DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA Codi 20214208
Ensenyament
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Química Analítica i Química Orgànica
Coordinador/a
FERRÉ BALDRICH, JOAN
Adreça electrònica eva.pocurull@urv.cat
joan.ferre@urv.cat
Professors/es
POCURULL AIXALA, EVA
FERRÉ BALDRICH, JOAN
Web
Descripció general L'objectiu d'aquesta assignatura es coneixer els fonaments i algunes aplicacions de les tècniques instrumentals d'anàlisi més emprades en diferents àmbits industrials.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1.1 Aplicar efectivament el coneixement de les matèries bàsiques, científiques i tecnològiques pròpies de l'enginyeria
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1.4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1.1 Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica i analítica en la enginyeria.
Demostra coneixement sobre els fonaments de les tècniques instrumentals d’anàlisis més emprades en diferents àmbits industrials.
Discuteix i avalua la importància de tots els aspectes del procediment analític prenent com a base l’estudi de problemes reals a la industria.
Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1.4 Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
Tema 1. Potenciometries Introducció teòrica
Aplicacions a l'àmbit industrial
Tema 2. Espectroscopia d'infrarroig Introducció teòrica.
Aplicacions a l'àmbit industrial
Tema 3. Plasma d'acoblament inductiu i acoblament a l'espectrometria de masses. Introducció teòrica.
Aplicacions a l'àmbit industrial
Tema 4. Tècniques cromatogràfiques: cromatografia de gasos i cromatografia de liquids. acoblament a l'espectrometria de masses. Introducció teòrica.
Aplicacions a l'àmbit industrial
Tema 5. Automatització analítica Introducció teòrica.
Aplicacions a l'àmbit industrial

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A1.1
22 30 52
Seminaris
A1.1
3 5 8
Atenció personalitzada
3 4 7
 
Proves mixtes
A1.1
C1.4
3 4 7
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Seminaris Treball en profunditat d'un tema (monogràfic). Ampliació i relació dels continguts donats a les sessions magistrals amb el quefer professional.
Atenció personalitzada Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes.

Atenció personalitzada
Descripció
Els alumnes podran fer consultes en el despatx de les professores previa cita per e-mail.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves mixtes
A1.1
C1.4
5 proves que combinen preguntes de desenvolupament, preguntes objectives de preguntes curtes i/o proves objectives tipus test. La nota final s'obtindrà de forma ponderada: temes 1,2 i 5 el 50%, temes 3 i 4 el 50%. Es realitzará una prova de 30 minuts aproximadament al final de cada tema. 100%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En la segona convocatoria hi haurà una unica prova de 90 minuts aproximadament, amb continguts globals


Fonts d'informació

Bàsica D.A. SKOOG, F.J.HOLLER, S.R. CROUCH, Principios de Anàlisis Instrumental, 6ª, Cengage Learning
K.A. BAKEER, ed. , Process Analytical Technology, 2ª, Wiley
G. RAMIS RAMOS; M. C. GARCIA ALVAREZ-COQUE., Quimiometria., 1ª, Sintesis
D.L. MASSART; B.G.M. VANDEGINSTE; L.M.C.BUYDENS, S. De JONG, P.J. LEWI, J.SMEYERS-VERBEKE, Handbook of Chemometrics and Qualimetrics. B. , 2ª, Elsevier

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent