IDENTIFYING DATA 2017_18
Subject (*) MEDICINE, ERGONOMICS AND PSYCHOSOCIOLOGY APPLIED TO RISK PREVENTION Code 20605104
Study programme
Occupational Risk Prevention(2009)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period
6 Compulsory First 1Q
Language
Català
Department Basic Medical Sciences
Chemical Engineering
Psychology
Coordinator
TOUS PALLARÉS, JORDI
E-mail magdalena.constanti@urv.cat
ferran.ferre@urv.cat
jordi.tous@urv.cat
angel.andreu@urv.cat
mariadolors.ruana@urv.cat
Lecturers
CONSTANTÍ GARRIGA, MAGDALENA
FERRÉ PADRENY, FERNANDO
TOUS PALLARÉS, JORDI
ANDREU JIMENEZ, ANGEL
RUANA FONT, MARIA DOLORES
Web
General description La medicina en el treball és una disciplina amb l'objectiu de la prevenció de malalties professionals dels treballadors. És per això que la Medicina en el treball té com a objectiu la vigilància de la salut laboral per tal de poder elaborar estratègies de prevenció. La Ergonomia és una disciplina amb l'objectiu de la prevenció de malalties professionals. És per això, que l'Ergonomia té com a objectiu identificar els possibles riscos ergonòmics que puguin presentar-se en el treball. La psicosociologia és una disciplina amb l'objectiu de la prevenció de malalties professionals produïdes per factors psicosocials del treball i els seus efectes sobre la salut dels treballadors. És per això, que l'Ergonomia té com a objectiu identificar els possibles riscos i les estratègies i mètodes d'intervenció.

Competences
Type A Code Competences Specific
  Professional
  AP1 Disposar dels coneixements tècnics suficients per identificar i avaluar els riscos laborals existents en una empresa i proposar les mesures necessàries per al control i reducció dels riscos detectats tenint en compte la legislació i normativa vigent en cada un dels temes relacionats.
  AP2 Identificar necessitats de formació, desenvolupar plans formatius i planificar, dissenyar i impartir les accions formatives necessàries per a la prevenció dels riscos laborals per part dels treballadors, la gestió de la prevenció a l'empresa i l'actuació davant d'una emergència.
  AP3 Desenvolupar la planificació de l'acció preventiva a l'empresa i implantar i mantenir sistemes per a la gestió i la promoció de la prevenció a l'empresa
  AP4 Fomentar conductes, hàbits, consums, estils de vida saludables i la participació activa dels treballadors com a protagonistes de la seva salut, així com la cultura preventiva a l'empresa i la creació d'entorns saludables.
Type B Code Competences Transversal
  Professional
Type C Code Competences Nuclear
  Professional

Learning aims
Objectives Competences
Definir els conceptes bàsics de la medicina del treball i els seus camps d'aplicació a la Prevenció de riscos laborals AP1
AP2
AP3
AP4
Identificar els factors de naturalesa ergonòmica, avaluar-los, conèixer les seves conseqüències, i les formes d'intervenció. AP1
AP2
AP3
AP4
Identificar els factors de naturalesa psicosocial, avaluar-los, conèixer les seves conseqüències, i les formes d'intervenció. AP1
AP2
AP3
AP4

Contents
Topic Sub-topic
Medicina en el treball 1. Socorrisme i primers auxilis
2. Conceptes bàsics, objectius i funcions
3. Promoció de la salut a l´empresa
4. Protocols de vigilància mèdica
5. Patologies d´origen laboral
6. Vigilància de la salut
7. Planificació i informació sanitària
Ergonomia 8. Ergonomia: conceptes i objectius
9. Condicions ambientals d´ergonomia
10. Càrrega física del treball
11. Concepció i disseny del lloc de treball
12. Càrrega mental del treball
Psicosociologia aplicada 13. Factors de naturalesa psicosocial
14. Estrès i altres problemes psicosocials
15. Estructura de l´organització
16. Conseqüencies dels factor psicosocials nocius i la seva avaluació. Intervenció psicosocial

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours Hours outside the classroom (**) Total hours
Introductory activities
1 0 1
 
Lecture
67 67 134
ICT practicals
0 6 6
Problem solving, exercises
1 0 1
 
Personal tuition
5 0 5
 
Mixed tests
3 0 3
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Description
Introductory activities Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Lecture Exposició dels continguts de l'assignatura.
ICT practicals Aplicar, a nivell pràctic, alguna de les eines d'avaluació informatitzades. Exercicis pràctics a través de les TIC.
Problem solving, exercises Proposta de realització d'exercicis a traves del Moodle que es resoldran a classe. Posteriorment es penjaran les resolucions.
Personal tuition Resolució de dubtes als estudiants a través del fòrum de dubtes de l'assignatura.

Personalized attention
 
Personal tuition
Description
Resolució de dubtes als estudiants a través del fòrum de dubtes de l'assignatura.

Assessment
  Description Weight
ICT practicals Qüestionaris autocorregibles 20%
Problem solving, exercises Exercicis a entregar 30%
Mixed tests Examen presencial 50%
 
Other comments and second call

Segona convocatòria:

La nota es calculará: 20% (Autoavaluacions) + 30% (Activitats) + 50% (Examen de recuperació)


Sources of information

Basic , , ,

LEs fonts d'informació serà el material proposat pels professors a les fitxes de cada tema

Complementary

Recommendations


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.