IDENTIFYING DATA 2016_17
Subject (*) SPECIALIZATION IN INDUSTRIAL HYGIENE Code 20605107
Study programme
Occupational Risk Prevention(2009)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period
5 Compulsory First 2Q
Language
Castellà
Department Basic Medical Sciences
Chemical Engineering
Coordinator
UBIEDO PEREZ, CATALINA
E-mail mariajose.figueras@urv.cat
magdalena.constanti@urv.cat
m.salvado@urv.cat
catalina.ubiedo@urv.cat
Lecturers
FIGUERAS SALVAT, MARIA JOSEFA
CONSTANTÍ GARRIGA, MAGDALENA
SALVADÓ ARTELLS, MARÇAL
UBIEDO PEREZ, CATALINA
Web
Relevant information La Higiene industrial és una disciplina que té per objectiu evitar l'aparició de malalties professionals actuant sobre l'ambient del treball. En aquesta matèria d'especialització s'aprofundeix en la identificació dels possibles contaminants químics, biològics i físics (sorolls vibracions, radiacions i tèrmics), que puguin presentar-se al lloc de treball, per posteriorment poder estimar la magnitud de l'exposició i comparar-lo amb les normes legals que fixen els nivells d'exposició màxims admissibles per tal de prioritzar l'actuació preventiva i que permetin l'establiment de programes de seguiment i control de l'exposició laboral a aquests agents.

Competences
Type A Code Competences Specific
  Professional
  AP1 Disposar dels coneixements tècnics suficients per identificar i avaluar els riscos laborals existents en una empresa i proposar les mesures necessàries per al control i reducció dels riscos detectats tenint en compte la legislació i normativa vigent en cada un dels temes relacionats.
  AP3 Desenvolupar la planificació de l'acció preventiva a l'empresa i implantar i mantenir sistemes per a la gestió i la promoció de la prevenció a l'empresa
  AP4 Fomentar conductes, hàbits, consums, estils de vida saludables i la participació activa dels treballadors com a protagonistes de la seva salut, així com la cultura preventiva a l'empresa i la creació d'entorns saludables.
Type B Code Competences Transversal
  Professional
  BP1 Learning to learn
  BP2 Learning to learn
  BP3 Critical, logical and creative thought, and a certain talent for innovation
  BP4 Autonomy, responsibility and initiative
  BP5 Ability to work autonomously and responsibly, and to show initiative
Type C Code Competences Nuclear
  Professional
  CP1 Advanced user knowledge of the information and communication technologies.
  CP2 Intermediate proficiency of a foreign language, preferably English.
  CP3 Be able to manage information and knowledge
  CP4 Correct oral and written expression in one of the two official languages of the URV.
  CP5 Having commintment with ethics and social responsibility as a citizen and a professional (Citizenship)

Learning aims
Objectives Competences
1.-Aplicar els procediments per a la realització de presa de mostres, mesures i tractament de dades de contaminants químics, biològics i físics, a un nivell de profunditat major que en l'assignatura d'Higiene Industrial AP1
AP3
AP4
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
2 .- Avaluar l'exposició laboral a substàncies químiques, biològiques o físiques a les quals està exposat el treballador. S'amplia el contingut desenvolupat a la assignatura de Higiene Industrial. AP1
AP3
AP4
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
3 .- Aplicar mesures de control i protecció a compostos químics, biològics i físics. S'amplia el contingut desenvolupat a la assignatura de Higiene Industrial. AP1
AP3
AP4
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
CP1
CP2
CP3
CP4
Conèixer l'aplicació delscontinguts impartits en sectors industrials i de serveis, específics AP1
AP3
BP2
BP3
BP4
BP5
CP2
CP3
CP4

Contents
Topic Sub-topic
1. Contaminants Químics. Avaluació higiènica. Sistemes de mesura
2. Contaminants Químics. Procediments analítics
3. Contaminants Químics. Tractament de dades
4. Contaminants Químics. Informació del risc químic
5. Contaminants Químics. Control de contaminants
6. Contaminants Biològics
7. Contaminants Físics. Radiacions no Ionitzants (óptiques i camps electromagnètics)
8. Contaminants Físics. Soroll i vibracions
9. Riscos higiènics en activitats específiques

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours Hours outside the classroom (**) Total hours
Introductory activities
1 0 1
 
Lecture
42 42 84
ICT practicals
4 4 8
Problem solving, exercises
12 12 24
 
Personal tuition
5 0 5
 
Mixed tests
3 0 3
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Description
Introductory activities Activitats encamindes a pendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l'assignatura
Lecture Presentació dels pincipals continguts de l'assignatura i que el alumne ha treballat prèviament mitjançant la Fitxa de l'assignatura i el contingut de la mateixa al Moodle
ICT practicals Cumplimentació del test previ la classe presencial.
És obligatòria la seva resolució
Problem solving, exercises Exercicis que s'exposarà i es lliurarà per part del alumne resolt a través de la plataforma Virtual Moodle
Personal tuition Resolució de dubtes als estudiants a través del fòrum de dubtes de l'assignatura.

Personalized attention
 
Personal tuition
Description
Resolució de dubtes als estudiants mitjançant el fòrum de dubtes de l'assignatura i els missatges de Moodle

Assessment
  Description Weight
ICT practicals Cumplimentació del test previ a la classe presencial 20%
Problem solving, exercises Exercici mitjançant la plataforma virtual Moodle 30%
Mixed tests Prova pressencial al final de l'assignatura 50%
 
Other comments and second call

A la segona convocatòria es podrà repetir la prova mixta (prova presencial) i el seu pes a la nota final serà el mateix que l'avaluació continuada. En la prova presèncial cal obtenir un mínim de 4 / 10

Durant les probes avaluatives, els tefèfons mòbils, tablets i altres aparells electrònics que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.


Sources of information

Basic

la bibliografía  es relaciona als documents del espai Moodle de l'assignatura a les fitxes que hi ha per cada tema.  

Complementary

Recommendations


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.