DADES IDENTIFICATIVES 2017_18
Assignatura (*) INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT. Codi 22204213
Ensenyament
Grau d'Arquitectura (2010)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4 Optativa 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Unitat Predepartamental d'Arquitectura
Coordinador/a
ZUAZNABAR UZCUDUN, GUILLERMO
Adreça electrònica guillermo.zuaznabar@urv.cat
Professors/es
ZUAZNABAR UZCUDUN, GUILLERMO
Web http://http://cait.urv.cat
Descripció general L'objectiu de l'assignatura és desenvolupar noves cartografies del territori que facin possible l'estudi i catalogació del patrimoni històric, arquitectònic i paisatgistic.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A53 Aptitud per catalogar el patrimoni edificat i urbà i planificar la seva protecció.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B7 Tenir sensibilització en temes mediambientals.
 B8 Gestionar projectes tècnics o professionals.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A53 Analitzar els elements de la realitat física del territori
Representar amb metodologies diverses els elements que caracteritzen un territori
Intervenir en la conservació del patrimoni per mitjà dels catàlegs del patrimoni cultural en les figures del planejament urbanístic.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B7 Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats
En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la pròpia professió
Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i els reptes que planteja
 B8 Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte
Estableix objectius clars pel projecte
Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i en la seva orientació a un rendiment elevat
Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes
Planifica una avaluació dels resultats dels projectes
Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context
Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que té a la seva disposició
Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant les necessitats que han de ser objecte del projecte
Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius
Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

Continguts
Tema Subtema1. Els catàlegs 1.1. Algunes reflexions sobre la conservació i restauració del patrimoni modern
1.2. Situació del patrimoni arquitectònic modern a Tarragona
1.3. Presentació i definició del CAIT (Centre d’anàlisi del territori a Tarragona)
1.4. Presentació de treballs del CAIT en curs
2. Registrar el territori 2.1 Sistemes de represntació GIS
2.2 Sistemes de representació dinámica
3. Registres del territori 3.1 Telègrafs óptics
3.2 Ponts i fluids del territori
3.3 Restes de fortificacions republicanes
3.4 Delta de l'Ebre
3.5 Arquitectura moderna i contemporánea

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
5 5 10
Presentacions / exposicions
A53
C3
5 5 10
Sessió Magistral
A53
5 5 10
Treballs
A53
B7
B8
C3
10 30 40
Atenció personalitzada
15 15 30
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l'assignatura.
Presentacions / exposicions Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels estudiants i presentació de l’assignatura.
En un context virtual o semipresencial:
Activitats encaminades a la presa de contacte, presentar l'assignatura i recollir informació dels estudiants, mitjançant l'ús de fòrums de presentació, sessions presencials mitjançant webconferència (Adobe Connect), presentacions gravades en vídeo pel professor i / o documentació publicada a l'aula virtual (Moodle) per a la seva lectura pels estudiants.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura
Treballs Treballs que realitza l'alumne
Atenció personalitzada El Taller consta d’una part teòrica i una de pràctica. Els projectes pràctics es desenvolupen a l’aula en sessions presencials i requereixen una dedicació complementària dels estudiants al desenvolupament dels projectes sense tutela.
Té un caràcter progressiu i permet l’adquisició competencial acumulativa.
(*) Aquesta metodologia és referència en el Grau d’ Arquitecte segons la ORDEN ECI 3856/2007, de 27 de desembre.

Atenció personalitzada
Descripció
El curs combina les classes teòriques, les visistes al territori i els treballs pràctics, que es poden organitzar individualment o en grup. Aquests treballs pràctics es desenvolupen per part dels estudiants de manera autònoma i es comenten a l’aula en sessions presencials, tant amb correccions individualitzades com col·lectives. El seguiment de la feina de taller de tots i cadascun dels estudiants es combina amb les diferents classes teòriques i les visites.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Presentacions / exposicions
A53
C3
Els alumnes tenen exposicions públiques de la seva feina durant el curs, tant del material gràfic com de les feines de recerca.

El curs contempla una última presentació col·lectiva de tota la feina feta, que pot incloure el muntatge d'una exposició.
30%
Treballs
A53
B7
B8
C3
Els alumnes han de lliurar els treballs i supòsits pràctics en format paper i en format digital seguint els criteris de presentació que s'establiran per a cada tema d'estudi. 70%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Els alumnes que no aprovin l'assignatura amb l'avaluació continua han de lliurar de nou la feina pràctica a la segona convocatòria

Aquest segon lliurament ha d'incorporar algun registre o tipus d'anàlisi que hagi estat objecte d'estudi durant el curs i tractat en alguna de les sessions teòriques.


Fonts d'informació

Bàsica Stephen Nijhuis, Ron van Lamieren & Frank van der Hoeven, Exploring the visual landscape. Advances in physiognomic landscape research in the Netherlands, Delft University Press, 2011
Clemens Steenbergen, Composing landscapes. Analysis, Typology and Experiments for Design, Birkhauser, 2008
Edward Tufte, Visual Display of Quantitative Information, Graphics Press, Cheschire, Connecticut , 1983
Edward Tufte, Visual explanations: images and quantities, evidence and narrative, , Graphics Press, Cheschire, Connecticut , 1997
Bernard Rudofsky, Lessons From Bernard Rudofsky. Life As A Voyage, , Birkhäuser, , 2007
Josep Maria Sostres, Paisaje y diseño, Cuadernos de Arquitectura, n.64, 1966
Keneth Frampton, Prospects for a Critical Regionalism, Perspecta, Vol. 20, pp. 147-162 , 1983

Complementària

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
DIBUIX ARQUITECTÒNIC I/22204001
ART I ARQUITECTURA/22204006
DIBUIX ARQUITECTÒNIC II/22204002
URBANISME I PROJECTES I/22204103
TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ/22204005
URBANISME I PROJECTES II/22204104
HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I/22204126
URBANISME I PROJECTES IV/22204106
URBANISME I PROJECTES III/22204105
HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA II/22204128
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent