IDENTIFYING DATA 2019_20
Subject (*) WORK PLACEMENT Code 20605401
Study programme
Occupational Risk Prevention(2009)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period
9 Compulsory work placement First AN single exam
Language
Català
Department Chemical Engineering
Coordinator
FIGUEIREDO DE JESUS, MANUEL ANTONIO
E-mail magdalena.constanti@urv.cat
manuel.figueiredo@urv.cat
Lecturers
CONSTANTÍ GARRIGA, MAGDALENA
FIGUEIREDO DE JESUS, MANUEL ANTONIO
Web
General description

Competences
Type A Code Competences Specific
  Professional
  AP1 Disposar dels coneixements tècnics suficients per identificar i avaluar els riscos laborals existents en una empresa i proposar les mesures necessàries per al control i reducció dels riscos detectats tenint en compte la legislació i normativa vigent en cada un dels temes relacionats.
  AP2 Identificar necessitats de formació, desenvolupar plans formatius i planificar, dissenyar i impartir les accions formatives necessàries per a la prevenció dels riscos laborals per part dels treballadors, la gestió de la prevenció a l'empresa i l'actuació davant d'una emergència.
  AP3 Desenvolupar la planificació de l'acció preventiva a l'empresa i implantar i mantenir sistemes per a la gestió i la promoció de la prevenció a l'empresa
  AP4 Fomentar conductes, hàbits, consums, estils de vida saludables i la participació activa dels treballadors com a protagonistes de la seva salut, així com la cultura preventiva a l'empresa i la creació d'entorns saludables.
Type B Code Competences Transversal
  Professional
  BP1 Learning to learn
  BP2 Learning to learn
  BP3 Critical, logical and creative thought, and a certain talent for innovation
  BP4 Autonomy, responsibility and initiative
  BP5 Ability to work autonomously and responsibly, and to show initiative
  BP6 Ability to work as part of a team, to collaborate and share responsibility
  BP7 Clear and efficient communication of information, ideas, problems and solutions in public and in specific technical fields
Type C Code Competences Nuclear
  Professional
  CP1 Advanced user knowledge of the information and communication technologies.
  CP2 Intermediate proficiency of a foreign language, preferably English.
  CP3 Be able to manage information and knowledge
  CP4 Correct oral and written expression in one of the two official languages of the URV.
  CP5 Having commintment with ethics and social responsibility as a citizen and a professional (Citizenship)
  CP6 Be able to define and develop their academic and professional project

Learning aims
Objectives Competences
Aplica els coneixements apresos al llarg del curs en contextos concrets. Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de competències específiques, transversals i nuclears. Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar. Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat. Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional. Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de l'àmbit. AP1
AP2
AP3
AP4
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
BP6
BP7
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
CP6

Selection technique
Procedures
El procedimiento para la asignación de las prácticas externas se indica en la Guía del estudiante de PE, que se encuentra en la web del PE del Centro (http://matrix.etseq.urv.es/practiques/).

Planning
Methodologies  ::  Tests
  (*) Class hours Hours outside the classroom (**) Total hours
Introductory activities 0.25 0 0.25
 
Selection/assignation of an external work experience programme 0.25 0 0.25
Mechanisms for coordinating and monitoring external work experience 3.5 0 3.5
Relation with the internal work-experience tutor 0.5 0 0.5
Relation with the external work-experience tutor 0.5 0 0.5
Report 0 10 10
 
Work placement 210 0 210
 
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Specific action plan / execution
Methodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Description
Introductory activities Activitats encaminades a prendre contacte, recollir informació dels alumnes, presentar el funcionament i desenvolupament d'aquesta assignatura.
Selection/assignation of an external work experience programme Els alumnes que sol·liciten empresa per a realitzar les pràctiques, se li assignarà una empresa en funció de la disponibilitat i les necessitats d'aquesta.
Mechanisms for coordinating and monitoring external work experience Coordinació en el període de pràctiques entre alumne i tutor a l'empresa. Seguiment del tutor de l'assignatura.
Relation with the internal work-experience tutor Consulta o orientació sobre la realització de les pràctiques, elaboració de la Memòria de pràctiques i resolució de possibles incidències.
Relation with the external work-experience tutor Coordinació de les activitats a realitzar per part de l'alumne durant les pràctiques.
Report Redacció d’una memoria (informe) sobre les tasques dutes a terme a l'empresa i una autoavaluació de les competències adquirides per part de l’estudiant.
Work placement Període de pràctiques en l'empresa

Coordination and monitoring mechanisms
 
Work placement
Description
El tutor concretarà les tasques de les pràctiques amb l’estudiant i l’empresa per tal de determinar si la descripció de les pràctiques s'ajusta al perfil i nivell de la titulació. Aquestes tasques es reflectiran al Projecte Formatiu on el tutor farà constar les accions de seguiment, segons es descriu a la guia de l'estudiant de PE.

Assessment
  Description Weight
Report Informe del treball realitzat, el grau d'implicació, les condicions d'aquest treball, segons el model del centre i que serà avaluat pel tutor intern. 60%
Work placement El tutor de pràctiques extern fa una avaluació quantitativa del nivell competencial de l'estudiant, d'acord amb el model del centre. 40%
 
Other comments and second call

La nota mínima d'avaluació del tutor de pràctiques a l'empresa (extern) és: 5/10 (20% del pes de l'assignatura). Si l'alumne no supera aquesta nota, suspèn automàticament l'assignatura de pràctiques i per tant, no cal fer l'informe de pràctiques.

L'alumne només té una única oportunitat de realitzar les pràctiques a l'empresa.

Aquesta assignatura sols disposa d'una convocatòria d'avaluació. Els estudiants que matriculen d'aaquesta assignatura no podran sol•licitar la convocatòria addicional d'exàmens.

Assignatura que pel seu caràcter eminentment pràctic sols disposa d'una sola convocatòria d'avaluació (per defecte al juny). Els estudiants poden anticipar la convocatòria al gener o endarrerir-la al setembre en cas necessari, fent la sol•licitud pertinent a la secretaria de l'ETSEQ. Els estudiants que matriculin aquesta assignatura no podran sol•licitar la convocatòria addicional d'exàmens.


Sources of information

Basic

Complementary

Recommendations


Subjects that it is recommended to have taken before
SPECIALISATION IN PSYCHOSOCIOLOGY/20605109
SAFETY IN THE WORKPLACE/20605102
MANAGEMENT, TRAINING AND INFORMATION APPLIED TO RISK PREVENTION/20605105
SPECIALISATION IN INDUSTRIAL HYGIENE/20605107
SPECIALISATION IN ERGONOMICS/20605108
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.