DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT Codi 20705104
Ensenyament
Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera (2013)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Primer Únic anual
Llengua d'impartició
Anglès
Departament Enginyeria Química
Coordinador/a
ROSELL LLOMPART, JOAN
Adreça electrònica joan.rosell@urv.cat
roger.guimera@urv.cat
Professors/es
ROSELL LLOMPART, JOAN
GUIMERA MANRIQUE, ROGER
Web
Descripció general Aquest curs té com a objectiu millorar les competències clau, necessàries per al desenvolupament reeixit de projectes d'investigació. S'hi introdueixen i apliquen conceptes i eines per a la definició dels objectius del projecte de recerca, la planificació d'un projecte de recerca o tesi, el seu desenvolupament, i la comunicació oral i escrita. La participació dels estudiants a classe és obligatòria. La nota es basa en les tasques i en una presentació oral realitzada cap al final del curs. Les tasques consisteixen en exercicis que desenvolupen diferents etapes del projecte de recerca propi de l'estudiant, elegit a l'inici del curs. La tasca final és la presentació d'un informe escrit del projecte.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A3 A1.3 Planificar i executar projectes d’R+D+I relacionats amb el camp de les nanociències, els materials i les tecnologies químiques, elaborar-ne les conclusions i preparar els informes associats.
 A6 A1.6. Analitzar, identificar i valorar les dades obtingudes en els experiments i bases de dades del camp de la nanociència, els materials i la tecnologia química.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B9 B1.1. Comunicar i discutir propostes i conclusions en fòrums multilingües, especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.
 B15 B4.1. Aprendre de forma contínua.
 B16 B4.2. Aprendre de forma autònoma i amb iniciativa.
 B19 B5.3. Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu en un context de recerca i innovació.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A3 Desenvolupa conceptes i eines que són necessaris per a la definició de la investigació, delimitar un projecte de tesi, estructurar i escriure una tesi, així com la presentació de l'obra.
Elabora la proposta, incloent les hipòtesis i el programa experimental.
Identifica els instruments i tècniques de treball a emprar.
Revisa els antecedents i la bibliografia rellevant sobre el tema de recerca.
Selecciona i determina l'abast d'un tema d'iniciació a la investigació com a mètode d'integració en un grup de recerca.
 A6 Examina, comprèn i discuteix els resultats experimentals obtinguts al laboratori, o mitjançant bases de dades, relacionats amb el camp de la nanociència i la nanotecnologia.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B9 Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.
Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació, ...
Prepara i realitza presentacions estructurades complint amb els requisits exigits.
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il•lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes, ...
Utilitza un llenguatge apropiat a la situació.
Utilitza estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps, ...).
 B15 Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.
Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge.
 B16 Formula preguntes adequades per a resoldre els dubtes o qüestions obertes, i té criteri en la recerca de la informació.
Selecciona un procediment d 'entre els que li proposa el professor.
 B19 Segueix un mètode lògic per identificar les causes d'un problema.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada
Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús
Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
 C6 Identifica necessitats de formació
Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i motivacions acadèmico-professionals
Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

Continguts
Tema Subtema

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A3
A6
B9
B15
B16
B19
C1
C3
C6
1 1 2
Sessió Magistral
A3
A6
B9
B15
B16
B19
C1
C3
C6
17 17 34
Treballs
A3
A6
B9
B15
B16
B19
C1
C3
C6
6 17 23
Debats
A3
A6
B9
B15
B16
B19
C1
C3
C6
1 1 2
Presentacions / exposicions
A3
A6
B9
B15
B16
B19
C1
C3
C6
1 5 6
Atenció personalitzada
A3
A6
B9
B15
B16
B19
C1
C3
C6
2 2 4
 
Proves objectives de tipus test
A3
A6
B9
B15
B16
B19
C1
C3
C6
2 2 4
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries
Sessió Magistral
Treballs
Debats
Presentacions / exposicions
Atenció personalitzada

Atenció personalitzada
Descripció

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A3
A6
B9
B15
B16
B19
C1
C3
C6
65
Debats
A3
A6
B9
B15
B16
B19
C1
C3
C6
5
Presentacions / exposicions
A3
A6
B9
B15
B16
B19
C1
C3
C6
20
Proves objectives de tipus test
A3
A6
B9
B15
B16
B19
C1
C3
C6
10
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Segona convocatòria consistirà en un examen escrit sobre els continguts de la matèria de les classes magistrals.


Fonts d'informació

Bàsica

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent