona conflictes.
 B2.1 Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.
Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.
 B2.2 Gestiona l'acompliment dels membres de l'equip.
Avalua el funcionament de l'equip.
Estructura i redacta un Team Charter precís, clar i convincent.
 B2.3 Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.
 B2.4 Dóna retroalimentació, positiva i constructiva, de forma efectiva.
 B2.5 Crea un propòsit comú i aconsegueix el compromís dels membres de l'equip i d'altres grups d'interès.
Engega un nou equip.
 B2.6 Fomenta la participació dels membres.
 B3.1 Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva
Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’equip
 B3.2 Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis
Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip
Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
 B3.3 Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
Accepta i compleix les normes del grup
Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i terminis requerits
 B4.1 Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.
 B4.2 Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació
Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge
 B4.3 Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor
En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i té criteri en la cerca de la informació.
 B4.4 Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
Fa aportacions significatives o certes innovacions
Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits
 B5.1 Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a partir d'una planificació orientativa
Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia donada i en el temps previst
Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball
Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps
Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge
 B5.2 Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació objectiva disponible
Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible
Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.
 B5.3 Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris objectius
Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema
Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus possibles riscos i avantatges
Elabora una estratègia per a resoldre el problema
Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa
Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions
Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta amb procediments nous
Analitza riscos i beneficis de la innovació
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1.2 Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals
Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C1.3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús
Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
 C1.4 Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
 C2.1 Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat
Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

Continguts
Tema Subtema
El lideratge d'equips Què entenem per lideratge?
El lideratge transformacional
Comportaments altament efectius de lideratge d'equips
Comportaments altament efectius com a membre d'equip
Revisió i millora dels comportaments de lideratge
Desenvolupament personal Com escriure un diari personal
Procés de coaching personal
El model de les cinc disfuncions d'un equip Visió general del model
Avaluació del funcionament de l'equip
Generar confiança Diversitat i sinèrgia
Rols de Belbin
Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)
Articulating Strengtsh Together (AST)
La integritat com a base de la credibilitat
Exercicis de feedback entre els membres de l'equip
Facilitar el conflicte Facilitació i resolució efectiva de conflictes
El líder d'equip com a facilitador de l'aprenentatge
Resposta al canvi
Crear compromís Orientació al client
El Team Charter
Què fer en la primera reunió de l'equip
Abast i programació del projecte
Inventari de talent
Rols i responsabilitats
Normes de l'equip
Balanç de conseqüències
Procediments operatius de l'equip
Exigir responsabilitats Gestió de les reunions de revisió
Com proveir feedback de forma efectiva
Com tractar membres d'equip problemàtics
Enfocament en els resultats Com inspirar i energitzar els altres
Impuls per a l'excel·lència

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A4.12
B1.2
B1.3
B1.4
B2.1
B2.2
B2.3
B2.4
B2.5
B2.6
B3.1
B3.2
B3.3
B4.1
B4.2
B4.3
B4.4
B5.2
B5.3
C2.1
40 20 60
Avantprojecte
B1.1
B1.2
B1.3
B1.4
B2.1
B2.2
B2.3
B2.4
B2.5
B2.6
B3.1
B3.2
B3.3
B4.1
B4.2
B4.3
B4.4
B5.1
B5.2
B5.3
C1.2
C1.3
C1.4
C2.1
1 90 91
Atenció personalitzada
B1.1
B4.1
B4.2
B4.3
2 2 4
 
Proves mixtes
A2.4
1 0 1
Proves mixtes
A2.4
1 0 1
Proves pràctiques
B1.1
B2.1
B2.3
B2.5
B3.3
B5.2
C1.4
1 14 15
Proves orals
B1.1
B2.6
B5.1
C1.2
C1.4
3 8 11
Proves pràctiques
B1.1
B5.1
C1.4
1 6 7
Proves pràctiques
B1.1
B1.2
B1.3
B1.4
B2.2
B2.3
B2.4
B2.6
B3.2
B3.3
B4.1
B4.2
B4.3
B4.4
B5.1
B5.3
C1.4
15 18 33
Proves pràctiques
B2.2
1 0 1
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitat encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Avantprojecte Lideratge d'un equip de projecte de disseny format per estudiants de 1r curs del grau o bé d'un equip emprenedor.
Atenció personalitzada Sessions periòdiques de seguiment i de coaching personal.

Atenció personalitzada
Descripció
Sessions periòdiques de seguiment i de coaching personal, d'acord amb l'horari d'atenció publicat convenientment.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves pràctiques
B2.2
Resultats del projecte. 10
Proves mixtes
A2.4
Examen de preguntes curtes i de tipus test juntament amb la resolució de casos curts. 10
Proves mixtes
A2.4
Examen de preguntes curtes i de tipus test juntament amb la resolució de casos curts. 10
Proves pràctiques
B1.1
B2.1
B2.3
B2.5
B3.3
B5.2
C1.4
Elaboració del Team Charter de l'equip. 15
Proves orals
B1.1
B2.6
B5.1
C1.2
C1.4
Presentació oral i defensa dels resultats, execució i lliçons apreses en el projecte. 10
Proves pràctiques
B1.1
B5.1
C1.4
Elaboració de l'Informe de Tancament del projecte. 10
Proves pràctiques
B1.1
B1.2
B1.3
B1.4
B2.2
B2.3
B2.4
B2.6
B3.2
B3.3
B4.1
B4.2
B4.3
B4.4
B5.1
B5.3
C1.4
Elaboració del Diari Personal i compromís amb el procés de coaching personal. 35
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Assignatura que pel seu caràcter eminentment pràctic sols disposa d'una única convocatòria d'avaluació. Els estudiants que es matriculin a aquesta assignatura no podran sol·licitar la convocatòria addicional d'exàmens.

Durant les proves avaluatives, els telèfons mòbils, tablets i d'altres aparells alectrònics que no estiguin expressament autoritzats per a la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.


Fonts d'informació

Bàsica Frank LaFasto and Carl Larson, When Teams Work Best, Sage Publications, 2001
Patrick Lencioni, The Five Dysfunctions of a Team: A Leadership Fable, Jossey-Bass, 2002

Complementària Julie Starr, The Coaching Manual, Prentice Hall Business, 2011
Ingrid Bens, Advanced Team Facilitation: Tools to Achieve High Performance Teams, GOAL/QPC, 2000
Ingrid Bens, Team Launch! Strategies for New Team Start-Ups, GOAL/QPC, 2001
James M. Kouzes and Barry Z. Posner, The Leadership Challenge, Jossey-Bass, 2002

Recomanacions


 
Altres comentaris
No es pot garantir que tots els estudiants matriculats a l'assignatura puguin assumir el rol de líder d'equip de projecte de 1r curs. Això depèn del nombre d'estudiants matriculats a 1r curs i a aquesta mateixa assignatura. En cas de ser necessària una selecció, com a mínim s'utilitzaran els dos criteris següents: 1. El grau de motivació per assumir el rol de líder d'equip. 2. Haver superat totes les assignatures de 1r, 2n i 3r (almenys en una primera iteració). Els estudiants que no participin en el projecte 1r-4t, duran a terme un projecte, escollit per ells mateixos, i en el que actuaran ja sigui com a líders o com a membres d'equip. Part de l'assignatura s'imparteix en anglès. Alguns estudiants que actuïn com a líders d'equip, realitzaran el seu procés de coaching personal en anglès.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent