DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES Codi 20735201
Ensenyament
Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica (2016)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Optativa 1Q
Llengua d'impartició
Anglès
Departament Economia
Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Enginyeria Química
Gestió d'Empreses
Coordinador/a
GIMÉNEZ GÓMEZ, JOSÉ MANUEL
BORRÀS GARRIDO, IRENE
Adreça electrònica josemanuel.gimenez@urv.cat
irene.borras@urv.cat
andrea.fossati@urv.cat
Professors/es
GIMÉNEZ GÓMEZ, JOSÉ MANUEL
BORRÀS GARRIDO, IRENE
FOSSATI , ANDREA
Web http://https://moddle.urv.cat
Descripció general Organizacion y gestion en las empresas

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2.3 Dirigir i gestionar tècnica i econòmicament projectes, instal•lacions, plantes, empreses i centres tecnològics en l'àmbit de l'enginyeria química i els sectors industrials relacionats. (G3)
 A3.5 Dirigir i supervisar tot tipus d'instal•lacions, processos, sistemes i serveis de les diferents àrees industrials relacionades amb l'enginyeria química (I5)
 A4.1 Dirigir i organitzar empreses, així com sistemes de producció i serveis, aplicant coneixements i capacitats d'organització industrial, estratègia comercial, planificació i logística, legislació mercantil i laboral, comptabilitat financera i de costos (P1)
 A4.3 Gestionar la Recerca, el Desenvolupament i la Innovació Tecnològica, atenent a la transferència de tecnologia i els drets de propietat i de patents (P3)
 A4.4 Adaptar-se als canvis estructurals de la societat motivats per factors o fenòmens d'índole econòmic, energètic o natural, per resoldre els problemes derivats i aportar solucions tecnològiques amb un elevat compromís de sostenibilitat (P4)
 A4.6 Conèixer el camí per crear una nova empresa a partir d'una idea innovadora.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1.1 Comunicar i discutir propostes i conclusions en fòrums multilingües, especialitzats i no especializats, de manera clara i sense ambigüetats.
 B1.2 Adaptar-se als canvis, essent capaç d'aplicar tecnologies noves i avançades i altres progressos rellevants, amb iniciativa i esperit emprenedor.
 B2.4 Integrar coneixements i enfrentar-se a la complexitat d'emetre judicis i presa de decisions, a partir d'informació incompleta o limitada, que incloguin reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques de l'exercici professional.
 B3.1 Treballar en equip de forma col.laborativa, amb responsabilitat compartida en equips multidsciplinars, multilingües i multiculturals.
 B4.1 Posseïr les habilitats de l'entatge autònom per mantenir i millorar les competències pròpies de l'enginyeria química que permetin el desenvolupament continu de la professió.
 B5.2 Resoldre problemes complexos de manera crítica, creativa e innovadora, en contextos multidisciplinars.
 B5.3 Aplicar tecnologies noves i avançades i altres progressos rellevants, amb iniciativa i esperit emprenedor, gestionar i usar la informació de forma eficient.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2.3 Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.
 A3.5 Coneix els conceptes i tècniques de funcionament dels sectors industrials, amb especial referència al sector químic.
 A4.1 Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.
Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.
Coneix la legislació mercantil i laboral.
Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.
 A4.3 Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel • lectuals, així com la gestió de patents en la seva aplicació a la indústria química
 A4.4 Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la millora de la seva competitivitat.
 A4.6 És capaç d'establir un pla d'actuació amb tots els elements interns i externs necessaris per crear una empresa.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1.1 Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.
Prepara i realitza presentacions estructurades complint amb els requisits exigits.
Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació, ...
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il • lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes, ...
Utilitza estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps, ...).
Utilitza un llenguatge apropiat a la situació.
Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text oral molt estructurat, clar i eficaç
Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit molt estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
 B1.2 Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs.
Transfereix l'aprenentatge de casos i exercicis de l'aula a situacions reals d 'altres àmbits.
 B2.4 Integra coneixements de diferents assignatures impartides en el màster en la realització d' un projecte integrat o treball de investigació.
 B3.1 Te en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva.
 B4.1 Formula preguntes adequades per a resoldre els dubtes o qüestions obertes ,i té criteri en la recerca de la informació.
 B5.2 Recull la informació significativa que necessita per a resoldre els problemes en base a criteris objectius.
Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalúa les seves possibles riscos i avantatges.
Elabora una estratègia per a resoldre el problema.
Dirigeix el procés de presa de decisions de manera participativa.
Obté el recolzament necessari d'altres per a aconseguir l' èxit de les seves decisions.
 B5.3 Coneix diferent hardware d'ordinadors.
Coneix el sistema operatiu com a gestor del hardware i el software com a eina de treball.
Utilitza software per a comunicació off-line: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions digitals.
Utilitza software per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blogs…), correu electrònico, fòrums, xat, videoconferencias, eines de treball col.laboratiu...
Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient.
Avalúa críticament la informació i les seves fonts, i la incorpora a la seva pròpia base de coneixements i sistema de valors.
Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l'accés a la informació el seu ús.
Reflexiona, revisa i avalúa el procés de gestió de la informació.
Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la seva viabilitat.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
Estratègia empresarial Generació d’idees: desenvolupament d’idees i procés d’innovació
Tipologia d’empreses
Organització empresarial
Legalitat: laboral, comptable i fiscal
Disseny de l’estratègia: missió, visió valors, anàlisis DAFO, avantatge competitiu, línies estratègiques, objectius i pla d’acció
Gestió Recursos humans: gestió d’equips i lideratge
Finances: com obtenir recursos, pla de viabilitat
Estratègia de màrqueting: què és, com elaborar-la, públics, canals i xarxes socials
Logística i gestió de la cadena de subministrament
Propietat intel·lectual i patents
Sostenibilitat Paper de les empreses avui dia. Els ODS, Objectius de Desenvolupament Sostenible
Responsabilitat Social Corporativa (RSC)
Grups d’interès
Evolució de la indústria

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
A2.3
A3.5
A4.1
A4.3
A4.4
A4.6
30 30 60
Presentacions / exposicions
A2.3
A3.5
A4.3
3 10 13
Resolució de problemes, exercicis
A2.3
A3.5
A4.1
A4.3
A4.4
A4.6
B1.2
B2.4
B3.1
B4.1
B5.2
B5.3
15 10 25
Seminaris
A2.3
A3.5
A4.1
A4.3
A4.4
A4.6
B1.2
B2.4
B3.1
B4.1
B5.2
B5.3
5 5 10
Atenció personalitzada
1 1 2
 
Proves mixtes
A2.3
A3.5
A4.1
A4.3
A4.4
A4.6
B1.2
B2.4
B4.1
B5.2
B5.3
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Introducció a l`assignatura, explicant els objectius, el temari, la planificació, el funcionament de les pràctiques i dels grups, aixi com l'avaluació i la bibliografia
Sessió Magistral El profesor exposa el temari de l`assignatura. L´alumne intervé plantejant qüestions al professor
Presentacions / exposicions Exposició oral per part dels estudiants d'un tema concret o d'un treball.
Resolució de problemes, exercicis Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Seminaris
Atenció personalitzada Els professors de l´assignatura tenen fixat un horari d´atenció als alumnes. Es recomana demanar cita prèvia mitjançant correu electrònic

Atenció personalitzada
Descripció
Els professors de l´assignatura tenen fixat un horari d´atenció als alumnes. Es recomana demanar cita prèvia mitjançant correu electrònic

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Presentacions / exposicions
A2.3
A3.5
A4.3
Presentació pública dels estudis sol·licitats 20%
Resolució de problemes, exercicis
A2.3
A3.5
A4.1
A4.3
A4.4
A4.6
B1.2
B2.4
B3.1
B4.1
B5.2
B5.3
Resolució de problemes i exercicis 30%
Seminaris
A2.3
A3.5
A4.1
A4.3
A4.4
A4.6
B1.2
B2.4
B3.1
B4.1
B5.2
B5.3
Participació en els seminaris específics i elaboració d'un informe 20%
Proves mixtes
A2.3
A3.5
A4.1
A4.3
A4.4
A4.6
B1.2
B2.4
B4.1
B5.2
B5.3
Examen final amb preguntes obertes. Teòric i pràctic. 30%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Totes les activitats s’han de presentar per realitzar l’examen final en primera convocatòria.

L’estudiant que no superi la primera convocatòria pot recuperar l’assignatura a la segona convocatòria. En aquest cas, el total de la nota serà el resultat de  l'examen final. No es tindrà en compte el treball previ de l'avaluació contínua.


Fonts d'informació

Bàsica

Stephen. R.C., Higly Effective & Powerfull Personal, Simon & Schuster, 1990
Driker, P.F., Managing for the future, Butterworth Heinermann, 1993
Reinhold, V. N., Project Management & Tasks, International Thompson Publishing Co, 1996
Krause, D. G., The Arts of war for executives, Nicholas Brealey, 1998
Charney, Cy., The Instant Manager, Kogan Page, 1999
Blanchard, Carew & Parisi, The One Minute Manager. Build High Performing Teams, B. Training & Development, 1992
Obeng, Eddie, The Project Leader’s Secret Handbook, Financial Times, Pitman Publishing, 1994
Villeda, R., World Class Manufacturing, Villeda Consulting Group, 1993

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent