DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL Codi 20605107
Ensenyament
Prevenció de Riscos Laborals (2009)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
5 Obligatòria Primer Únic anual
Llengua d'impartició
Castellà
Departament Ciències Mèdiques Bàsiques
Enginyeria Química
Coordinador/a
UBIEDO PEREZ, CATALINA
Adreça electrònica mariajose.figueras@urv.cat
m.salvado@urv.cat
catalina.ubiedo@urv.cat
manuel.martos@urv.cat
Professors/es
FIGUERAS SALVAT, MARIA JOSEFA
SALVADÓ ARTELLS, MARÇAL
UBIEDO PEREZ, CATALINA
MARTOS CARMONA, MANUEL
Web
Informació rellevant La Higiene industrial és una disciplina que té per objectiu evitar l'aparició de malalties professionals actuant sobre l'ambient del treball. En aquesta matèria d'especialització s'aprofundeix en la identificació dels possibles contaminants químics, biològics i físics (sorolls vibracions, radiacions i tèrmics), que puguin presentar-se al lloc de treball, per posteriorment poder estimar la magnitud de l'exposició i comparar-lo amb les normes legals que fixen els nivells d'exposició màxims admissibles per tal de prioritzar l'actuació preventiva i que permetin l'establiment de programes de seguiment i control de l'exposició laboral a aquests agents.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Professionalitzador
  AP1 Disposar dels coneixements tècnics suficients per identificar i avaluar els riscos laborals existents en una empresa i proposar les mesures necessàries per al control i reducció dels riscos detectats tenint en compte la legislació i normativa vigent en cada un dels temes relacionats.
  AP3 Desenvolupar la planificació de l'acció preventiva a l'empresa i implantar i mantenir sistemes per a la gestió i la promoció de la prevenció a l'empresa
  AP4 Fomentar conductes, hàbits, consums, estils de vida saludables i la participació activa dels treballadors com a protagonistes de la seva salut, així com la cultura preventiva a l'empresa i la creació d'entorns saludables.
Tipus B Codi Competències Transversals
  Professionalitzador
  BP1 Aprendre a aprendre.
  BP2 Resoldre problemes complexos relacionats amb la prevenció del Risc en contextos d'innovació i multidisciplinaris.
  BP3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu, en l'avantguarda del camp de la prevenció
  BP4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
  BP5 Intercanviar i integrar informacions amb equips multidisciplinari i exercir una prevenció de riscos laborals d'acord amb criteris ètics.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Professionalitzador
  CP1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l'anglès.
  CP2 Gestionar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  CP3 Gestionar la informació i el coneixement.
  CP4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en llengua pròpia i les oficials de la URV.
  CP5 Comprometre's amb l'ètica i la responsabilitat social com ciutadà/na i com professional (Ciutadania)

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
1.-Aplicar els procediments per a la realització de presa de mostres, mesures i tractament de dades de contaminants químics, biològics i físics AP1
AP3
AP4
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
2 .- Avaluar l'exposició laboral a substàncies químiques, biològiques o físiques a les quals està exposat el treballador. AP1
AP3
AP4
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
3 .- Aplicar mesures de control i protecció a compostos químics, biològics i físics AP1
AP3
AP4
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5

Continguts
Tema Subtema
1. Contaminants Químics. Avaluació higiènica. Sistemes de mesura
2. Contaminants Químics. Procediments analítics
3. Contaminants Químics. Tractament de dades
4. Contaminants Químics. Informació del risc químic
5. Contaminants Químics. Control de contaminants
6. Contaminants Biològics
7. Contaminants Físics. Radiacions òptiques
8. Contaminants Físics. Camps electromagnètics
9. Contaminants Físics. Soroll i vibracions
10. Riscos higiènics en activitats específiques

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
0.5 0 0.5
 
Sessió Magistral
58 58 116
Pràctiques a través de TIC
0 1 1
 
Atenció personalitzada
5 0 5
 
Proves mixtes
3 0 3
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encamindes a pendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l'assignatura
Sessió Magistral Presentació dels pincipals continguts de l'assignatura i que el alumne ha treballat prèviamente.
Pràctiques a través de TIC Respondre qüestionari previ a la classe presencial

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Descripció
L'alumne es dirigirà al professor mitjançant correu electrònic

Avaluació
  Descripció Pes
Pràctiques a través de TIC Cumplimentació del test previ la classe presencial 20%
Proves mixtes Prova pressencial al final de l'assignatura 80%
 
Altres comentaris i segona convocatòriaFonts d'informació

Bàsica

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent