DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL Codi 20705204
Ensenyament
Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera (2013)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa AN
Llengua d'impartició
Anglès
Departament Química Física i Inorgànica
Coordinador/a
BO JANÉ, CARLES
Adreça electrònica antonio.rodriguezf@urv.cat
carles.bo@urv.cat
Professors/es
RODRÍGUEZ FORTEA, ANTONIO
BO JANÉ, CARLES
Web http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&ensenyament=1368&assignatura=13685101&any_academic=2013_14&idioma_assig=eng
Descripció general

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1.1 Destacar en l'estudi i coneixement de l'àmbit de recerca triat: avaluar la importància cientificotècnica, el potencial tecnològic i la viabilitat de la nanociencia, dels materials, del seu disseny, la seva preparació, propietats, processos i desenvolupaments, tècniques i aplicacions.
 A1.3 Planificar i executar projectes d’R+D+I relacionats amb el camp de les nanociències, els materials i les tecnologies químiques, elaborar-ne les conclusions i preparar els informes associats.
 A1.4 Concebre, dissenyar, construir, avaluar, reformular i mantenir equips, aplicacions o dissenys eficients per a estudis experimentals i de simulació numèrica en temes de tecnologia química.
 A1.6 Analitzar, identificar i valorar les dades obtingudes en els experiments i bases de dades del camp de la nanociència, els materials i la tecnologia química.
 A2.2 Avaluar críticament els resultats de recerca, pròpia o aliena, en el camp de la nanotecnologia, els materials i el disseny de producte i procés.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B4.1 Aprendre de forma contínua.
 B5.3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu en un context de recerca i innovació.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1.1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1.1 Coneix les teories, models i programari específic en l'àmbit de la química computacional.
 A1.3 Ser capaç d'utilitzar tècniques de la química computacional en la investigació química.
 A1.4 Avaluar críticament una informació i incorporar a la pròpia base de coneixements.
 A1.6 Saber interpretar els resultats obtinguts en l'aplicació de programari de Química Computacional a aplicacions concretes.
 A2.2 Adquirir una mentalitat oberta a les noves tecnologies i al treball multidisciplinari.
Ser capaç d'interpretar literatura bàsica i aplicacions de la química computacional.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B4.1 Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.
Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge.
 B5.3 Segueix un mètode lògic per identificar les causes d'un problema.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1.1 Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada
Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut
Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

Continguts
Tema Subtema

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A1.1
A1.3
A1.4
A1.6
A2.2
B4.1
B5.3
25 45 70
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
35 0 35
Treballs
A1.3
B4.1
B5.3
C1.1
0 15 15
Resolució de problemes, exercicis
B4.1
B5.3
0 25 25
Atenció personalitzada
2 0 2
 
Proves objectives de preguntes curtes
A1.1
A1.3
A1.4
A1.6
A2.2
C1.1
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries
Sessió Magistral
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
Treballs
Resolució de problemes, exercicis
Atenció personalitzada

Atenció personalitzada
Descripció

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A1.3
B4.1
B5.3
C1.1
Resolució de problemes, exercicis
B4.1
B5.3
Proves objectives de preguntes curtes
A1.1
A1.3
A1.4
A1.6
A2.2
C1.1
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent