DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ Codi 20605104
Ensenyament
Prevenció de Riscos Laborals (2009)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Primer 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Ciències Mèdiques Bàsiques
Enginyeria Química
Psicologia
Coordinador/a
TOUS PALLARÉS, JORDI
Adreça electrònica magdalena.constanti@urv.cat
jordi.tous@urv.cat
angel.andreu@urv.cat
Professors/es
CONSTANTÍ GARRIGA, MAGDALENA
TOUS PALLARÉS, JORDI
ANDREU JIMENEZ, ANGEL
Web
Descripció general La medicina en el treball és una disciplina amb l'objectiu de la prevenció de malalties professionals dels treballadors. És per això que la Medicina en el treball té com a objectiu la vigilància de la salut laboral per tal de poder elaborar estratègies de prevenció. La Ergonomia és una disciplina amb l'objectiu de la prevenció de malalties professionals. És per això, que l'Ergonomia té com a objectiu identificar els possibles riscos ergonòmics que puguin presentar-se en el treball. La psicosociologia és una disciplina amb l'objectiu de la prevenció de malalties professionals produïdes per factors psicosocials del treball i els seus efectes sobre la salut dels treballadors. És per això, que l'Ergonomia té com a objectiu identificar els possibles riscos i les estratègies i mètodes d'intervenció.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Professionalitzador
  AP1 Disposar dels coneixements tècnics suficients per identificar i avaluar els riscos laborals existents en una empresa i proposar les mesures necessàries per al control i reducció dels riscos detectats tenint en compte la legislació i normativa vigent en cada un dels temes relacionats.
  AP2 Identificar necessitats de formació, desenvolupar plans formatius i planificar, dissenyar i impartir les accions formatives necessàries per a la prevenció dels riscos laborals per part dels treballadors, la gestió de la prevenció a l'empresa i l'actuació davant d'una emergència.
  AP3 Desenvolupar la planificació de l'acció preventiva a l'empresa i implantar i mantenir sistemes per a la gestió i la promoció de la prevenció a l'empresa
  AP4 Fomentar conductes, hàbits, consums, estils de vida saludables i la participació activa dels treballadors com a protagonistes de la seva salut, així com la cultura preventiva a l'empresa i la creació d'entorns saludables.
Tipus B Codi Competències Transversals
  Professionalitzador
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Professionalitzador

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Definir els conceptes bàsics de la medicina del treball i els seus camps d'aplicació a la Prevenció de riscos laborals AP1
AP2
AP3
AP4
Identificar els factors de naturalesa ergonòmica, avaluar-los, conèixer les seves conseqüències, i les formes d'intervenció. AP1
AP2
AP3
AP4
Identificar els factors de naturalesa psicosocial, avaluar-los, conèixer les seves conseqüències, i les formes d'intervenció. AP1
AP2
AP3
AP4

Continguts
Tema Subtema
Medicina en el treball 1. Socorrisme i primers auxilis
2. Conceptes bàsics, objectius i funcions
3. Promoció de la salut a l´empresa
4. Protocols de vigilància mèdica
5. Patologies d´origen laboral
6. Vigilància de la salut
7. Planificació i informació sanitària
Ergonomia 8. Ergonomia: conceptes i objectius
9. Condicions ambientals d´ergonomia
10. Càrrega física del treball
11. Concepció i disseny del lloc de treball
12. Càrrega mental del treball
Psicosociologia aplicada 13. Factors de naturalesa psicosocial
14. Estrès i altres problemes psicosocials
15. Estructura de l´organització
16. Conseqüencies dels factor psicosocials nocius i la seva avaluació. Intervenció psicosocial

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
 
Sessió Magistral
67 67 134
Pràctiques a través de TIC
0 6 6
Resolució de problemes, exercicis
1 0 1
 
Atenció personalitzada
5 0 5
 
Proves mixtes
3 0 3
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Pràctiques a través de TIC Aplicar, a nivell pràctic, alguna de les eines d'avaluació informatitzades. Exercicis pràctics a través de les TIC.
Resolució de problemes, exercicis Proposta de realització d'exercicis a traves del Moodle que es resoldran a classe. Posteriorment es penjaran les resolucions.
Atenció personalitzada Resolució de dubtes als estudiants a través del fòrum de dubtes de l'assignatura.

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Descripció
Resolució de dubtes als estudiants a través del fòrum de dubtes de l'assignatura.

Avaluació
  Descripció Pes
Pràctiques a través de TIC Qüestionaris autocorregibles 20%
Resolució de problemes, exercicis Exercicis a entregar 30%
Proves mixtes Examen presencial 50%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Segona convocatòria:

La nota es calculará: 20% (Autoavaluacions) + 30% (Activitats) + 50% (Examen de recuperació)


Fonts d'informació

Bàsica , , ,

LEs fonts d'informació serà el material proposat pels professors a les fitxes de cada tema

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent