IDENTIFYING DATA 2016_17
Subject (*) SPECIALIZATION IN ERGONOMICS Code 20605108
Study programme
Occupational Risk Prevention(2009)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period
3 Compulsory First 2Q
Language
Català
Department Chemical Engineering
Psychology
Coordinator
TOUS PALLARÉS, JORDI
E-mail magdalena.constanti@urv.cat
jordi.tous@urv.cat
mariadolors.ruana@urv.cat
Lecturers
CONSTANTÍ GARRIGA, MAGDALENA
TOUS PALLARÉS, JORDI
RUANA FONT, MARIA DOLORES
Web
Relevant information L'objectiu de l'ergonomia és garantir que l'entorn de treball estigui en harmonia amb les activitats que realitza el treballador.

Competences
Type A Code Competences Specific
  Professional
  AP1 Disposar dels coneixements tècnics suficients per identificar i avaluar els riscos laborals existents en una empresa i proposar les mesures necessàries per al control i reducció dels riscos detectats tenint en compte la legislació i normativa vigent en cada un dels temes relacionats.
  AP3 Desenvolupar la planificació de l'acció preventiva a l'empresa i implantar i mantenir sistemes per a la gestió i la promoció de la prevenció a l'empresa
  AP4 Fomentar conductes, hàbits, consums, estils de vida saludables i la participació activa dels treballadors com a protagonistes de la seva salut, així com la cultura preventiva a l'empresa i la creació d'entorns saludables.
Type B Code Competences Transversal
  Professional
Type C Code Competences Nuclear
  Professional

Learning aims
Objectives Competences
Avaluar el confort/disconfort ambiental AP1
AP3
AP4
Avaluar la càrrega física de treball AP1
AP3
AP4
Realitzar dissenys integrals del lloc de treball AP1
AP3
AP4

Contents
Topic Sub-topic
1. Metodologia ergonòmica. Models i mètodes
Metodologia ergonòmica
Mètodes estadístics aplicats a l'ergonomia
Tècniques d'investigació a l'ergonomia
2. Microclima laboral/ Ampliació del disseny de l´ambient tèrmic
Avaluació disconfort tèrmic :Index tèrmics PMV i PPD (Mètode Fanger)
Aspectes ergonòmics del soroll
3. Antropometria. Ampliació de les relacions dimensionals
Concepte general d'antropometria
Utilització de taules antropomètriques (població espanyola)
Criteris de disseny antropomètric (relacins dimensionals)
Principals criteris aplicables als comanaments i senyals
4. Pantalles de visualització. Criteris per a l´avaluació i condicionament. Ergonomia del programari
Principals criteris técnics aplicables a l'anàlisi i acondicionament dels
llocs amb PVD quan l'aplicació d'un test d'avaluació no sigui suficient
Criteris de disseny per a l'interfaç de diàlec persona/ordinador en
els programes informàtics
Criteris aplicables al disseny de les guies d'ajuda a l'usuari integrades en les aplicacions informàtiques
Criteris aplicables al disseny de la presentació de la informació
5. Ergonomia de la posició i l´esforç
Paràmetres fisiològics més adequats per a l'avaluació de la càrrega física del
treball dinàmic.
Aplicacions i limitacions per a l'avaluació de la càrrega física basada en el consum d'oxígen.
Avaluació de la càrrega de teball mitjançant la freqüència cardíaca.
Prevenció de la fatiga muscular derivada de la càrrega física.
6. Trastorns musculoesquelètics (TME). Postures forçades. Mètodes d'avaluació
Mètodes i instruments freqüentment usats per a l'avaluació de les postures de treball
Mètode OWAS
Mètode REBA
7. Avaluació dels factors de riscos de TME de l´extremitat superior Checklist d'identificació dels factors associats amb el risc de TME de l'extremitat superior.
Método RULA per a l'avaluació del risc per TME l'extremitat superior.
8. TME en les activitats de manipulació manual de càrregues
Mètode NIOSH per a la manipulació manual de càrregues.
Introducció a l'aplicació del mètode NIOSH en tasques múltiples

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours Hours outside the classroom (**) Total hours
Introductory activities
0.5 0 0.5
 
Lecture
34 31.5 65.5
ICT practicals
0 1 1
 
Personal tuition
5 0 5
 
Mixed tests
3 0 3
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Description
Introductory activities Activitat encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l'assignatura
Lecture Mitjançant les classes magistrals es preten: explicar els temes principals del mòdul; resoldre els exercicis proposats; resoldre els possibles dubtes dels alumnes
ICT practicals Respondre qüestionaris d'auto-avaluació abans de la classe presencial (magistral)
Personal tuition Resolució de dubtes als estudiants a través del fòrum de dubtes de l'assignatura

Personalized attention
 
Personal tuition
Description
Resolució de dubtes als estudiants a través del fòrum de dubtes de l'assignatura.

Assessment
  Description Weight
ICT practicals Cumplimentació dels qüestionaris d'auto-avaluació previs a la classe presencial 20%
Mixed tests Examen presencial al final de l'assignatura 50%
Others

Exercicis a entregar

30%
 
Other comments and second call

Segona convocatòria:

La nota es calculará: 20% (Autoavaluacions) + 30% (Activitats) + 50% (Examen de recuperació)


Sources of information

Basic

Material proposat pel professor de l'assignatura (moodle)

Complementary

Recommendations


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.