IDENTIFYING DATA 2016_17
Subject (*) INDUSTRIAL HYGIENE Code 20605103
Study programme
Occupational Risk Prevention(2009)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period
6 Compulsory First 1Q
Language
Castellà
Department Basic Medical Sciences
Chemical Engineering
Coordinator
UBIEDO PEREZ, CATALINA
E-mail mariajose.figueras@urv.cat
magdalena.constanti@urv.cat
m.salvado@urv.cat
catalina.ubiedo@urv.cat
Lecturers
FIGUERAS SALVAT, MARIA JOSEFA
CONSTANTÍ GARRIGA, MAGDALENA
SALVADÓ ARTELLS, MARÇAL
UBIEDO PEREZ, CATALINA
Web
Relevant information La higiene és una disciplina amb l'objectiu de la prevenció de malalties professionals. És per això, que la Higiene Industrial té com a objectiu identificar els possibles contaminants químics o biològics, i els sorolls, vibracions o radiacions que puguin presentar-se, per poder estimar posteriorment la magnitud de l'exposició i comparar-lo amb les normes legals existents que fixen els nivells d'exposició màxims admissibles o, si no amb els criteris de valoració en l'ús, i d'aquesta manera poder prioritzar les accions preventives a dur a terme., així com establir els programes de seguiment i control de l'exposició laboral a aquests agents químics, biològics i físics.

Competences
Type A Code Competences Specific
  Professional
  AP1 Disposar dels coneixements tècnics suficients per identificar i avaluar els riscos laborals existents en una empresa i proposar les mesures necessàries per al control i reducció dels riscos detectats tenint en compte la legislació i normativa vigent en cada un dels temes relacionats.
  AP2 Identificar necessitats de formació, desenvolupar plans formatius i planificar, dissenyar i impartir les accions formatives necessàries per a la prevenció dels riscos laborals per part dels treballadors, la gestió de la prevenció a l'empresa i l'actuació davant d'una emergència.
  AP3 Desenvolupar la planificació de l'acció preventiva a l'empresa i implantar i mantenir sistemes per a la gestió i la promoció de la prevenció a l'empresa
  AP4 Fomentar conductes, hàbits, consums, estils de vida saludables i la participació activa dels treballadors com a protagonistes de la seva salut, així com la cultura preventiva a l'empresa i la creació d'entorns saludables.
Type B Code Competences Transversal
  Professional
  BP2 Learning to learn
  BP3 Critical, logical and creative thought, and a certain talent for innovation
  BP4 Autonomy, responsibility and initiative
  BP5 Ability to work autonomously and responsibly, and to show initiative
  BP6 Ability to work as part of a team, to collaborate and share responsibility
Type C Code Competences Nuclear
  Professional
  CP3 Be able to manage information and knowledge

Learning aims
Objectives Competences
Definir els conceptes bàsics de la Higiene Industrial AP1
AP2
AP3
AP4
BP5
Identificar les funcions generals i específiques del professional de la prevenció i especialment al camp de la Higiene Industrial AP1
AP2
AP3
AP4
BP3
BP4
Identificar el agents contaminants al ambient laboral que poden provocar una malaltia i avaluar el risc AP1
AP2
AP3
AP4
BP3
BP5
CP3
Conèixer els equips que s'empren per a les avaluacions específiques de riscos higiènics i les metodologia de mesurament i quantificació AP1
AP2
AP3
BP4
Conèixer els referents que hi ha, com legislació i normes tècniques i la seva aplicació a les evaluacions AP1
AP2
AP3
AP4
BP2
BP3
BP4
BP5
BP6
Conèixer els mètodes de control del risc: Mitjans de protecció col·lectiva i individual AP1
AP2
AP3
AP4
BP2
BP3
BP4
BP5
BP6

Contents
Topic Sub-topic
1. Bases estadístiques
2. Higiene industrial. Conceptes i objectius. Normativa legal específica
Higiene Industrial. Agents Biològics 3. Higiene industrial - Agents Biològics
4. Higiene industrial - Agents Biològics: Efectes, avaluació i control
Higiene Industrial. Agents Físics 5. Higiene Industrial - Agents Físics. Característiques, efectes, avaluació i control
6. Higiene Industrial - Agents Físics: Soroll i vibracions
7. Higiene Industrial - Agents Físics: Radiacions no ionitzants
8. Higiene Industrial - Agents Físics: Radiacions ionitzants
9. Higiene Industrial - Agents Físics: Ambient tèrmic
Higiene Industrial. Agents Químics 10. Higiene Industrial - Agents Químics. Toxicologia laboral
11. Higiene Industrial - Agents Químics: Evaluació de la exposició
12. Higiene Industrial - Agents Químics: Control de la exposició

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours Hours outside the classroom (**) Total hours
Introductory activities
1 0 1
 
ICT practicals
5.5 0 5.5
Lecture
62 33.5 95.5
Problem solving, exercises
20.5 20.5 41
 
Personal tuition
4 0 4
 
Mixed tests
3 0 3
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Description
Introductory activities Activitats encamindes a pendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l'assignatura
ICT practicals Respondre qüestionari previ a la classe presencial
Lecture Presentació dels pincipals continguts de l'assignatura i que el alumne ha treballat prèviamente.
Problem solving, exercises Exercicis lliurats mitjançant la plataforma virtual del curs a Moodle
Personal tuition Resolució de dubtes als estudiants a través del fòrum de dubtes de l'assignatura.

Personalized attention
 
Personal tuition
Description
Resolució de dubtes als estudiants mitjançant el fòrum de dubtes de l'assignatura i els missatges de Moodle

Assessment
  Description Weight
ICT practicals Cumplimentació del test previ a la classe presencial.
És obligatòria la seva resolució
20%
Problem solving, exercises Exercici lliurat mitjançant la plataforma virtual Moodle. És obligatòria la seva resolució. 30%
Mixed tests Prova presencial al final de l'assignatura 50%
 
Other comments and second call

A la segona convocatòria es podrà repetir la prova mixta (prova presencial) i el seu pes a la nota final serà el mateix que l'avaluació continuada. En la prova presèncial cal obtenir un mínim de 4 /10

Durant les probes avaluatives, els tefèfons mòbils, tablets i altres aparells electrònics que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.


Sources of information

Basic

la bibliografía  es relaciona als documents del espai Moodle de l'assignatura a les fitxes que hi ha per cada tema.  

Complementary

Recommendations


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.