DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL Codi 20605101
Ensenyament
Prevenció de Riscos Laborals (2009)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Primer 1Q
Llengua d'impartició
Castellà
Departament Dret Públic
Enginyeria Química
Coordinador/a
NAVARRO ROLDAN, RAÚL ANGEL
Adreça electrònica raulangel.navarro@urv.cat
magdalena.constanti@urv.cat
joseantonio.ferrando@urv.cat
Professors/es
NAVARRO ROLDAN, RAÚL ANGEL
CONSTANTÍ GARRIGA, MAGDALENA
FERRANDO MORELLÓN, JOSÉ ANTONIO
Web
Informació rellevant Assimilar els principals continguts del Dret del Treball i de la Seguretat Social que poden resultar d'interès per a la professió de tècnic en PRL. Conèixer els tipus de contracte temporal, la durada de la jornada, els pactes contractuals de dedicació que poden contenir una oferta de treball, o els conceptes en clau pràctica de l'accident de treball, malaltia professional o les incapacitats temporals i permanents, són qüestions que permeten agilitzar els tràmits documentals. Aquest tema pretén, doncs, facilitar una sèrie d'eines i pautes útils per al prevencionista sobre el marc normatiu laboral i de seguretat social.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Professionalitzador
  AP1 Disposar dels coneixements tècnics suficients per identificar i avaluar els riscos laborals existents en una empresa i proposar les mesures necessàries per al control i reducció dels riscos detectats tenint en compte la legislació i normativa vigent en cada un dels temes relacionats.
  AP4 Fomentar conductes, hàbits, consums, estils de vida saludables i la participació activa dels treballadors com a protagonistes de la seva salut, així com la cultura preventiva a l'empresa i la creació d'entorns saludables.
Tipus B Codi Competències Transversals
  Professionalitzador
  BP1 Aprendre a aprendre.
  BP2 Resoldre problemes complexos relacionats amb la prevenció del Risc en contextos d'innovació i multidisciplinaris.
  BP3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu, en l'avantguarda del camp de la prevenció
  BP4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
  BP5 Intercanviar i integrar informacions amb equips multidisciplinari i exercir una prevenció de riscos laborals d'acord amb criteris ètics.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Professionalitzador
  CP1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l'anglès.
  CP2 Gestionar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  CP3 Gestionar la informació i el coneixement.
  CP4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en llengua pròpia i les oficials de la URV.
  CP5 Comprometre's amb l'ètica i la responsabilitat social com ciutadà/na i com professional (Ciutadania)

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
1.- Comprendre les relacions entre el Dret de la Seguretat i Salut en el Treball i el Dret del Treball i el Dret a la Seguretat Social. AP1
AP4
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
CP2
CP3
2.- Comprendre l'objecte i àmbit d'aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. AP1
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
3.- Conèixer els organismes públics intervinents en la prevenció de riscos laborals AP1
AP4
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
4.- Conèixer el deute de seguretat de l'empresari en matèria de prevenció de riscos laborals i els Principis de l'acció preventiva.. AP1
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
5.- Conèixer les obligacions de l'empresari en matèria preventiva AP1
AP4
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
CP2
6.- Conèixer la gestió de la prevenció en l'empresa: Serveis de Prevenció i Recursos Preventius. AP1
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
CP2
7.- Conèixer els mecanismes de participació dels treballadors en la política preventiva en l'empresa:Delegats de Prevenció i Comitè de Seguretat i Salut. AP1
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
8.- Conèixer les responsabilitats i sancions en matèria preventiva AP1
AP4
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5

Continguts
Tema Subtema
1. Relacions del Dret de la Seguretat, Salut amb el Dret Treball i amb el Dret *dela Seguretat Social
2. Organització de la prevenció. Normativa sobre prevenció de riscos laborals.
3. Obligacions preventives. Serveis de prevenció.
4. Responsabilitats i sancions en matèria preventiva.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
 
Sessió Magistral
7 35 42
 
Atenció personalitzada
10 0 10
 
Proves pràctiques
0.5 7.5 8
Proves objectives de tipus test
2 7 9
Proves objectives de tipus test
2 3 5
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Atenció personalitzada Resolució de dubtes als estudiants a través del fòrum de dubtes de l'assignatura.

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Descripció
Resolució de dubtes als estudiants a través del fòrum de dubtes de l'assignatura. Tutories virtuals fins gener

Avaluació
  Descripció Pes
Proves pràctiques Interpretació de textos jurídics 30%
Proves objectives de tipus test Prova final del mòdul 50%
Proves objectives de tipus test Prova parcial 20%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En la segona convocatòria es guardaran les notes de les parts aprovades, només caldrà repetir la part no aprovada.


Durant les proves avaluatives, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells alectrònics que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista".


Fonts d'informació

Bàsica Vicente Antonio Martínez Abascal- José bernardo Herrero Martín, Sistema de Derecho del Tartbajo, Disponible gratuïtament en www.publicacionsurv.ca, Tecnos
Vicente Antonio Martínez Abascal- José bernardo Herrero Martín, Sistema de Derecho de protección Social, Disponible gratuïtament en www.publicacionsurv.cat, Tecnos
López Gandía- Blasco Lahoz, Curso de Prevención de Riesgos laborales, , Tirant lo blanch

Webgrafia acompanyada als materials

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent