DADES IDENTIFICATIVES 2017_18
Assignatura (*) DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES Codi 20735201
Ensenyament
Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica (2016)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Optativa 1Q
Llengua d'impartició
Anglès
Departament Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Enginyeria Química
Gestió d'Empreses
Coordinador/a
ABRALDES BARON, CESAR
Adreça electrònica cesar.abraldes@urv.cat
Professors/es
ABRALDES BARON, CESAR
Web http://https://moddle.urv.cat
Descripció general Organització i gestió d'empreses

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1.2 Analitza les interaccions dinàmiques en els sistemes complexos de l'entorn i medi ambient.
 A1.3 Proporcionar assessorament científic per al desenvolupament de polítiques i presa de decisions sostenibles, respectuoses amb el medi ambient i que suposin la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica, d'acord amb la normativa vigent.
 A1.4 Conèixer i aplicar les eines i estratègies de gestió i / o disseny de procés i producte apropiats des del punt de vista de la sostenibilitat ambiental i energètica.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B5.3 Aplicar tecnologies noves i avançades i altres progressos rellevants, amb iniciativa i esperit emprenedor.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1.2 Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la millora de la seva competitivitat.
 A1.3 Coneix la legislació mercantil i laboral.
Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel·lectuals, així com la gestió de patents en la seva aplicació a la indústria química.
 A1.4 Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.
Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.
Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.
Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B5.3 És capaç d'establir un pla d'actuació amb tots els elements interns i externs necessaris per crear una empresa.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
Calidad Avanzada APQP
Resolucio de problemas
PAP
5S
6SIGMA
ISO/TS
Organizacion Industrial Promoviendo el medioambiente
Gestion Medioambiental
Manufactura y TPM
Empowerment
Operaciones Gestion de stocks
Compras y aprovisionamiento
Gestion de almacenes
JIT
ECR
MRP
Logistica
Economia y Finanzas para Ingenieros Definiciones
Factores de costes
Precios
Criterios de competitividad
Factores de entorno
Topicos financieros
Criterios financieros
Entornos de precios
Cotizaciones
Estimaciones

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
A1.2
A1.3
A1.4
B5.3
30 30 60
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1.2
A1.3
A1.4
B5.3
10 15 25
Seminaris
A1.2
A1.3
A1.4
B5.3
5 5 10
Presentacions / exposicions
A1.2
A1.3
A1.4
B5.3
3 10 13
Atenció personalitzada
1 1 2
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Introducciò a l`assignatura, explicant els objectius, el temari, la planificació, el funcionament de les pràctiques i dels grups, aixi com lávaluació i la bibliografia
Sessió Magistral El profesor exposa el temari de l`assignatura. L´alumne intervé plantejant qüestions al professor
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Seminaris Treball en profunditat d'un tema (monogràfic). Ampliació i relació dels continguts donats a les sessions magistrals amb el quefer professional.
Presentacions / exposicions Exposició oral per part dels estudiants d'un tema concret o d'un treball.
Atenció personalitzada Els professors de l´assignatura tenen fixat un horari d´atenció als alumnes. Es recomana demanar cita prèvia mitjancant correu electrònic

Atenció personalitzada
Descripció
Els professors de l´assignatura tenen fixat un horari d´atenció als alumnes. Es recomana demanar cita prèvia mitjancant correu electrònic

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1.2
A1.3
A1.4
B5.3
Resolució de problemes o exercicis
30%
Seminaris
A1.2
A1.3
A1.4
B5.3
Assistència a seminaris i posterior informe 10%
Presentacions / exposicions
A1.2
A1.3
A1.4
B5.3
Presentacions publiques de treballs 30%
Altres  

Evaluacio de pràctiques

30%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Totes las àrees han de ser complimentades para ser avaluades correctament.

L'alumne que no superi la primera convocatòria podrà recuperar a la segona convocatoria que consistirà en la resoluciò de problemes i exercicis.


Fonts d'informació

Bàsica

Stephen. R.C., Higly Effective & Powerfull Personal, Simon & Schuster, 1990
Driker, P.F., Managing for the future, Butterworth Heinermann, 1993
Reinhold, V. N., Project Management & Tasks, International Thompson Publishing Co, 1996
Krause, D. G., The Arts of war for executives, Nicholas Brealey, 1998
Charney, Cy., The Instant Manager, Kogan Page, 1999
Blanchard, Carew & Parisi, The One Minute Manager. Build High Performing Teams, B. Training & Development, 1992
Obeng, Eddie, The Project Leader’s Secret Handbook, Financial Times, Pitman Publishing, 1994
Villeda, R., World Class Manufacturing, Villeda Consulting Group, 1993

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent