DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) HIGIENE INDUSTRIAL Codi 20605103
Ensenyament
Prevenció de Riscos Laborals (2009)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Primer 1Q
Llengua d'impartició
Castellà
Departament Ciències Mèdiques Bàsiques
Enginyeria Química
Coordinador/a
UBIEDO PEREZ, CATALINA
Adreça electrònica mariajose.figueras@urv.cat
magdalena.constanti@urv.cat
m.salvado@urv.cat
catalina.ubiedo@urv.cat
Professors/es
FIGUERAS SALVAT, MARIA JOSEFA
CONSTANTÍ GARRIGA, MAGDALENA
SALVADÓ ARTELLS, MARÇAL
UBIEDO PEREZ, CATALINA
Web
Descripció general La higiene és una disciplina amb l'objectiu de la prevenció de malalties professionals. És per això, que la Higiene Industrial té com a objectiu identificar els possibles contaminants químics o biològics, i els sorolls, vibracions o radiacions que puguin presentar-se, per poder estimar posteriorment la magnitud de l'exposició i comparar-lo amb les normes legals existents que fixen els nivells d'exposició màxims admissibles o, si no amb els criteris de valoració en l'ús, i d'aquesta manera poder prioritzar les accions preventives a dur a terme., així com establir els programes de seguiment i control de l'exposició laboral a aquests agents químics, biològics i físics.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Professionalitzador
  AP1 Disposar dels coneixements tècnics suficients per identificar i avaluar els riscos laborals existents en una empresa i proposar les mesures necessàries per al control i reducció dels riscos detectats tenint en compte la legislació i normativa vigent en cada un dels temes relacionats.
  AP2 Identificar necessitats de formació, desenvolupar plans formatius i planificar, dissenyar i impartir les accions formatives necessàries per a la prevenció dels riscos laborals per part dels treballadors, la gestió de la prevenció a l'empresa i l'actuació davant d'una emergència.
  AP3 Desenvolupar la planificació de l'acció preventiva a l'empresa i implantar i mantenir sistemes per a la gestió i la promoció de la prevenció a l'empresa
  AP4 Fomentar conductes, hàbits, consums, estils de vida saludables i la participació activa dels treballadors com a protagonistes de la seva salut, així com la cultura preventiva a l'empresa i la creació d'entorns saludables.
Tipus B Codi Competències Transversals
  Professionalitzador
  BP2 Resoldre problemes complexos relacionats amb la prevenció del Risc en contextos d'innovació i multidisciplinaris.
  BP3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu, en l'avantguarda del camp de la prevenció
  BP4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
  BP5 Intercanviar i integrar informacions amb equips multidisciplinari i exercir una prevenció de riscos laborals d'acord amb criteris ètics.
  BP6 Comunicar-se adequadament amb els treballadors i amb els seus representants i relacionar-se amb altres tècnics i altres agents tècnics i de gestió de l'empresa amb competències en condicions de seguretat i salut en el treball
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Professionalitzador
  CP3 Gestionar la informació i el coneixement.

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Definir els conceptes bàsics de la Higiene Industrial AP1
AP2
AP3
AP4
BP5
Identificar les funcions generals i específiques del professional de la prevenció i especialment al camp de la Higiene Industrial AP1
AP2
AP3
AP4
BP3
BP4
Identificar el agents contaminants al ambient laboral que poden provocar una malaltia i avaluar el risc AP1
AP2
AP3
AP4
BP3
BP5
CP3
Conèixer els equips que s'empren per a les avaluacions específiques de riscos higiènics i les metodologia de mesurament i quantificació AP1
AP2
AP3
BP4
Conèixer els referents que hi ha, com legislació i normes tècniques i la seva aplicació a les evaluacions AP1
AP2
AP3
AP4
BP2
BP3
BP4
BP5
BP6
Conèixer els mètodes de control del risc: Mitjans de protecció col·lectiva i individual AP1
AP2
AP3
AP4
BP2
BP3
BP4
BP5
BP6

Continguts
Tema Subtema
1. Bases estadístiques
2. Higiene industrial. Conceptes i objectius. Normativa legal específica
Higiene Industrial. Agents Biològics 3. Higiene industrial - Agents Biològics
4. Higiene industrial - Agents Biològics: Efectes, avaluació i control
Higiene Industrial. Agents Físics 5. Higiene Industrial - Agents Físics. Característiques, efectes, avaluació i control
6. Higiene Industrial - Agents Físics: Soroll i vibracions
7. Higiene Industrial - Agents Físics: Radiacions no ionitzants
8. Higiene Industrial - Agents Físics: Radiacions ionitzants
9. Higiene Industrial - Agents Físics: Ambient tèrmic
Higiene Industrial. Agents Químics 10. Higiene Industrial - Agents Químics. Toxicologia laboral
11. Higiene Industrial - Agents Químics: Evaluació de la exposició
12. Higiene Industrial - Agents Químics: Control de la exposició

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
 
Pràctiques a través de TIC
5.5 0 5.5
Sessió Magistral
62 33.5 95.5
Resolució de problemes, exercicis
20.5 20.5 41
 
Atenció personalitzada
4 0 4
 
Proves mixtes
3 0 3
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encamindes a pendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l'assignatura
Pràctiques a través de TIC Respondre qüestionari previ a la classe presencial
Sessió Magistral Presentació dels pincipals continguts de l'assignatura i que el alumne ha treballat prèviamente.
Resolució de problemes, exercicis Exercicis lliurats mitjançant la plataforma virtual del curs a Moodle
Atenció personalitzada Resolució de dubtes als estudiants a través del fòrum de dubtes de l'assignatura.

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Descripció
Resolució de dubtes als estudiants a través del fòrum de dubtes de l'assignatura.

Avaluació
  Descripció Pes
Pràctiques a través de TIC Cumplimentació del test previ a la classe presencial.
És obligatòria la seva resolució
20%
Resolució de problemes, exercicis Exercici lliurat mitjançant la plataforma virtual Moodle. És obligatòria la seva resolució. 30%
Proves mixtes Prova presencial al final de l'assignatura 50%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

A la segona convocatòria es podrà repetir la prova mixta (prova presencial) i el seu pes a la nota final serà el mateix que l'avaluació continuada. En la prova presèncial cal obtenir un mínim de 4 /10

Durant les probes avaluatives, els tefèfons mòbils, tablets i altres aparells electrònics que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.


Fonts d'informació

Bàsica

la bibliografía  es relaciona als documents del espai Moodle de l'assignatura a les fitxes que hi ha per cada tema.  

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent