IDENTIFYING DATA 2011_12
Subject (*) SPECIALIZATION IN PSYCHOSOCIOLOGY Code 20605109
Study programme
Occupational Risk Prevention(2009)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period
3 Compulsory First Only annual
Language
Català
Department Enginyeria Química
Psicologia
Coordinator
TOUS PALLARÉS, JORDI
E-mail jordi.tous@urv.cat
christophe.bengoa@urv.cat
catalina.ubiedo@urv.cat
Lecturers
TOUS PALLARÉS, JORDI
BENGOA ., CHRISTOPHE JOSÉ
UBIEDO PEREZ, CATALINA
Web
General description La psicosociologia és una disciplina amb l'objectiu de la prevenció de malalties professionals produïdes per factors psicosocials del treball i els seus efectes sobre la salut dels treballadors.

Competences
Type A Code Competences Specific
  Professional
  AP1 Disposar dels coneixements tècnics suficients per identificar i avaluar els riscos laborals existents en una empresa i proposar les mesures necessàries per al control i reducció dels riscos detectats tenint en compte la legislació i normativa vigent en cada un dels temes relacionats.
  AP2 Identificar necessitats de formació, desenvolupar plans formatius i planificar, dissenyar i impartir les accions formatives necessàries per a la prevenció dels riscos laborals per part dels treballadors, la gestió de la prevenció a l'empresa i l'actuació davant d'una emergència.
  AP3 Desenvolupar la planificació de l'acció preventiva a l'empresa i implantar i mantenir sistemes per a la gestió i la promoció de la prevenció a l'empresa
  AP4 Fomentar conductes, hàbits, consums, estils de vida saludables i la participació activa dels treballadors com a protagonistes de la seva salut, així com la cultura preventiva a l'empresa i la creació d'entorns saludables.
Type B Code Competences Transversal
  Professional
Type C Code Competences Nuclear
  Professional

Learning aims
Objectives Competences
Organitzar el treball AP1
AP2
AP3
AP4
Realitzar avaluacions dels factors psicosocials AP1
AP2
AP3
AP4
Prevenció dels efectes del Mobbing i altres problemes d'índole psicosocial AP1
AP2
AP3
AP4
Implementar la comunicació en l'empresa AP1
AP2
AP3
AP4

Contents
Topic Sub-topic
1. Règims de treball i descans
2. L´error humà
3. Disseny integral de llocs de treball complexos
4. La càrrega mental
5. L´estrès laboral. Conseqüències dels factors psicosocials nocius
6. Organització del treball. Variables estructurals i dimensions contextuals
7. Escales d´actituds
8. Organització del treball. Variables estructurals i dimensions contextuals
9. Psicosociologia aplicada
10. Metodologies per a l´avaluació dels factors psicosocials. Mètode PSCAT 21
11. La comunicació a l´empresa
12. Mobbing i altres problemes d´índole psicosocial

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours Hours outside the classroom (**) Total hours
Introductory activities
1 3 4
 
Problem solving, classroom exercises
3 8 11
 
Personal tuition
30 30 60
 
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Description
Introductory activities Es presentaran els models psicosocials que es fan servir a PRL
Problem solving, classroom exercises El professor presentara un seguit d'eines d'avaluació i resultats en determinats contextos.
L'estudiant introduirà informació que recollira i en farà la diagnosi técnica.

Personalized attention
 
Personal tuition
Description
Es respondran els dubtes presentats pels estudiants via e-correu.

Assessment
  Description Weight
Problem solving, classroom exercises Realitzar els exercicis presencialment i per e-correu 100%
 
Other comments and second call

Els estudiants hauran de realitzar els qüestionaris auto-corregibles i els exercicis proposats pel professor per a aquesta matèria Aquests hauran de ser resolts al llarg del període establert, essent obligatòria la seva realització i havent-se de obtenir més d'un 70% de la nota dels mateixos per poder presentar-se a la prova presencial. Avaluació de la matèria. Les notes obtingudes en els tests d'autoavaluació que es realitzaran al llarg de la matèria, resolts a través del campus virtual representaran un 20% de la nota final de la matèria, corresponent el 80% restant a l'examen presencial d'aquesta matèria. Tal com recull la normativa d'avaluació de la URV, aprovada per la Comissió de Docència el 27 de juliol de 2005, els alumnes que no aconsegueixin la superació d'aquesta matèria per l'avaluació contínua descrita, tindran una segona convocatòria sent aquesta una prova que determinarà totalment la qualificació final, coherent amb el concepte d'avaluació continuada.


Sources of information

Basic

Complementary

Recommendations


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.