DADES IDENTIFICATIVES 2017_18
Assignatura (*) TREBALL DE FI DE MÀSTER Codi 20735301
Ensenyament
Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica (2016)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
18 Treball fi de màster Segon 1Q
Llengua d'impartició
Anglès
Departament Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Coordinador/a
CONTRERAS IGLESIAS, SANDRA
Adreça electrònica francesc.medina@urv.cat
marta.schuhmacher@urv.cat
clara.saluena@urv.cat
robertmanuel.gilabert@urv.cat
joanramon.alabart@urv.cat
ildefonso.cuesta@urv.cat
manel.valles@urv.cat
magdalena.constanti@urv.cat
anton.vernet@urv.cat
christophe.bengoa@urv.cat
dieter.boer@urv.cat
mahmoud.bourouis@urv.cat
sandra.contreras@urv.cat
carles.torras@urv.cat
magdalena.olkiewicz@urv.cat
julio.rodrigo@urv.cat
juan.prieto@urv.cat
manuel.martinezd@urv.cat
salvatore.cito@urv.cat
Professors/es
MEDINA CABELLO, FRANCISCO
SCHUHMACHER ANSUATEGUI, MARTA
SALUEÑA PÉREZ, CLARA
GILABERT MALLOL, ROBERT MANUEL
ALABART CÓRDOBA, JOAN RAMON
CUESTA ROMEO, ILDEFONSO
VALLÈS RASQUERA, JOAN MANEL
CONSTANTÍ GARRIGA, MAGDALENA
VERNET PEÑA, ANTONIO
BENGOA ., CHRISTOPHE JOSÉ
BOER ., DIETER-THOMAS
BOUROUIS CHEBATA, MAHMOUD
CONTRERAS IGLESIAS, SANDRA
TORRAS FONT, CARLES
OLKIEWICZ ., MAGDALENA ANNA
RODRIGO FUENTES, JULIO
PRIETO GONZÁLEZ, JUAN
MARTÍNEZ DEL ÁLAMO, MANUEL
CITO ., SALVATORE
Web
Descripció general Desenvolupament d'un Projecte Innovador d'Enginyeria Ambiental, Energètica i Sostenibilitat, entès com un treball tècnic del tipus del que pugui realitzar un enginyer en l'exercici de la seva professió. Aquests treballs tècnics es poden centrar en el disseny, càlcul, muntatge, operació i manteniment de tecnologies per al tractament d'efluents gasosos, aquosos, remediació de sòls, residus; gestió ambiental; auditoria ambiental i energètica; aplicació d'eines per a la millora de la sostenibilitat de processos; integració i estalvi energètic; aplicació d'energies renovables; producció més neta, o qualsevol dels temes relacionats amb l'Enginyeria Ambiental i Energètica; o la realització d'un projecte d'investigació sobre qualsevol d'aquestes àrees. El treball tindrà l'estructura d'un projecte professional i versarà sobre qualsevol de les matèries estudiades en el màster. L'objectiu és sintetitzar i integrar les competències adquirides en el màster.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1.1 Demostrar un profund coneixement i comprensió de les disciplines pròpies de l'enginyeria ambiental i sostenibilitat energètica.
 A1.4 Conèixer i aplicar les eines i estratègies de gestió i / o disseny de procés i producte apropiats des del punt de vista de la sostenibilitat ambiental i energètica.
 A1.5 Formular les estratègies necessàries de recollida de dades per al disseny i l'aplicació de models conceptuals i de càlcul per a un millor enteniment de sistemes complexos de l'enginyeria i gestió ambiental i energètica.
 A2.1 Conèixer i aplicar les últimes i més innovadores tecnologies respectuoses amb el medi ambient per resoldre els problemes ambientals en diversos àmbits d'activitat.
 A2.2 Capacitat per a l'anàlisi d'instal·lacions energètiques i l'aplicació de les últimes i més innovadores estratègies per a l'estalvi d'energia i la millora de rendiment.
 A2.3 Gestionar projectes tècnics o professionals complexos, que poden requerir coneixements més enllà dels propis de la seva disciplina.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1.1 Gestionar informació complexa.
 B1.3 Comunicar idees complexes de manera efectiva i a tot tipus d'audiències, de temes diversos, amb naturalitat i en una llengua estrangera.
 B4.1 Posseir les habilitats de l'aprenentatge autònom per mantenir i millorar les competències pròpies de la titulació que permetin el desenvolupament continu.
 B4.2 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional que l'estudiant es planteja a la universitat.
 B5.1 Desenvolupar l'autonomia suficient per treballar en projectes d'investigació i col·laboracions (científiques, tecnològiques o culturals), dins l'àmbit temàtic.
 B5.2 Resoldre problemes complexos de manera crítica, creativa i innovadora, en contextos multidisciplinars.
 B5.3 Aplicar tecnologies noves i avançades i altres progressos rellevants, amb iniciativa i esperit emprenedor.
 B6.1 Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentatge
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1.1 Integra els coneixements propis de l'enginyeria ambiental i energètica amb l'experiència directa en el desenvolupament d'un projecte tècnic original.
 A1.4 Dissenya processos sostenibles energètica i ambientalment.
 A1.5 Aplica la metodologia pròpia del camp científic en un projecte concret.
 A2.1 Proposa productes i processos innovadors per a situacions reals en les que són necessàries l'aplicació de tecnologies mediambientals
 A2.2 Proposa solucions energètiques innovadores per a aplicacions reals.
 A2.3 Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques i transversals en un projecte integrador.
Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant les diferents solucions de disseny.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1.1 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient.
Avalua críticament la informació i les seves fonts, i la incorpora a la seva pròpia base de coneixements.
Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l 'accés a la informació i el seu ús.
Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació.
 B1.3 Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació, etc.
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes, etc.
Utilitza un llenguatge apropiat a la situació.
Utilitza estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps, ...).
Prepara i realtiza presentacions estructurades complint amb els requisits exigits.
 B4.1 Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.
Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge.
 B4.2 Acorda amb els tutors interns i externs la definició de la temàtica del seu treball de fi de máster.
 B5.1 Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a partir d'una planificació orientativa.
Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.
Reflexiona sobre el seu procés i les seves necessitats d'aprenentatge.
 B5.2 Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris objectius.
Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus possibles riscos i avantatges.
Elabora una estratègia per a resoldre el problema.
 B5.3 Proposa l'aplicació de tecnologies en l'avantguarda de l'àmbit en l'entorn professional.
 B6.1 Té en compte els principis ètics de l'enginyeria i la responsabilitat social com a enginyer en el desenvolupament de les tasques professionals.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Procediments de selecció i assignació
Procediments

El responsable del TFM publicarà una llista de propostes de temes de TFM als quals l'alumne podrà optar de forma procedimentada. Tanmateix, l'alumne també pot proposar al coordinador un tema de TFM amb una empresa externa mitjançant una petició escrita que incorpori la descripció, proposta de tutor extern (amb les seves dades de contacte) i abast del projecte. Aquesta petició serà avaluada per el responsable de TFM.


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 2 4
Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de grau/màster
10 20 30
Elaboració del treball de fi de grau/màster
A1.1
A1.4
A1.5
A2.1
A2.2
A2.3
B1.1
B1.3
B4.1
B4.2
B5.1
B5.2
B5.3
B6.1
0 405 405
Selecció/assignació del treball de fi de grau
B4.2
2 2 4
Presentació i defensa del treball de fi de grau/máster
A1.1
A1.4
A1.5
A2.1
A2.2
A2.3
B1.1
B1.3
B4.1
B4.2
B5.1
B5.2
B5.3
B6.1
2 5 7
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Pla específic d'actuació
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de grau/màster Entrevistes que l’estudiant manté amb els seus tutors de treball de fi de màster en diferents moments del desenvolupament del treball.
Elaboració del treball de fi de grau/màster Elaboració d'un treball per part de l'estudiant en el qual es plasmarà l'assoliment de les competències del màster.
Selecció/assignació del treball de fi de grau Selecció i assignació de la temàtica del treball de fi de màster a desenvolupar.
Presentació i defensa del treball de fi de grau/máster Defensa oral per part dels estudiants del treball de fi de màster davant d'un tribunal

Mecanismes coordinació/seguiment
Es durà a terme una coordinació interna (per part de la universitat) i una coordinació externa (per part del centre de pràctiques).
Descripció

Els tutor intern (de la universitat) i el tutor extern (de l'empresa) són els que realitzen el seguiment del TFM a cada estudiant.

El seguiment general s'efectuarà a través de reunions i contactes.


Criteris i procediments d’avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Elaboració del treball de fi de grau/màster
A1.1
A1.4
A1.5
A2.1
A2.2
A2.3
B1.1
B1.3
B4.1
B4.2
B5.1
B5.2
B5.3
B6.1
Avaluació de l'informe escrit del TFM 60%
Presentació i defensa del treball de fi de grau/máster
A1.1
A1.4
A1.5
A2.1
A2.2
A2.3
B1.1
B1.3
B4.1
B4.2
B5.1
B5.2
B5.3
B6.1
Avaluació de la defensa oral del TFM 40%
Altres
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La presentació i defensa del TFM es farà davant d'un tribunal format generalment per tres persones: el tutor intern, el tutor extern i un altre professor de la universitat (o una altra persona de l'empresa de pràctiques).

OBSERVACIONS: Assignatura que sols disposa d'una sola convocatòria d'avaluació. Els estudiants que matriculin aquesta assignatura no podran sol·licitar la convocatòria addicional d'exàmens.


Fonts d'informació

Bàsica

L'alumne utilitzarà les fonts d'informació consultades al llarg del màster

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent