DADES IDENTIFICATIVES 2017_18
Assignatura (*) ARQUITECTURA LEGAL Codi 22204134
Ensenyament
Grau d'Arquitectura (2010)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4 Obligatòria Cinquè 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Unitat Predepartamental d'Arquitectura
Coordinador/a
CIVIT MARTÍNEZ, ALFONS
Adreça electrònica alfons.civit@urv.cat
Professors/es
CIVIT MARTÍNEZ, ALFONS
Web
Descripció general Qualsevol activitat de qualsevol persona s'emmarca en un context d'accions i reaccions, de causes i conseqüències. En el cas de les persones que exerceixen l'arquitectura, a més, qualsevol activitat pot marcar un futur (fins i tot llunyà) i pot tenir bons resultats però també conseqüències fatals. La legislació bàsica i les normatives que se'n deriven intenten controlar aquestes causes per evitar les conseqüències dolentes. Ho aconsegueixen sempre ? A quin preu ? En aquesta assignatura intentarem imaginar el marc jurídic d'un món perfecte i el compararem amb el marc jurídic del món existent.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A21 Aptitud per aplicar les normes tècniques i constructives.
 A36 Coneixement de la deontologia, l'organització col·legiala, l'estructura professional i la responsabilitat civil.
 A40 Coneixement dels mètodes de valoració i peritatge.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B8 Gestionar projectes tècnics o professionals.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A21 Comprensió del marc normatiu general de la professió d'arquitecte i aplicació de les normes tècniques i constructives.
 A36 Coneixement de l'estructura professional, l'organització col·legial, l'organització d'oficines professionals, els aspectes deontològics, la responsabilitat civil i els procediments administratius de gestió i tramitació professional.
 A40 Coneixement dels mètodes de valoració i peritatge
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B4 Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
 B5 Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i terminis requerits
 B8 Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C3 Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús
 C4 Produeix un text escrit gramaticalment correcte
 C5 Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

Continguts
Tema Subtema
Sessió introductòria La classe començarà puntualment
Aquesta casse, i les següents, tindran paral·lelismes via Moodle
Presentació del curs i de les tasques a realitzar.
Coneixement del grup.
Assignació d'equips i grups de treball.
Debat La classe començarà puntualment
Les sessions de debat s'alternaran amb sessions teòriques, al llarg del quadrimestre.
Els grups de debat establiran les normes del joc en un marc ideal, sobre quatre aspectes diferents:
- relació entre persones i amb l'administració (codi civil i penal, legislació bàsica sobre administració)
- necessitats dels usuaris dels edificis
- condicionants de l'edificació
- condicionants del territori
Els grups de debat compararan les seves normes del joc amb la normativa existent en el marc real a Catalunya.
El professor actuarà com a moderador dels debats i introduirà propostes, preguntes, o zitzània per augmentar el debat.
La possibilitat que existeixin alumnes provinents d'intercanvi permetrà conèixer altres marcs reals - els dels seus respectius llocs de procedència.
Classes teòriques (dues) Aquestes classes s'alternaran amb els dies de debat, sense data concreta (dependrà del caràcter del grup i del primer dia de classe)
Les fonts del Dret
El marc institucional i l'Administració pública
Breu resum d'història de la legislació sobre arquitectura
La pràctica de l'arquitectura legal (treballs en equip) La pràctica pericial i forense
Les valoracions
Planejament, gestió, disciplina urbanística

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A36
C5
2 1 3
Sessió Magistral
A36
C5
4 4 8
Taller (arquitectura)
A36
B4
B5
C3
C5
20 36 56
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge
A36
A40
B4
B8
C3
C4
C5
2 7 9
Atenció personalitzada
B5
C3
1 1 2
 
Proves pràctiques
A21
A36
A40
B4
B5
B8
C2
C3
C4
C5
2 14 16
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Destinarem els principis del curs (el primer dia de classe i també, per estalviar temps, el Campus Virtual) a conèixer les característiques del grup.
La base amb la que arriba l'alumnat no és la mateixa segons l'experiència de cada persona, els estudis previs, i les activitats extrauniversitàries.
A partir d'aquí, es crearan els grups de treball i es plantejaran modificacions parcials al programa docent (per suplir mancances i per eliminar duplicitats)
Aquestes activitats introductòries han de permetre, també, començar la interacció entre totes i cadascuna de les persones del grup.
Sessió Magistral Es preveu un mínim de dues i un màxim de tres sessions de classe magistral per explicar quin és el marc jurídic en el que ens trobem en la nostra cultura occidental amb influències romanes.
Aquestes sessions es fan mitjançant diapositives que es trobaran disponibles també en el campus virtual per a la seva consulta posterior.
Taller (arquitectura) Es preveu la creació de quatre grans grups de debat i la creació de tants equips petits (de quatre persones) com correspongui pel nombre de persones matriculades.
Aquests grups de debat han d'elaborar una proposta dintre del seu àmbit d'estudi:
- resposta als conflictes en les relacions entre les persones,
- resposta a les necessitats dels usuaris dels edificis i espais,
- resposta a les necessitats pròpies dels elements construïts,
- resposta a les necessitats pròpies del territori
Els equips de treball han de convertir-se en grup d'anàlisi de les tasques realitzades en els quatre grups de debat - i per tant han d'estar formats per una persona de cada grup.
El professor observa el debat dels grups i fa de zitzània.
Els debats són presencials. En el cas d'alumnes expatriats, hauran d'establir els seus grups de debat via Moodle.
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge Es preveu la necessitat de resolució d'alguns casos pràctics:
- la realització d'un estudi de tipus pericial/forense sobre algun element determinat
- la realització d'una valoració econòmica d'algun habitatge
Aquests casos pràctics es faran de manera individual.
Igualment, la carpeta d'aprenentatge ha de permetre que l'alumnat expliqui al professor quina és la seva evolució, presenti preguntes sobre el curs, o proposi modificacions al calendari o al ritme de les classes.
Atenció personalitzada La resolució de dubtes de manera personalitzada és possible en qualsevol moment que l'alumnat ho demani.
Existeixen també diverses eines en el campus virtual.
Es pretén que el contacte amb el professor formi part de l'assignatura (tant si s'expressen dubtes com si és un simple rendiment de comptes que permeti conèixer les tasques realitzades, el procés mental seguit, o els esforços esmerçats) i, per tant, tingui un pes en la nota final.

Atenció personalitzada
Descripció
A cinquè de carrera es pretén que l'alumnat estigui a punt de fer el pas cap a la seva activitat professional, de manera autònoma. L'atenció personalitzada no pot, doncs, en un cinquè nivell de carrera superior, suplir les mancances de coneixements tècnics, ni les mancances intel·lectives, ni les mancances emocionals. La funció del professor consisteix en "acompanyar" i "orientar" (però no pas "donar-li" res) l'alumnat en el seu procés d'aprenentatge i en conèixer si ha assolit la capacitat per desenvolupar les seves tasques de graduat (i, concretament, d'arquitecte) dintre de la Societat. Per aquest motiu es preveu la revisió d'un diari del procés d'aprenentatge que permeti conèixer els processos pels que l'alumnat ha passat al llarg de l'assignatura. El professor, per altra banda, ha d'estar a disposició de l'alumnat per resoldre dubtes i queixes, i per orientar en el procés. El primer dia de classe s'establirà un horari de consultes presencials (en despatx) així com altres mètodes de contacte amb el professor (campus virtual, correu-e, telèfon).

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Activitats Introductòries
A36
C5
Les activitats introductòries s'entenen com el procés de presentació de cadascuna de les persones que participen en el curs, així com també impliquen un pacte entre cadascuna de les persones amb la resta, per a les activitats a realitzar al llarg de les sessions de treball.
L'avaluació s'entén com el compliment d'aquest pacte implícit i es valorarà segons l'assistència durant el curs i la col·laboració en l'equip de treball.
10
Taller (arquitectura)
A36
B4
B5
C3
C5
La participació en el Taller implica un intens debat amb la resta d'alumnes.
Aquest debat dóna com a resultat uns documents de conclusions, que s'exposen a la resta de grups de treball.
Per part dels estudiants implicats, a més, comporta l'obligatorietat d'explicar el seu procés de treball (Carpeta d'Aprenentatge)
50
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge
A36
A40
B4
B8
C3
C4
C5
L'alumnat rebrà dos o tres (**) encàrrecs professionals que haurà de presentar, en temps i forma adequats. Mitjançant la presentació d'aquests encàrrecs demostrarà la seva capacitat per elaborar documents vàlids en l'àmbit jurídic.
(**) el nombre exacte es definirà el segon dia de classe, d'acord amb les conclusions de les activitats introductòries del primer dia
25
Proves pràctiques
A21
A36
A40
B4
B5
B8
C2
C3
C4
C5
Entenem com "proves pràctiques" aquelles activitats que l'alumnat realitzi en l'estudi de casos. 0
Altres  

La qualitat de les presentacions, l'ortografia, la riquesa del llenguatge, l'esforç (no pas la capacitat) d'empatia amb el grup de treball, l'harmonia o equilibri entre les diferents activitats i tasques realitzades...

10
 
Altres comentaris i segona convocatòria

El pes total de les activitats i avaluacions és 105 sobre un màxim de 100.

Excepte en l'apartat de compliment del pacte establert en les "activitats introductòries", el pes de cadascuna de les altres activitats/avaluacions ha de superar la meitat del pes possible perquè se sumin.

L'avaluació és continuada. És important l'assistència a classe (classe "virtual" en el cas d'Erasmus ()), tant a les tasques teòriques com als tallers. L'absència no justificada a 1/3 de les sessions comporta la impossibilitat d'avaluar per treball de curs.
Es considera possible, doncs, poder aprovar l'assignatura mitjançant la feina realitzada al llarg del curs, que haurà de ser exposada a la resta d'alumnat de l'assignatura.
Les persones que no vulguin assistir a classe han d'anunciar-ho abans de començar el curs, ja que en cas contrari afectarien negativament als seus equips i grups de treball abandonats.

En el cas de no participar en l'avaluació continuada, o en el cas d'haver suspès, l'avaluació final consisteix en resoldre un qüestionari que entendríem com un concentrat de "Proves de desenvolupament" i "Proves pràctiques". La resolució d'aquest qüestionari no es realitzaria durant l'hora d'examen, sinó en un termini suficient per poder-lo treballar (fora de l'Escola).

Important: Durant el curs es definiran les característiques formals dels documents a presentar. Es recomana l'ús de FreeMind per a la generació de mapes mentals. La presentació de bibliografia es farà, obligatòriament, en format telemàtic (compatible amb Zotero i amb Mendeley). La resta de documentació s'haurà de presentar en PDF seguint criteris de composició (marges, tipus de lletra, etc.) que es definiran durant el curs. Els documents de text i de dibuix/imatge emprats s'hauran de presentar en carpeta auxiliar. La documentació presentada en formats no vàlids no serà tinguda en compte per a l'avaluació.

() ESTUDIANTS ERASMUS o equivalents
- estudiants de l'Escola de Reus, expatriats durant el curs: es preveu la participació dels diversos equips de treball en grups paral·lels que podran comunicar-se mitjançant el campus virtual; la part corresponent a estudi de casos es realitzarà (amb modificacions adaptades a l'àmbit geogràfic) de la mateixa manera que la resta d'alumnes i es presentarà telemàticament; la part de "carpeta d'aprenentatge" es manté idèntica.
- estudiants provinents d'intercanvi, procedents d'altres llocs i que passaran el curs a l'Escola de Reus: les sessions teòriques, així com alguns resultats del taller, es troben adaptats a la realitat legislativa i jurídica catalana - per aquest motiu es proposarà a l'alumnat provinent d'intercanvi la modificació de la seva participació per adoptar el punt de vista del Dret Comparat.


Fonts d'informació

Bàsica , Código Técnico de la Edificación : (C.T.E.), , Madrid, Boletín Oficial del Estado
, Ley de Ordenación de la Edificación, , Madrid, Boletín Oficial del Estado
, Constitució Espanyola, 1978, Madrid, Boletín Oficial del Estado
, Llei Orgànica 6/2006 "Estatut d'Autonomia de Catalunya", 2006, Madrid, Boletín Oficial del Estado
, llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 1985, 2013, Madrid, Boletín Oficial del Estado
, Llei d'Urbanisme de Catalunya, (diverses), Barcelona, Diari Oficial de la Generalitat de Cata
Comissió Europea, Estrategia Territorial Europea, 1999 (trad.), Generalitat de Catalunya
ed. Rovira i Ermengol, Josep, Usatges de Barcelona i Commemoracions de Pere Albert, 1933, reimpr. 1985, Barcelona: Barcino
, Reial decret Legislatiu 1/2001, del Text Refós de la Llei d'Aigües, 2001, Madrid, Boletín Oficial del Estado

Al llarg del curs caldrà emprar nombrosos texts legals (codi penal, codi civil, lleis de base, etc.) així com reglaments i codis normatius sobre diferents aspectes. Descobrir quins són aquests textos forma part de l'assignatura - i, per tant, no són bibliografia recomanada.

Qualsevol publicació que contingui notes o comentaris sobre la legislació esmentada és útil per entendre l'esperit d'aquesta legislació.

Complementària Cervera Diaz, M. , Manual práctico para elaboración de estudios de seguridad y salud en obras de edificación , 2001 , Sevilla; Fundación cultural del COAAT de Sevilla
Del Arco Torres, M.A.; Pons González, M., Derecho de la construcción, 2006, Granada; Comares
Encyclopedia of Governance, Bevir, Mark, 2007, Thousand Oakes, Calif.; SAGE
Introducció al Dret Local i Urbanístic de Catalunya, Fuentes i Gasó, J.R; Ballbé Mallol, M; Gifreu i Font, J; Renyer i alimbau, J; Sabaté i Vidal, J.M., 2001, València: Tirant lo Blanch
Introducció al Dret Local de Catalunya, Gifreu i Font, Judit, 2002, Rubí: Cedecs Ed.
Ordenació del territori i Sostenibilitat al Camp de Tarragona, González Reverté, F; Oliveras i Samitier, J., 2003, Reus: Fundació d'Estudis Socials i Nacionals Josep
Pensar el territori. Converses amb Albert Serratosa, Tort i Donada, J; Català Marticella, R., 2011, Barcelona: Dèria

En el moment de realitzar les pràctiques concretes, es parlarà de la bibliografia recomanada, segons les característiques de l'activitat - que es definirà després de les activitats introductòries en funció del seu resultat.

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
GESTIÓ PROFESSIONAL/22204133
PRÀCTIQUES EXTERNES III/22204503
INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT./22204213


 
Altres comentaris
En aquesta assignatura es preveu que moltes activitats es facin en equips o en grups de treball. Es recomana, per tant, que cada persona pugui descriure's i sigui conscient de quins són els seus punts forts i quins són els seus punts febles. Igualment, es recomana que cada persona participi activament en els debats, ja sigui via fòrum telemàtic, ja sigui via debats en els grups i sessions de treball. En el cas que alguna persona consideri que es troba en desigualtat d'oportunitats respecte a la resta d'alumnat, a causa dels possibles punts febles que (suposadament) pugui tenir, cal que ho notifiqui al professor.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent