DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) GEOTÈCNIA Codi 22204116
Ensenyament
Grau d'Arquitectura (2010)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4 Obligatòria Quart 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Unitat Predepartamental d'Arquitectura
Coordinador/a
ROSET PIÑOL, JOAQUIM ENRIC
Adreça electrònica laia.marin@urv.cat
joaquimenric.roset@urv.cat
Professors/es
MARIN SELLARES, LAIA
ROSET PIÑOL, JOAQUIM ENRIC
Web
Informació rellevant Anàlisi dels conceptes bàsics i generals de la geotècnia i repercussions en els diferents tipus de terrenys existents. Anàlisi de l'aigua al terreny i funcionament. Avaluació de riscos geològics i patologies del terreny. Anàlisi de fonamentacions i estructures de contenció i avaluació d'empentes del terreny i pressions màximes admissibles. Avaluació i estudi de l'estudi geotècnic

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A18 Aptitud per concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans solucions de fonamentació
 A31 Coneixement adequat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de l'Arquitectura.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
 B7 Tenir sensibilització en temes mediambientals.
 B8 Gestionar projectes tècnics o professionals.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A18 Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.
 A31 Coneixement de les patologies de la construcció i dels mètodes i tècniques constructives d'aplicació a la conservació, restauració i rehabilitació, en l'edificació i obra civil, de fonamentacions, estructures, obra gruixuda i obra acabada.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a
 B2 Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres àmbits
 B3 Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
 B4 Pren decisions de manera encertada basant-se en dades
 B6 Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
 B7 Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació de solucions
 B8 Identifica possibles riscos inherents al projecte
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
 C3 Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
 C4 Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
- INTRODUCCIÓ A LA GEOTÈCNIA Anàlisi dels inicis de la geotècnia i exemples
- MECÀNICA DE SÒLS Caracterització geotècnica dels diferents tipus de sòls existents
- MECÀNICA DE ROQUES Caracterització geotècnica dels diferents tipus de roques
L'AIGUA AL TERRENY Funcionament de l'aigua al subsòl i característiques generals. Hidrogeologia
- INVESTIGACIONS IN SITU I ASSAJOS DE LABORATORI Anàlisi dels diferents tipus d'investigacions existents. Característiques generals
- GEOLOGIA I GEOTÈCNIA Relació entre geologia i geotècnia. Geologia i geotècnia al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre
- RISCOS GEOLÒGICS I PATOLOGIES DEL TERRENY Anàlisi dels diferents riscos geològics existents i patologies del terreny associades. Exemples d'aplicació.
- FONAMENTACIONS Anàlisi de la tipologia dels fonaments en funció de les característiques geotècniques del terreny. Exemples d'aplicació.
- EMPENTA DE TERRES, ESTRUCTURES DE CONTENCIÓ I TALUSSOS Anàlisi i avalució de l'empenta de terres. Caracterització de talussos. Exemples d'aplicació.
- L'ESTUDI GEOTÈCNIC Definició i construcció d'un estudi geotècnic. Exemples al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A18
A31
B1
2 3 5
Sessió Magistral
B2
B3
32 46 78
Atenció personalitzada
B2
B3
2 1 3
 
Proves pràctiques
A31
B4
C3
4 10 14
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels estudiants i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Sessions encaminades a explicar i fer entendre les diferents temàtiques proposades al llarg del curs
Atenció personalitzada Atenció personalitzada a l'alumne per tal de poder concebre les temàtiques exposades i exemples pràctics proposats

Atenció personalitzada
Descripció
Atenció personalitzada a l'alumne per tal de consolidar l'ensenyament-aprenentatge dels conceptes de les sessions magistrals així com altres relacionats amb l'assignatura de forma directa o indirecta. Visites concertades amb el professor.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
B2
B3
Examen tipus test amb un problema a resoldre 60 %
Proves pràctiques
A31
B4
C3
Prova pràctica amb raonament geotècnic i prova pràctica d'avaluació geotècnica 30 %
Altres   10%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà de la següent forma:

- Examen tipus test i

problema de raonament geotècnic

enfront d'una futura obra
- Dos exercicis pràctis obligatòris al llarg de l'assignatura: una de raonament geotècnic i una de resolució/avaluació geotècnica. La presentació es realitzarà

dos setmanes

després de la seva proposta.
- Es proposarà un exercici pràctic optatiu consistent en l'avaluació de riscos geològics d'una zona exposada per l'alumne i corroborada pel professor. La presentació es realitzarà

dos setmanes

després de la seva proposta.


Avaluació de l'assignatura: 60% examen i problema raonament geotècnic, 30% exercicis obligatoris i 10% exercici optatiu.

Fonts d'informació

Bàsica Roset Piñol, Joquim, Apunts de Geotècnia, 2014-2015, Moodle assignatura
González de Vallejo, Luis I., Ingenieria Geológica, 2002,
Braja M. Das, Principios de Ingeniería de Cimentaciones, 2006, Ed Thomson
González Caballero, Matilde, El Terreno, 2001, Ed. UPC
Varios autores ETSA Univ Navarra, Manual de Edificación. Mecánica de los terrenos y los cimientos, 2003, Ed. Dossat
Mañá Reixach, Fructuós, Patologies dels fonaments en l'edificació, 2008, Ed. UPC
J. A. Jiménez Salas, Geotecnia y Cimientos I, II y III, 1975, Ed. Rueda
Bielza Feliú, Ana, Manual de técnicas de Mejora del Terreno, 1999,
Ereas, Carlos, Ejercicios de Geotécnia y Cimientos, 1995, Ed. CICCP
Suriol, J; Lloret, A., Geotecnia. Reconocimiento del terreno, 1995, Ed. UPC
Torrijo, Fco Javier, Fonamentacions en l'àmbit de l'enginyeria geològica, 2011, Ed. UPV
Corominas Dulcet, J i altres, Riesgos geológicos, 1995, Ed. UPC
Anguita Virella, F., Procesos geológicos externos y geología ambiental, 1991, Ed. Rueda
Vilaplana, J; Copons, R; Escurer, J i altres, Riskat. Els riscos naturals a Catalunya, 2008, Generalitat de Catalunya
Vilaplana, J; Copons, R; Escurer, J i altres, Riskat. Els riscos naturals a Catalunya, 2008, Generalitat de Catalunya
Olivella, S.; Suriol, J.; Josa, A.; Navarro, V., Mecánica de Suelos. Problemas resueltos, 1997, Ed. UPC
Olios Martinez, Pedro J., Cimentaciones Superficiales. Diseño de zapatas, 2007, Ed. UVA
Couto, A,; López, M.J., Cimentaciones Superficiales y Estructuras de Contención. Teoria y ejercicios resueltos, 2003, Ed. Tórculo

Complementària Torrijo, Fco Javier , Los suelos y las rocas en Ing. Geológica, 2007, Ed. UPV
Custodio, E., Hidrología Subterrána I i II, 2001, Ed. Omega
Sanz, Eugenio, Hidráulica Subterránea, 2013, Ed. Garceta
Valiente Ochoa, E.; , Manual del Ingeniero de edificación: guía para la inspección edílica, 2011, Ed. UPV
Serrano Alcudia, Fco, Patologia de la Edificación. El lenguaje de las grietas, 2005, Fundación Escuela de la Edificación

Altres fonts d'informació amb recurs electrònic es facilitaran al llarg de l'assignatura

Recomanacions


 
Altres comentaris
Es recomana tenir conceptes sobre fonaments, estructures i processos constructius per tal de poder consolidar correctament l'assignatura
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent