DADES IDENTIFICATIVES 2017_18
Assignatura (*) TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS Codi 20735208
Ensenyament
Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica (2016)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa 2Q
Llengua d'impartició
Anglès
Departament Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Coordinador/a
SALVADÓ ROVIRA, JOAN
Adreça electrònica joan.salvado@urv.cat
lluis.marsal@urv.cat
Professors/es
SALVADÓ ROVIRA, JOAN
MARSAL GARVÍ, LUIS FRANCISCO
Web
Descripció general

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1.2 Analitza les interaccions dinàmiques en els sistemes complexos de l'entorn i medi ambient.
 A1.3 Proporcionar assessorament científic per al desenvolupament de polítiques i presa de decisions sostenibles, respectuoses amb el medi ambient i que suposin la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica, d'acord amb la normativa vigent.
 A2.1 Conèixer i aplicar les últimes i més innovadores tecnologies respectuoses amb el medi ambient per resoldre els problemes ambientals en diversos àmbits d'activitat.
 A2.2 Capacitat per a l'anàlisi d'instal·lacions energètiques i l'aplicació de les últimes i més innovadores estratègies per a l'estalvi d'energia i la millora de rendiment.
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1.2 Comprèn la rellevància de la fotosíntesi en el paper de captura de CO2 i producció d'O2 .
 A1.3 Coneix tecnologies innovadores en energies renovables.
 A2.1 Aplica tecnologies de la Indústria de transformació química per optimitzar el fraccionament i la modificació dels productes de la fotosíntesi.
Coneix la utilització de noves famílies de catalitzadors i equips per a desenvolupar la fotosíntesi artificial.
 A2.2 Coneix les últimes tecnologies per a emmagatzematge d'energia elèctrica, tèrmica i química.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A1.2
1 0 1
Sessió Magistral
A2.1
12 20 32
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A2.2
11 21 32
Atenció personalitzada
A1.3
2 4 6
 
Proves mixtes
A1.3
4 0 4
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries
Sessió Magistral
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Atenció personalitzada

Atenció personalitzada
Descripció

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Altres  

un minim de 2 exercicis lliurats (handouts), 30% de pes 2 tests presencials individuals, 70% de pes

30%


70%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica Ali Sayigh (Editor), Comprehensive renewable energy , Elsevier 2012, 2012

Complementària

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA/20735212
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent