IDENTIFYING DATA 2013_14
Subject (*) PRODUCT AND PROCESS DESIGN II Code 20695106
Study programme
Chemical Engineering (2013)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period
4.5 Compulsory First Only annual
Language
Anglès
Department Chemical Engineering
Coordinator
JIMÉNEZ ESTELLER, LAUREANO
E-mail laureano.jimenez@urv.cat
gonzalo.guillen@urv.cat
anna.ewertowska@urv.cat
Lecturers
JIMÉNEZ ESTELLER, LAUREANO
GUILLEN GOSALBEZ, GONZALO
EWERTOWSKA ., ANNA
Web
Relevant information The aim of the course is to optimize processes and products using advanced mathematical programming tools and process simulation. The course will focus on the resolution of cases of different types (continuous, discontinuous) from different sectors (chemical, petrochemical, pharmaceutical ...) and affecting products of high/low added value. This will draw Excel, Matlab, GAMS, AspenPlus, AspenHysys, SuperPro ...

Competences
Type A Code Competences Specific
 A2 A1.2 Design, execute and analyze experiments related to engineering.
 A4 A1.4 Know how to establish and develop mathematical models by using the appropriate software in order to provide the scientific and technological basis for the design of new products, processes, systems and services and for the optimization of existing ones. (G5)
 A6 A2.2 Conceive, project, calculate and design processes, equipment, industrial installations and services in the field of chemical engineering and related industrial sectors in terms of quality, safety, economics, the rational and efficient use of natural resources and the conservation of the environment. (G2)
 A8 A3.1 Apply knowledge of mathematics, physics, chemistry, biology and other natural sciences by means of study, experience, practice and critical reasoning in order to establish economically viable solutions for technical problems (I1).
 A9 A3.2 Design and optimize products, processes, systems and services for the chemical industry on the basis of various areas of chemical engineering, including processes, transport, separation operations, and chemical, nuclear, elctrochemical and biochemical reactions engineering (I2).
 A11 A3.4 Be able to solve unfamiliar and ill-defined problems by taking into account all possible solutions and selecting the most innovative. (I4)
 A12 A3.5 Lead and supervise all types of installation, process, system and service in the different industrial areas related to chemical engineering (I5).
 A13 A3.6 Design, construct and implement methods, processes and installations for the integrated management of waste, solids, liquids and gases, whilst also taking into account the impacts and risks of these products (I6).
Type B Code Competences Transversal
 B1.1 B1.1 Communicate and discuss proposals and conclusions in a clear and unambiguous manner in specialized and non-specialized multilingual forums (G9).
 B5 B3.1 Work in a team with responsibilities shared among multidisciplinary, multilingual and multicultural teams.
 B6 B4.1 Be able to learn autonomously in order to maintain and improve the competences pertaining to chemical engineering that enable continuous professional development. (G11)
 B7 B5.1 Carry out and lead the appropriate research, design and development of engineering solutions in new or little understood areas, whilst applying criteria of creativity, originality, innovation and technology transfer. (G4)
 B8 B5.2 Bring together knowledge, make judgements and take decisions on the basis of incomplete or limited knowledge whilst taking into account the social and ethical responsibilities of professional practice. (G7)
Type C Code Competences Nuclear
 C1.1 Have an intermediate mastery of a foreign language, preferably English
 C1.2 Be advanced users of the information and communication technologies
 C2.1 Be committed to ethics and social responsibility as citizens and professionals

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A2 Resol i optimitza problemes de disseny de processos utilitzant eines de programació matemàtica a diferents nivells (equip, procés, planta, cadena de subministrament ...).
 A4 Progressa en el coneixement de les estratègies i metodologies del disseny de processos i productes (problemes amb elevat grau d'abstracció, no estructurats i de final obert).
 A6 Domina el disseny de producte industrial tenint en compte múltiples factors simultàniament.
 A8 És capaç de dissenyar processos i productes amb iniciativa, creativitat, raonament crític i de comunicar i transmetre-les a una audiència multidisciplinària
 A9 Aplica el coneixement d'altres matèries al disseny de processos i productes.
 A11 Avalua diferents propostes de disseny i inclou aquesta anàlisi en el procés de presa de decisions.
 A12 Identifica els equips crítics i estableix els protocols de manteniment dels processos.
 A13 Entén l'impacte i els riscos associats amb la cadena de subministrament i l'anàlisi de cicle de vida del producte durant el seu disseny.
Type B Code Learning outcomes
 B1.1 Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.
Prepara i realitza presentacions estructurades complint amb els requisits exigits.
Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació, ...
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il • lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes, ...
Utilitza estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps, ...).
Utilitza un llenguatge apropiat a la situació.
 B5 Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.
Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
Accepta i compleix les normes del grup.
Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i terminis requerits.
Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva.
Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen en l'equip.
 B6 Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.
Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge.
Selecciona un procediment d 'entre els que li proposa el professor.
Formula preguntes adequades per a resoldre els dubtes o qüestions obertes, i té criteri en la recerca de la informació.
 B7 Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a partir d'una planificació orientativa.
Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.
Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps.
Reflexiona sobre el seu procés i les seves necessitats d'aprenentatge.
 B8 Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris objectius.
Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus possibles riscos i avantatges.
Elabora una estratègia per resoldre el problema.
Dirigeix el procés de presa de decisions de manera participativa.
Obté el suport necessari d'altres per assolir l'èxit de les seves decisions.
Type C Code Learning outcomes
 C1.1 Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.
Explain and justify briefly their opinions and projects.
Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.
Understand routine information and articles.
Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject area.
Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.
 C1.2 Understand basic computer hardware.
Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.
Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.
Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail, forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.
 C2.1 Respect fundamental rights and equality between men and women.
Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational needs.
Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

Contents
Topic Sub-topic
Process design: Use of equations based simulators.
Analysis of the robustness of the process.
Resolution of case studies: degrees of freedom, process optimization.
Selection and description of industrial cases required in a manufacturing plant. Statistical quality control.
Selection and description of industrial equipment needed in an integrated manufacturing facility. CAD, CAM, automation workshop.
Product design:
Culture of innovation: integrating R & D and marketing.
Implications of product design in the supply chain.
Multiobjective optimization.
Product Lifecycle.
Optimizatin of case studies Sectors: pharmaceutical, chemical, petrochemical...
Contionuos or batch processes

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
A4
1 3 4
Problem solving, classroom exercises
A9
B6
C1.2
15 21 36
Practicals using information and communication technologies (ICTs) in computer rooms
A2
A8
A11
30 30 60
Personal tuition
C1.1
C2.1
1 3 4
 
Practical tests
A2
A8
3 6 9
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Activities designed to make contact with students, collect information from them and introduce the subject.
Problem solving, classroom exercises Formulation, analysis, resolution and debate of a problem or exercise related to the topic of the subject.
Practicals using information and communication technologies (ICTs) in computer rooms Practical application of the theory of a knowledge area in a particular context. Practical exercises using ICTs.
Personal tuition Time that each teacher has to speak to pupils and resolve their doubts.

Personalized attention
Description
Monitoring and resolution of (individual) doubts is available under request to fix the appropiate timing. Please send an email to laureano.jimenez@ urv.cat

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Problem solving, classroom exercises
A9
B6
C1.2
Solve problems or case studies 60
Practicals using information and communication technologies (ICTs) in computer rooms
A2
A8
A11
Solve individually open and closed problems of increasing difficulty 40
Others  
 
Other comments and second call

Sources of information

Basic L. Puigjaner, P. Ollero, C. de Prada, L. Jimenez,, Estrategias de Modelado, Simulación y Optimización de Procesos. Químicos, Editorial Síntesis, 2006

Complementary

Recommendations


Subjects that it is recommended to have taken before
PRODUCT AND PROCESS DESIGN I/20695105
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.