DADES IDENTIFICATIVES 2017_18
Assignatura (*) QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR Codi 20705201
Ensenyament
Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera (2013)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Optativa AN
Llengua d'impartició
Anglès
Departament Química Analítica i Química Orgànica
Química Física i Inorgànica
Coordinador/a
BLONDEAU ., PASCAL JEAN CLAUDE LEON
Adreça electrònica pascal.blondeau@urv.cat
Professors/es
BLONDEAU ., PASCAL JEAN CLAUDE LEON
Web
Descripció general La química supramolecular i la nanoquímica són disciplines fortament interrelacionades que se situen en l'avantguarda de la recerca en ciències químiques. En aquest curs es descriuen els fonaments d'aquests camps juntament amb els resultats de les últimes investigacions en l'àrea. Els conceptes principals en química supramolecular i Nanoquímica clarament constitueixen part dels fonaments subjacents a la nanociència i la nanotecnologia.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1.1 Destacar en l'estudi i coneixement de l'àmbit de recerca triat: avaluar la importància cientificotècnica, el potencial tecnològic i la viabilitat de la nanociencia, dels materials, del seu disseny, la seva preparació, propietats, processos i desenvolupaments, tècniques i aplicacions.
 A2.1 Presentar els resultats seguint el format de la bibliografia científica experimental, d'acord amb els estàndards comunament acceptats.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B3.1 Treballar en equip de forma col•laborativa, amb responsabilitat compartida en equips multidisciplinaris, multilingües i multiculturals.
 B5.1 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa, en un context de recerca i innovació.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1.1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1.1 Aplica conceptes de química supramolecular al disseny i síntesi de receptors moleculars, dispositius moleculars senzills i materials moleculars nanoestructurats.
Identifica les propietats fonamentals de les forces intermoleculars i la seva importància en química, biologia i ciència dels materials.
Identifica els mètodes experimentals utilitzats en la caracterització de sistemes supramoleculars.
 A2.1 Interpreta processos químics i biològics que funcionen en base a interaccions intermoleculars.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3.1 Accepta i compleix les normes del grup.
Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i terminis requerits.
Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l'equip.
Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.
Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva.
 B5.1 Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.
Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a partir d'una planificació orientativa.
Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps.
Reflexiona sobre el seu procés d'aprenentatge i les seves necessitats d'aprenentatge.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1.1 Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada
Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut
Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

Continguts
Tema Subtema
Tema 1. Des de la química molecular fins a la química supramolecular. Interaccions no covalents.
Tema 2. Estequiometria i constant de estabilitat. Valoracions mediant RMN. altres mètodes. Agregació i transport.
Tema 3. Complementarietat, ajusta inductor, al•losterisme i cooperativitat. Els receptors i els transportadors moleculars. Els processos dinàmics: cinètica davant termodinàmica.
Tema 4. Reconeixement de cations. èters corona, criptants, ciclofans i altres receptors. Reconeixement quiral.
Tema 5. Reconeixement de anions. Receptors basats en pares iònics, enllaces de hidrogeno.
Tema 6. El reconeixement molecular de les biomolècules (I). Aminoàcids, pèptids, proteïnes. Interacciones ligand-proteïnes i proteïna-proteïna. El reconeixement molecular de les biomolècules (II). Bases nitrogenades, nucleòtids i àcids nucleics. Interaccions ligand-DNA.
Tema 7. Autoassemblatge i autoorganització.
Tema 8. Autoassamblatge en sistemes sintètics.
Tema 9. Autoassamblatge jeràrquic. Capsules.
Tema 10.Materials i dispositives moleculars. Maquines moleculars.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
C1.1
1 0.5 1.5
Sessió Magistral
A1.1
A2.1
C1.1
32 48 80
Seminaris
B3.1
B5.1
5 10 15
Atenció personalitzada
3.5 3.5 7
 
Proves de desenvolupament
A1.1
3 6 9
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels estudiants i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Seminaris Treball en profunditat d'uns temas. Ampliació i relació dels continguts donats a les sessions magistrals.
Atenció personalitzada Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als estudiants.

Atenció personalitzada
Descripció
Pascal Blondeau pascal.blondeau@urv.cat Dept. Química Analítica i Química Orgànica URV

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Seminaris
B3.1
B5.1
Exposició oral individual i en grup sobre un tema específic i sobre un article científic. 30%
Proves de desenvolupament
A1.1
Exàmens individuals escrits: un sobre fonaments teòrics i altre sobre aplicació dels fonaments teòrics a casos pràctics.

Treballs setmanals sobre aplicacions pràctiques dels conceptes teòrics.
30%30%
Altres  

Participació individual a classe.

10%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Durant les proves avaluatives, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells alectrònics que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vist.

Segona convocatòria: es tindrà que recuperar la part no superada de la primera convocatòria. De la resta de parts superades a la primera convocatòria es conservarà la nota a la segona convocatòria.


Fonts d'informació

Bàsica Jonathan W. Steed, Jerry L. Atwood, Supramolecular Chemistry, Wiley, Last edition

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent