DADES IDENTIFICATIVES 2017_18
Assignatura (*) GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA Codi 20735109
Ensenyament
Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica (2016)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Primer 1Q
Llengua d'impartició
Anglès
Departament Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Coordinador/a
RODRIGO FUENTES, JULIO
Adreça electrònica julio.rodrigo@urv.cat
0
Professors/es
RODRIGO FUENTES, JULIO
PERALTA VALLS, POL
Web
Descripció general Àmbits temàtics de l'assignatura: 1.- Sistemes de gestió ambiental i energètica: - ISO 14001:2015 / Reglament EMAS - ISO 50001:2011 2.- Avaluació d'Impacte Ambiental 3.- Directiva IPPC 4.- Auditories ambientals i energètiques

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1.1 Demostrar un profund coneixement i comprensió de les disciplines pròpies de l'enginyeria ambiental i sostenibilitat energètica.
 A1.2 Analitza les interaccions dinàmiques en els sistemes complexos de l'entorn i medi ambient.
 A1.4 Conèixer i aplicar les eines i estratègies de gestió i / o disseny de procés i producte apropiats des del punt de vista de la sostenibilitat ambiental i energètica.
 A1.5 Formular les estratègies necessàries de recollida de dades per al disseny i l'aplicació de models conceptuals i de càlcul per a un millor enteniment de sistemes complexos de l'enginyeria i gestió ambiental i energètica.
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1.1 Analitza els resultats, defineix mesures preventives i, gestiona els recursos.
 A1.2 Avalua els impactes ambientals originats per l'activitat humana.
 A1.4 Gestiona, planifica i porta a terme el compliment ambiental integral i auditories per a tot tipus d'instal·lacions industrials i comercials.
 A1.5 Aplica les tècniques de tractament de dades mediambientals.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
1.- Sistemes de gestió ambiental i energètica:
- ISO 14001:2015 / Reglament EMAS
- ISO 50001:2011
2.- Avaluació d'Impacte Ambiental
3.- Directiva IPPC
4.- Auditories ambientals i energètiques

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Seminaris
A1.1
A1.2
A1.4
5 5 10
Sessió Magistral
A1.1
A1.2
A1.4
15 28 43
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1.5
6 10 16
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves objectives de tipus test
A1.1
A1.2
A1.4
A1.5
4 0 4
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels estudiants i presentació de l’assignatura.
Seminaris Treball en profunditat d'un tema (monogràfic). Ampliació i relació dels continguts donats a les sessions magistrals amb el quefer professional.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Atenció personalitzada Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als estudiants.

Atenció personalitzada
Descripció
Els estudiants poden concertar una cita amb els professors via email: Gestió ambiental: Julio Rodrigo / julio.rodrigo@urv.cat Gestió energètica: Pol Peralta / pol.peralta@urv.cat

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
A1.1
A1.2
A1.4
Projecte (incloent presentació oral) 40%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1.5
Exercicis 20%
Proves objectives de tipus test
A1.1
A1.2
A1.4
A1.5
Examen 40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

GESTIÓ AMBIENTAL:

ISO 14001:2015 - Sistemas de Gestión Ambiental - Requisitos con orientación para su uso.

REGLAMENTO (CE) No 1221/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) no 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión.

DECISIÓN DE LA COMISIÓN, de 4 de marzo de 2013, por la que se establece la Guía del usuario en la que figuran los pasos necesarios para participar en el EMAS con arreglo al Reglamento (CE) n o 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).

DIRECTIVA IPPC:

Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y control integrados de la contaminación.

Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación).

Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

GESTIÓ ENERGÈTICA:

Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética

Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía

ISO 50001:2011 - Sistemas de gestión de la energía - Requisitos con orientación para su uso.

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent